พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลมุนี (ลึก ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
อุปสมบท ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
วัด วัดชัยภูมิวนาราม
ท้องที่ ชัยภูมิ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 388

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ลึก ฉวีชัย เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของนายคำตา และนางชาลี ฉวีชัย


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ณ วัดตาลนาแซง ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด โดยมี พระอรรถจารีสีมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เพ็ง คงฺคปญฺโญ (พระมงคลสีหราชสมาจารมุนี) วัดบึงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดเปลี่ยน เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล ๒ (วัดตาลนาแซง)
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนาราม
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดบูรพ์ จังหวัดนครรราสีมา
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดกลางอรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดชัยประสิทธิ์
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดชัยประสิทธิ์
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น พระวิทยากร อบรมครูสอนพระปริยัติธรรม ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระคัมภีรญาณเถร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลมุนี ตรีปิฎกโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๒
คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook