วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร


      วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระปัญญาพิศาลเถร (นาค)     เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระปัญญาพิศาลเถร (ศรี)     เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระธรรมวิโรจน์ (คง)     เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระธรรมวิโรจน์ (นก)     เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระภาวนาภิราม (รอด)     เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ ป.ธ.๘)   ๒๔๒๙   เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมโก ป.ธ.๗)   ๒๔๕๑  -  ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม ป.ธ.๕)   ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
  พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
  พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค ป.ธ.๙)   ๒๕๐๖  -  ๒๕๔๒   เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
  พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)   ๒๕๔๒   เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
-   พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕)   ๒๕๖๒   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook