วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร


      วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระญาณรักขิต (สุข)   ๒๓๗๗  -  ๒๓๙๔   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
  พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร ป.ธ.๙)   ๒๓๙๕  -  ๒๔๑๒   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
  พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๔๑๓  -  ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  พระวินัยรักขิต (จันทร์)   ๒๔๔๕  -  ๒๔๔๖   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท ป.ธ.๔)   ๒๔๔๗  -  ๒๔๗๕   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส ป.ธ.๕)   ๒๔๗๕  -  ๒๔๙๙   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)   ๒๕๐๐  -  ๒๕๑๕   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  พระเทพวรคุณ (สิงห์ ชาคโร ป.ธ.๖)   ๒๕๑๖  -  ๒๕๑๗   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)   ๒๕๑๘  -  ๒๕๔๓   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  พระเทพสุเมธี (สนอง เขมี ป.ธ.๔)   ๒๕๔๔  -  ๒๕๔๖   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
-   พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)   ๒๕๔๖   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)   ๒๕๔๗   เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook