พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๑
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


VIEW : 3,384

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวิสุทธิญาณ มีนามเดิมว่า ถวิล ศรีใหม่ เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง เวลา ๑๘.๓๐ น. ที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อนายพร้อม ศรีใหม่ โยมมารดาชื่อนางเงิน ชัยชำนาญ (นามสกุลเดิม จิตมั่น)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดคงคาวดี อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระราชไพศาลมุนี (ย้อย มหาสาโล) วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูประสาทธรรมภิวัช (บุญรักษ์ ฐานวิริโย) วัดคงคาวดี อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระศีลาจารย์

     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชปัญญาภรณ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธิธรรมธาดา (ส่อง โชติงฺกโร) (ครั้งยังเป็นพระครูฐานานุกรมที่ พระครูสังฆวุฒิกร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวินัยธรเสนอ ญาณทัตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดธรรมบูชา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุภัทรสารโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกวีวรญาณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณปรีชา ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิญาณ วิศาลศาสนกิจ พิพิธภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
wikipedia.org

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook