พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
พรรษา ๕๖
วัด วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ., M.A., ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,746

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวรคุณ มีนามเดิมว่า ประศาสน์ เป็นมงคล เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๑ บ้านหนองวัวซอ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อ นายพิมพ์ เป็นมงคล มารดาชื่อ นางทา เป็นมงคล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ. วัดบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
มี พระพิศาลคณานุกิจ วัดพิศาลรัญญาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ 

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ. วัดบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีมี พระพิศาลคณานุกิจ วัดพิศาลรัญญาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสิริจันทรวิวัฒน์ วัดหนองแวงยาว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูโสภณคณานุรักษ์ วัดบุญญานุสรณ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๘ Master of Arts (M.A.) BHU พาราณสี ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธ) [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ ฐานานุกรม ในพระญาณวโรดม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรโมลี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลบัณฑิต สาธิตธรรมบวร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรคุณ วิบูลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง : พระเทพวรคุณ (หลวงปู่ประศาสน์ ปญฺญาธโร) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook