วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร


      วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระพุทธิวงศ์ (ใจ)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
  พระวิเชียรกวี     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระธรรมเจดีย์ (เกิด)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระวรญาณมุนี (น้อย)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระอมรเมธาจารย์ (ตุ้ม)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระวรญาณมุนี (ดิศ)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระธรรมานุกุลเถร (ด้วง)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระโพธิวงษาจารย์ (เส็ง ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
  พระมงคลทิพมุนี (มุ้ย ปณฑิโต)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
  พระอริยกวี (สำราญ โกสโล ป.ธ.๔)   ๒๔๗๖   เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
-   พระคุณาจารวัตร (ธงชัย สุวณฺโณ)    -  ๒๔๘๑   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระคุณาจารวัตร (ธงชัย สุวณฺโณ)   ๒๔๘๑   เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
-   พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖)   ๒๕๒๗   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖)   ๒๕๒๘  -  ๒๕๔๙   เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
-   พระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ.๗)   ๒๕๔๙   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
  พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)


ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง ตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง, เล่ม ๕๕, ตอนที่ ๐ ง, ๐๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๑๔๗๖

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook