พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๗๔
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,980

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวชิรมงคล มีนามเดิมว่า ลือชัย ไสยวรรณโณ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายหวาน กับนางยก ไสยวรรณโณ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดห้วยพุด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูโสภณศีลาจารย์ (แดง โสภณเถร) วัดภูตบรรพต อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูจันทวิมล (คิ่น จนฺทคุตฺโต) วัดห้วยพุด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิคณาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมานุวัตร ภัทรธรรมคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ศรีปริยัตินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกวี ศรีธรรมประยุต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม [4]
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรมงคล โสภณปริยัติวิธาน วิสุทธิญาณวิสิฐ ไพศาลศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook