ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๑๔๐๑ สามเณรศุภโชค โคจันดี ๑๔ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๒ สามเณรวิทวัส ช่างปลูก ๒๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๓ พระภาคภูมิ สิริปุญฺโญ พารา ๓๔ ๑๒ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๔ พระวีรวัฒน์ ติสฺสโร ซาตะนัย ๒๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๕ พระพิชญา ญาณวโร วงศ์จันทา ๓๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๖ สามเณรศักรินทร์ เลิศทรัพย์ไพบูลย์ ๑๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๗ พระกิตติวงศ์ จิณฺณธมฺโม ศิริบุตระพันธุ์ ๒๘ ทองบน วัดยานนาวา ๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๘ พระธีรภรณ์ ธีรญาโณ ปินะนันท์ ๔๐ ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๙ สามเณรนันทวัฒน์ จำปาบรรณ์ ๑๕ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๐ สามเณรศิริภูมิ งามวงษ์ ๑๔ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๑ สามเณรชนิสร เทอำรุง ๑๖ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๒ พระภาสกร ฐิตลาโภ รอดน้อย ๓๓ จินดิตวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๓ สามเณรสีพอน ลินทอง ๑๗ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๔ สามเณรปกรณ์ คนหาญ ๑๕ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๕ สามเณรไกรวิชญ์ กิ่งสาหัส ๑๔ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๖ พระอุทัย ชุตินฺธโร ชามลตรี ๔๗ ๑๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๗ พระฉัตรา ถาวโร พูลสวัสดิ์ ๒๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๘ สามเณรอภิชาติ แซ่ว่าง ๑๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๑๙ สามเณรสิทธิชัย พลเสนา ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๐ สามเณรอภิวิชญ์ เมืองจันทร์ ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๑ พระประสิทธิ์ คุตฺตมงฺคโล แสกะโทก ๕๑ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๒ พระธงชาติ มงฺคลชาโต มุงคลดี ๔๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๓ พระจารุกิตติ์ อนุตฺตโร แรงจบ ๒๖ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๔ พระกำธร กตปุญฺโญ พงษ์สิทธิ์ ๓๒ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๕ สามเณรไพโรจน์ ศุภนาม ๒๐ สามพระยา วัดสามพระยา ๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๖ สามเณรชินวัตร ขำศรี ๑๙ สามพระยา วัดสามพระยา ๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๗ สามเณรวรวิทย์ วิรัชวงศ์ ๑๕ สามพระยา วัดสามพระยา ๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๘ สามเณรปิยะ กริดรัมย์ ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๒๙ สามเณรณัฐพงศ์ โกกระบูรณ์ ๑๕ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๐ สามเณรทินกร จันทร์ทอง ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๑ สามเณรยงยศ พักน้อย ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๒ สามเณรระพีพัฒน์ อ่วมนุสนธิ์ ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๓ สามเณรนวกรณ์ เกื้อกูล ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๔ สามเณรอุ้มบุญ ทิพชัยยา ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข ๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๕ สามเณรธนวัฒน์ ทองต้นวงษ์ ๑๓ แสนสุข วัดแสนสุข ๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๖ สามเณรวุฒิเดช พลดงนอก ๒๐ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๗ สามเณรสยาม นาแข็ง ๑๘ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๘ สามเณรบุญเลิศ ศรีทานนท์ ๑๗ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๓๙ สามเณรปฐมพงษ์ เสนสี ๑๗ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๐ สามเณรจิรายุทธ สุภาพ ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๑ สามเณรณัฐวุฒิ คำมาวงษ์ ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๒ พระเกียรติรัตน์ ฐานวีโร จันทร์ดีสุก ๓๕ ๑๒ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม ๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๓ สามเณรวาทิต ตองโพธิ์ ๑๘ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม ๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๔ สามเณรวัลลภ อาญาเมือง ๑๖ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๕ สามเณรวิรัตน์ พิทักษ์ ๑๖ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๖ สามเณรวีระพัฒน์ แก้วเจ๊ก ๑๕ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๗ สามเณรภูตะวัน อยู่หลัง ๑๕ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๘ สามเณรพรเทพ จันทร์แก่น ๑๕ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๔๙ สามเณรบุญสม รัตนาพันธ์ ๑๔ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๐ พระธนพล กิตฺติปญฺโญ คำประสิทธิ์ ๒๗ พลมานีย์ คณะเขตลาดกระบัง ๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๑ พระชัยณรงค์ กนฺตวณฺโณ เทียมทอง ๕๕ ๓๓ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๒ พระอัสนี อิสฺสรสีโล เซี่ยงไฮ้ ๔๒ ๑๔ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๓ พระรังสรรค์ ธมฺมสิริ มาตย์ผดุง ๔๒ ๑๑ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๔ พระสุริยา เขมานนฺโท นันทะสิงห์ ๔๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๕ สามเณรกรกฏ โสอิติกุล ๑๗ หนองจอก คณะเขตหนองจอก ๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๖ พระศักรินทร์ สิริภทฺโท ช่วงโชติ ๓๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๗ พระพงศ์ภัค ปโยโค คงคำ ๒๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๘ พระจีระศักดิ์ ฐานิโย อินทรวิชัย ๓๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๕๙ พระทรงธรรม สิริธมฺโม มิตรศิริ ๓๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๐ พระศิลป์ ปสนฺโน ถนอมรอด ๔๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๑ สามเณรพุฒิพงศ์ ต้นเพ็ง ๑๕ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๒ พระวันเฉลิม อคฺคปญฺโญ โควางกูร ๒๗ สุทธาราม วัดทองธรรมชาติ ๑๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๓ พระศรัณยพงศ์ ปโยโคนาโค ลำดวล ๓๘ ๑๑ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๔ สามเณรศราวุฒิ รักษาชาติ ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๕ พระพิภพ รตนโสภโณ สุพรรณรัตน์ ๓๘ บุปผาราม วัดบุปผาราม ๑๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๖ พระถิรวัฒน์ อธิวฑฺฒโน สุตะพันธ์ ๒๓ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๗ สามเณรอดิเทพ นายละ ๑๖ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๘ สามเณรอุดมชัย อำนาจสิริดล ๑๔ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๖๙ พระทิด ธมฺมกาโม จิตตกะ ๒๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๐ สามเณรจอย บารัว ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๑ สามเณรธีรวัฒน์ ลาพันธ์ ๑๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๒ พระวิชาญ ชินวํโส จันทร์ศิล ๓๐ ๑๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๓ พระวิศิษฎ์ อินฺทโชโต ดวงประทุม ๓๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๔ พระปัญญา ปิยสีโล แปลงกาย ๒๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๕ พระจิระเดช จารุวณฺโณ สวัสดิ์รัมย์ ๒๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๖ พระวิไล กตปุญฺโญ พึ่งพา ๓๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๗ พระอดิเรก เตชวณฺโณ มะกรูดอินทร์ ๒๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๘ พระรัฐฐา รฏฺฐธมฺโม จารัส ๒๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๗๙ พระทิณกร เตชธมฺโม สีพิลา ๒๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๐ พระชัยณรงค์ กตสาโร ปู่สังข์ ๔๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๑ พระณธรรศ สหธมฺโม สุขสวัสดิ์ ๓๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๒ สามเณรพานุต เพียบ ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๓ สามเณรกิตติภพ บุญไชย ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๔ สามเณรกิตติธร วรคันทักษ์ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๕ สามเณรพลวัฒน์ ศรีบุรินทร์ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๖ สามเณรประจักษ์ มีผล ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๗ สามเณรสิทธิศักดิ์ สมัครกสิการ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๘ สามเณรพลวัต กุลสา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๘๙ สามเณรณัฐวุฒิ คมพุดซา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๐ สามเณรนัฐพล แน่นหนา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๑ สามเณรโชดก พะโย ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๒ สามเณรภาณุกร ไกรเกรียงนิยม ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๓ สามเณรชัยสิทธิ์ สุวรรณหงษ์ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๔ สามเณรศิริชัย ขันธุรา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๕ สามเณรยศพนธ์ เหมือนจันทร์ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๖ สามเณรสำราญศักดิ์ ศักดิ์ประโคน ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๗ สามเณรธนภัทร สุทิพย์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๘ สามเณรปิยวิทย์ บุญเสือ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๙๙ สามเณรเกียรติศักดิ์ ประกายแก้ว ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๐ สามเณรอาทิตย์ เสงี่ยมงาม ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๑ สามเณรธนพัตน์ สุขกากิจ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๒ สามเณรกรินทร์ สีสันต์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๓ สามเณรจรัลพงศ์ แสงสว่าง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๔ สามเณรยศภัทร พวกดี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๕ สามเณรพีรพล เขียวหอม ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๖ สามเณรศักรินทร์ ผายเงิน ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๗ สามเณรธนาวิน โคตรธรรม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๘ สามเณรวรรณชัย ขำขจร ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๐๙ สามเณรธนากร พรหมรักษา ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๐ สามเณรภคิน ภัทรอาฒัยวัต ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๑ สามเณรมงคล ประมังคะตา ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๒ สามเณรจิรโชติ พลมา ๒๐ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๓ สามเณรนราธิป ผาชา ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๔ สามเณรปุณภพ ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๕ พระรองลี จารุวณฺโณ เยียเล่งลี ๒๒ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๖ สามเณรบุญทัน ไชยะลัก ๒๐ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๗ สามเณรชัยพล กรินีตระกูล ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๘ สามเณรธนดล สิงห์ทรชัย ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๑๙ สามเณรประชา วงษ์ศรีเทพ ๑๖ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๐ พระทรงยศ เตชวโร เปี่ยมคุ้ม ๓๑ ราษฏร์ศรัทธาราม วัดอรุณราชวราราม ๑๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๑ สามเณรศรายุทธ มาโยธา ๑๗ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๒ สามเณรดารากร ทศหล่า ๑๕ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๓ พระไอศวร์ สทฺธาธิโก นนทมานันท์ ๔๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๔ พระบุญล้ำ จนฺททีโป หลักทอง ๔๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๕ สามเณรพัชรพล พรหมบุตร ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๖ สามเณรรัติพล พลังหัสดินทร์ ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๗ สามเณรพิทวัส บุญช่วย ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๘ สามเณรณัฐวุฒิ วารุกะกุล ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๒๙ สามเณรอภิสิทธิ์ พลเยี่ยม ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๐ สามเณรกิติพัฒน์ ดอนใหญ่ ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๑ สามเณรอำพล แข็งฉลาด ๑๕ ราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง ๑๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๒ สามเณรชัยมงคล ชูรัตน์ ๑๕ ราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง ๑๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๓ สามเณรธนวัฒน์ พิมราช ๑๕ เจ้าอาม คณะเขตบางกอกน้อย ๑๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๔ พระลีลวัฒน์ ฐานวีโร ศรีโบราณ ๓๖ กำแพง คณะเขตบางขุนเทียน ๑๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๕ พระอภิชาติ ธมฺมจาโร ไตรยงค์ ๒๖ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๖ สามเณรณัฐชัยยศ สุจิตร ๑๖ นาคปรก คณะเขตภาษีเจริญ ๑๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๗ พระพิทักษ์ วิสุทฺโธ แสนสุข ๓๗ ๑๔ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๘ พระยุทธนา ปญฺญายุตฺโต ภักดีบุรี ๓๐ ๑๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๓๙ พระภัทรกร กตสาโร บุญยะวัตร ๒๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๐ พระโอภาส โอภาโส มีบุญ ๖๔ อุบลวนาราม นนทบุรี ๑๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๑ พระวสันต์ ปญฺญาวุฑฺโฒ การสว่าง ๔๒ เปรมประชา ปทุมธานี ๑๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๒ พระวิศรุต เตชวโร จันทร์เรือง ๓๒ เปรมประชา ปทุมธานี ๑๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๓ สามเณรอรัญ สิงห์คำ ๑๖ เทียนถวาย ปทุมธานี ๑๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๔ พระอาทิตย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ธนีเพียร ๓๔ ๑๑ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี ๑๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๕ พระวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก ๓๙ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๖ พระศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม ๓๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๗ พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง ๒๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๘ พระวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๔๙ พระธรณ์เทพ ธมฺมปรโม ศรีสมุทร ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๐ พระภูริเดช ธมฺมิกเตโช โหรี ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๑ สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๒ สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๓ สามเณรฉัตรธรรม เค้ามาก ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๔ สามเณรฐิติพงษ์ แซ่ตั้น ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๕ สามเณรอนันตญา บุตรอำคา ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๖ สามเณรอภิวิชญ์ ศรีข้อ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๗ สามเณรดิน นนลือชา ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๘ สามเณรชวภณ ตั้งสมบูรณ์ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๕๙ สามเณรกตัญญู สุดโต ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๐ สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๑ สามเณรชัชวาล ยี่สรง ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๒ สามเณรปิยะ จิตรซื่อ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๓ สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๔ พระอำนวยชัย ปสนฺนจิตฺโต วาที ๓๓ ๑๐ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๕ พระประสาร ฐิตธมฺโม ปุผาโต ๓๒ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๖ พระชัยวัฒน์ จารุธมฺโม เพ่งสุวรรณ ๒๗ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๗ พระยุทธพงษ์ หาสวํโส ตุ้มอ่อน ๔๔ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๘ พระธีรภัทร ธีรภทฺโท พานทอง ๒๔ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๖๙ พระสุระพงษ์ ชยานนฺโท รินชัย ๒๘ คลองหนึ่ง ปทุมธานี ๒๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๐ พระภูวเดช สนฺตจิตฺโต สุริยรักษ์ ๓๐ ๑๐ ดอนใหญ่ ปทุมธานี ๒๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๑ พระเอกมรกต เมตฺติโก ลายขุนทด ๔๓ เมตารางค์ ปทุมธานี ๒๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๒ พระเอกภพ โชติโก ภาณุพิจารย์ ๔๒ บางเตยนอก ปทุมธานี ๒๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๓ พระพรหมกมล ภูริปญฺโญ คำเสียงใส ๔๒ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๔ พระธนภัทร์ ญาณธีโร สุกใส ๒๕ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๕ พระอภิเชษฐ ปภาโส เงาทอง ๓๔ ๑๑ จากแดง สมุทรปราการ ๒๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๖ สามเณรธีรพงษ์ พลเยี่ยม ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๗ สามเณรพงศกร ภูวงศา ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๘ สามเณรวรติกรณ์ เหล่าศรี ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๗๙ สามเณรทาวิน จันทร์แหละ ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๐ สามเณรพรพิพัฒน์ วิบูลย์ ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๑ สามเณรณัฐวุฒิ ฟักทอง ๑๖ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๒ สามเณรโสภณวิชญ์ สาแก้ว ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๓ สามเณรพุฒิราช นางแพง ๑๗ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๔ สามเณรจิรวรรธ พรหมเมือง ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๒๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๕ พระกัณหา อคฺควโร ลพพื้น ๔๘ หัวคู้ สมุทรปราการ ๒๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๖ สามเณรวัชรพงษ์ นิกุล ๑๗ หัวคู้ สมุทรปราการ ๒๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๗ สามเณรภัทรดนัย สามารถกุล ๑๕ หัวคู้ สมุทรปราการ ๒๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๘ พระเกดิษฐ์ อคฺคธมฺโม เสียงไพเราะ ๔๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๘๙ พระสมบูรณ์ ปภากโร เกตุสระ ๓๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๐ สามเณรธงชัย วาทศุภกุล ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๑ สามเณรธนวัฒน์ สุขสัตย์ ๑๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๒ สามเณรนนทภัทร ผาทา ๑๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๓ สามเณรราเมส แสงทอง ๑๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๔ พระปวริศ จิตฺตทนฺโต ภาคินโสภณ ๓๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๕ สามเณรบุญหลาย โพธิ์คำ ๑๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๖ สามเณรกฤษณนันทร์ วงศ์บุญ ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๗ สามเณรณัชพล บุญสาร ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๒๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๘ พระคิม เมตฺตาปาโล เคื่อน ๒๓ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๒๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๕๙๙ พระฤทธิรงค์ ฐานิสฺสโร ปรากฎรัตน์ ๓๐ ไทรพุทธรังสี พระนครศรีอยุธยา ๒๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๐ พระทองสุข สนฺติกโร บุญนาค ๕๘ ๑๐ คลองพุทรา พระนครศรีอยุธยา ๒๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook