วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร


      วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระโพธิวงศาจารย์     เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  พระธรรมไตรโลกาจารย์     เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  พระพุทธโฆษาจารย์ (คง)   ๒๓๖๒   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  สมเด็จพระวันรัตน (เซ่ง)    -  ๒๔๙๑   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ทอง)   ๒๔๑๙  -  ๒๔๒๔   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย ป.ธ.๔)   ๒๔๒๕  -  ๒๔๓๑   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔)   ๒๔๕๖   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  พระราชมุนี (ปุ่น ปุณฺณโก ป.ธ.๖)   ๒๔๓๘  -  ๒๔๔๑   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ ป.ธ.๕)   ๒๔๔๑  -  ๒๔๕๖   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค ป.ธ.๗)   ๒๔๖๘  -  ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
-   พระราชวิสุทธิญาณ (อยู่ ป.ธ.๔)   ๒๔๘๘   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิติญาโณ ป.ธ.๖)   ๒๔๘๙  -  ๒๕๒๐   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมคุณาภรณ์ (เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗)   ๒๕๒๐  -  ๒๕๒๔   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)   ๒๕๒๕  -  ๒๕๕๑   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
-   พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)   ๒๕๕๑   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)   ๒๕๕๒  -  ๒๕๖๐   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
-   พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)   ๒๕๖๐   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร [1]
  พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)   ๒๕๖๑   เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร [2]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook