ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๖๐๑ พระครูวิชัยสมาจาร สมาจาโร เกือกงูเหลือม ๕๖ ๓๒ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๒ พระปิติ อภิสาโล หาดพรม ๓๘ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๓ พระณัฐวุฒิ มหาปุญฺโญ บัวกลาง ๒๑ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๔ พระไพฑูรย์ พลธมฺโม เสียงเสนาะ ๔๖ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๕ สามเณรธรพล ทุมแสง ๑๖ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๖ สามเณรอาทิตย์ ใสกระจ่าง ๑๔ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๖๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๗ พระเรืองวุธ ชลิตญาโณ อารมณ์เย็น ๓๘ ๑๑ หนองแด่น อุดรธานี ๖๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๘ พระไพวัลย์ ปญฺญาพโล ครุฑราช ๔๗ หนองแด่น อุดรธานี ๖๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๐๙ พระสมภาร สุภสฺสโร หาญยุทธ ๖๐ ๓๐ หนองแด่น อุดรธานี ๖๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๐ พระไพสัน จิตฺตคุตฺโต ดีจันทร์ ๕๓ หนองแด่น อุดรธานี ๖๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๑ พระรัฐธรรมนูญ โกสโล อินทร์ดี ๕๘ หนองแด่น อุดรธานี ๖๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๒ พระละมัย สิริสาโร อธิราช ๓๙ สว่างพัฒนาราม อุดรธานี ๖๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๓ พระวิทยา วิชฺชาธโร บุญเพลิง ๒๙ สว่างพัฒนาราม อุดรธานี ๖๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๔ พระมานิตย์ อรุโณ วรรณประเถา ๔๘ ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๕ พระธีรพงษ์ สิริปญฺโญ ชุ่มกิ่ง ๓๑ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๖ พระทองสุข เทวธมฺโม กองหา ๓๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๗ พระไพรสน กิตฺติญาโณ บัวนาค ๓๑ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๘ พระโยธิน ภทฺทจาโร มณีโรจน์ ๔๐ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๑๙ พระจิตรวัฒนา จารุธมฺโม เสนอบ ๒๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๐ สามเณรปฏิภาณ สุคตาสอน ๑๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๑ สามเณรคธาวุธ ดำแดง ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๒ สามเณรฉันทพัฒน์ อินชัยศรี ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๓ สามเณรรชต พึ่งทรัพย์ ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๔ สามเณรเจษฎากร ฝีปากดี ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๕ สามเณรชนสรณ์ อาจแก้ว ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๖ สามเณรณัฐภักดิ์ คงน้อย ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๖๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๗ พระยอดชาย ปภสฺสโร สอนจันทร์ ๔๓ โคเขตตาราม อุดรธานี ๖๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๘ สามเณรณัฐวุฒิ เชื่อชน ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๖๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๒๙ สามเณรศุกลวัฒน์ กันฤทธิ์ ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๖๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๐ สามเณรณัฐวุฒิ บุรพันธ์ ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๖๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๑ สามเณรธนาดุล มงคลสวัสดิ์ ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๖๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๒ สามเณรอนุพนธ์ มงคลสวัสดิ์ ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๖๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๓ พระธวัชชัย เตชธมฺโม ศรีมนตรี ๒๕ ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี ๖๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๔ สามเณรยอดชาย พิมพาแสง ๑๔ ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี ๖๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๕ สามเณรปรัชญา แสนยาสมุทร ๑๙ ศรีนคราราม อุดรธานี ๖๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๖ สามเณรศุภกิตติ์ จักกะวานน้อย ๑๖ ศรีนคราราม อุดรธานี ๖๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๗ สามเณรเทพศิริ เจริญศรี ๑๓ ศรีนคราราม อุดรธานี ๖๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๘ พระอาทิตย์ อานนฺโท ศรีวิไล ๒๐ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๖๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๓๙ สามเรรัชชานนท์ บุราณชา ๑๖ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๖๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๐ พระสมใจ ฐิตธมฺโม เอกัตตะชีวัน ๗๙ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๖๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๑ พระธวัชชัย ฐิตวีริโย ผ่านสำแดง ๓๑ ๑๑ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๖๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๒ พระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร กลั่นแสง ๓๔ ๑๐ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๖๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๓ พระศรีสุข รติโก ดอนมุ่ง ๔๓ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๖๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๔ พระเจริญ ปุญฺญสมฺภโว แก้ววงษา ๖๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๖๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๕ พระสวัสดิ์ สจฺจาสโภ นาขันดี ๕๐ บูรพา อุดรธานี ๖๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๖ สามเณรเอกพันธ์ สาเกตุ ๑๔ บูรพา อุดรธานี ๖๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๗ พระภัทรโภคิน ฐิตสาโร พรมโคตร ๓๖ ศรีชุมพร อุดรธานี ๖๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๘ พระทองพูน สคารโว พระหะชา ๖๐ ๔๐ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี ๖๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๔๙ พระฤทธิเกียรติ จนฺทสีโล มาตย์นอก ๒๗ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี ๖๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๐ สามเณรวิทยา ขำแข ๒๐ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี ๖๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๑ สามเณรคณาธิป มูลอาษา ๑๗ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี ๖๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๒ พระสมดี จารุธมฺโม พันพิลา ๖๐ โพธิ์ศรีทุ่ง อุดรธานี ๖๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๓ พระหนูนา อภโย พลพรม ๒๙ ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี ๖๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๔ พระวีระพันธ์ สีลสํวโร ขันทองชัย ๔๒ ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี ๖๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๕ สามเณรวัชรกร มีศรี ๑๕ ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี ๖๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๖ สามเณรพีระพัฒน์ ปิลอง ๑๓ ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี ๖๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๗ พระสินธุ์ โกวิโท ปิจโร ๕๓ ๒๙ นิยมบวร อุดรธานี ๖๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๘ สามเณรพรชัย บุญยอด ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๖๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๕๙ สามเณรจักรกฤต สารผล ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๖๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๐ สามเณรธีรวัช แก้วดวงชัย ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๖๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๑ สามเณรพงษ์ศกร ภูขัง ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๖๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๒ สามเณรธาวิน ดีโนนงิ้ว ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๖๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๓ สามเณรนฤภัทร นาดี ๑๘ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๖๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๔ สามเณรธวัชชัย หอมกลิ่น ๑๖ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๖๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๕ สามเณรเฟื่องเดช พัฒนพรหมณ์ ๑๕ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๖๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๖ สามเณรธนศักดิ์ หมู่ศิริ ๑๕ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๖๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๗ สามเณรเกียรติศักดิ์ นำสงค์ ๑๓ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี ๖๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๘ พระโชคชัย ธมฺมทีโป กองปาน ๔๔ ๑๒ หนองเม็ก อุดรธานี ๖๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๖๙ พระเกียรติชัย ทิฐิสีโล ยืนนาน ๔๔ หนองเม็ก อุดรธานี ๖๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๐ สามเณรคมกฤษ แซ่เอี้ยว ๑๕ หนองเม็ก อุดรธานี ๖๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๑ พระเบนรี่ ปญฺญาธโร โสนางาม ๔๔ ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๒ พระสุริยันต์ สุทฺธาโภ กกเปลือย ๔๐ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๓ พระชาญฉกาจ โชติญาโณ ศรีภิรมย์ ๔๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๔ พระบุญ ปญฺญาคโม แต้มสีทอง ๖๘ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๕ พระสมัย สุขิโต ห้าวหาญ ๕๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๖ พระอาทิตย์ ยติโก ขันธวิชัย ๒๐ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๗ สามเณรศรายุทธ ศรีดามาตย์ ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๘ สามเณรสรยุทธ คำบ้ง ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๗๙ สามเณรจิรโชติ แสนเสนา ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๐ สามเณรอนุภัทร ทวีทรัพย์ ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๑ สามเณรเจษฎา โคสอน ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๒ สามเณรรุ่งโรจน์ นุรัตน์ ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๓ สามเณรอภิสิทธิ์ นนท์คำจันทร์ ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๔ สามเณรกิตติ ผ่านชมภู ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๖๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๕ สามเณรชลสิทธิ์ ฉลวยแสง ๑๖ ธาตุโพธิ์ชัย อุดรธานี ๖๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๖ พระสมภาร กิตฺติทินฺโน คมขำ ๖๑ ๑๕ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๖๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๗ สามเณรประเสริฐชัย แพงทุย ๑๗ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๖๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๘ สามเณรสหภาพ กั้วจำนงค์ ๑๕ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๖๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๘๙ สามเณรศักดิ์วรินทร์ ศรีแสงจันทร์ ๑๒ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๖๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๐ พระณัฐพล สุทฺธิญาโณ ศรีทนต์ ๒๘ สระมณี อุดรธานี ๖๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๑ พระสังเวียน คณฺธาโร อำนัดมาตย์ ๔๔ สระมณี อุดรธานี ๖๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๒ พระไกรศร เตชปญฺโญ สนานทรัพย์ ๓๖ สระมณี อุดรธานี ๖๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๓ พระณัฐพล โชติปญฺโญ เทพนวล ๒๒ สระมณี อุดรธานี ๖๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๔ สามเณรสุกิณฑ์ ชาตะรักษ์ ๑๗ สระมณี อุดรธานี ๖๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๕ สามเณรเทียนชัย ศรีเหลา ๑๗ สระมณี อุดรธานี ๖๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๖ สามเณรจิรภัทร น้อยดัด ๑๕ สระมณี อุดรธานี ๖๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๗ สามเณรพรเทพ พูลสมบัติ ๑๔ สระมณี อุดรธานี ๖๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๘ สามเณรคมกริช บุญเกิด ๑๓ สระมณี อุดรธานี ๖๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๖๙๙ สามเณรวชเชษฐ์ เทพศิลา ๑๓ สระมณี อุดรธานี ๖๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๐ พระครูสุทธิญาณโสภิต สุทฺธิญาโณ หารภูมิ ๔๑ ๑๗ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๗๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๑ พระภิญโญ ฐานิโย พิมบูรณ์ ๔๒ ๑๐ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๗๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๒ พระยุทธศักดิ์ กิตฺติปุญฺโญ พรหมจักรศร ๕๔ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๗๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๓ พระสำเร็จ อินฺทญาโณ ราศรี ๔๓ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๗๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๔ พระทัศชัย อติชาตโร กล้าหาญ ๒๖ โพธิ์ชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี ๗๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๕ พระทศพร ถิรพโล โลหิตดี ๓๘ โยธานิมิตร อุดรธานี (ธ) ๗๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๖ พระอุดร อกฺกวํโส ศิลาคม ๗๑ ๕๐ ชัยพร หนองคาย ๗๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๗ พระบุญทูล อนาลโย ชาญชัยด้วยบุญ ๕๕ ๑๑ ชัยพร หนองคาย ๗๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๘ พระหนูนา จิรธมฺโม สุมิตร ๔๔ ชัยพร หนองคาย ๗๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๐๙ พระบุญมา สุขิโต ปัญญาพิมพ์ ๔๔ ชัยพร หนองคาย ๗๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๐ พระไพโรจน์ กิตฺติวํโส ราชาวัง ๖๖ ชัยพร หนองคาย ๗๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๑ พระจตุพร จิตฺตปญฺโญ สุทธินิยม ๔๖ ชัยพร หนองคาย ๗๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๒ พระบุญโชค เมธิโก โพสาฮาด ๔๙ ชัยพร หนองคาย ๗๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๓ พระชัชชวาลย์ ยติโก สีหาบัว ๔๓ ชัยพร หนองคาย ๗๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๔ พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ไชยอาษา ๓๑ ชัยพร หนองคาย ๗๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๕ สามเณรกฤษณะ สุกใส ๑๖ ชัยพร หนองคาย ๗๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๖ สามเณรวีระ แดนเขต ๑๔ ชัยพร หนองคาย ๗๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๗ สามเณรจิระพัฒน์ ชมภูนาค ๑๔ ศรีษะเกษ หนองคาย ๗๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๘ สามเณรทินภัทร น้อยนิล ๑๔ ศรีษะเกษ หนองคาย ๗๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๑๙ สามเณรนันทวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ๑๕ หายโศก หนองคาย ๗๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๐ สามเณรนันทผล สุวรรณรัตน์ ๑๕ หายโศก หนองคาย ๗๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๑ สามเณรณัฐพล หมั่นอุตส่าห์ ๑๖ หายโศก หนองคาย ๗๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๒ พระณัฐพงษ์ เขมาภิรโต รัตนะชัยพัฒน์ ๔๘ ศรีคุณเมือง หนองคาย ๗๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๓ พระอนุสรณ์ ชินวโร ทุมแสน ๔๒ ศรีคุณเมือง หนองคาย ๗๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๔ พระภาณุพงศ์ ฐานสมฺปุณฺโณ รินทะรักษ์ ๓๙ ศรีคุณเมือง หนองคาย ๗๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๕ สามเณรโชคชัย วงผาบุตร ๑๖ โพธิ์ชัย หนองคาย ๗๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๖ สามเณรธีรภัทร สุขบงกช ๑๗ ศรีสุมังคล์ หนองคาย ๗๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๗ สามเณรนันทกร ศิริเมือง ๑๕ ศรีสุมังคล์ หนองคาย ๗๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๘ สามเณรธนพนธ์ ทวีโชติ ๑๔ ศรีสุมังคล์ หนองคาย ๗๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๒๙ พระวิโรจน์ วิสุทฺโธ แสนโคตร ๓๗ ประดิษฐ์ธรรมคุณ หนองคาย ๗๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๐ พระพันธ์ศักดิ์ กิตฺติสาโร พิมพ์คำ ๒๙ ประดิษฐ์ธรรมคุณ หนองคาย ๗๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๑ สามเณรธนวัฒน์ พงษ์พันนา ๑๗ ประดิษฐ์ธรรมคุณ หนองคาย ๗๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๒ สามเณรหิรัณย์ เศษสม ๑๗ โพธิ์ศรี หนองคาย ๗๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๓ พระธุดง อนุตฺตโร ปอแดง ๓๕ ๑๐ สระแก้ว หนองคาย ๗๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๔ พระอรรคเดช ติสฺสโร แก้วกันหา ๒๔ สระแก้ว หนองคาย ๗๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๕ พระธีระพล ปภาโส จันทร์โนนแซง ๕๑ สระแก้ว หนองคาย ๗๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๖ สามเณรธนพล รู้สมกาย ๑๖ สระแก้ว หนองคาย ๗๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๗ สามเณรรัฐภูมิ สมณา ๑๕ สระแก้ว หนองคาย ๗๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๘ สามเณรธนภัทร วิสัยรัตน์ ๑๓ สระแก้ว หนองคาย ๗๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๓๙ สามเณรณัฐวุฒิ อารีเอื้อ ๑๘ สระแก้ว หนองคาย ๗๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๐ พระฉลอง ชุติทินฺโน อันวารี ๓๘ ๑๐ ยอดแก้ว หนองคาย ๗๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๑ สามเณรจักรพงษ์ ปัญสวัสดิ์ ๒๐ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๗๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๒ สามเณรสุเมธ ถือวุธ ๑๘ ตอหมุน หนองคาย ๗๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๓ พระสังคม โชติปฺญโญ สิมมา ๒๙ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย ๗๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๔ สามเณรเดชพนต์ อุดมศิลป์ ๑๗ โนนวังสิม หนองคาย ๗๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๕ สามเณรชนินทร์ แก้วกาหลง ๑๕ จอมมณี หนองคาย ๗๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๖ พระสมไพร ธมฺมทีโป วีระเกียรติ ๖๓ เหล่ามีชัย หนองคาย ๗๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๗ พระทัศ จิตฺตวโร พิมคีรี ๕๙ ๔๓ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๗๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๘ พระจำปี จิตเมธี สระน้อย ๕๙ ๒๓ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๗๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๔๙ พระดวง จิตญาโณ พุทธสอน ๖๓ ๒๑ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๗๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๐ สามเณรพรประสิทธิ์ จรรยา ๑๗ จอมมณี หนองคาย ๗๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๑ สามเณรธีรพัฒน์ ไชยสุระ ๑๔ จอมมณี หนองคาย ๗๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๒ สามเณรภูวดลย์ กงชัยภูมิ ๑๔ จอมมณี หนองคาย ๗๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๓ สามเณรธนาธิป ราชบัญดิษฐ ๑๔ จอมมณี หนองคาย ๗๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๔ สามเณรผไท จันทร์เสนา ๑๘ จอมมณี หนองคาย ๗๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๕ สามเณรนนทภัมธ์ โคตะมี ๑๓ จอมมณี หนองคาย ๗๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๖ สามเณรสง่า สุริสาร ๑๕ จอมมณี หนองคาย ๗๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๗ พระทองอินทร์ ทานรโต เทเสนา ๕๐ มีชัยทุ่ง หนองคาย ๗๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๘ พระกอละกัน สติสมฺปนฺโน ไชยะลาด ๒๕ ดอนสวรรค์ หนองคาย ๗๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๕๙ สามเณรธาวิน ใบมณฑา ๑๔ บ้านบอน หนองคาย ๗๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๐ สามเณรกฤษฏวัช กระเบื้องเก่า ๑๓ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๑ สามเณรกอบชัย จันทร์คง ๑๔ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๒ สามเณรทรรศพร นันอุดร ๑๓ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๓ สามเณรอาภากร บัวทัน ๑๓ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๔ สามเณรสราวุธ พรมโยธี ๑๓ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๕ สามเณรอดิเทพ ถินแดง ๑๕ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๖ สามเณรการัญยภาส ภักดีราช ๑๗ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๗ สามเณรเดชฤทธิ์ โพธิ์ศรี ๑๗ เหล่าสินชัย หนองคาย ๗๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๘ สามเณรอรรนพ อุตระชีพ ๑๖ บ้านบอน หนองคาย ๗๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๖๙ พระอุดมเดช อินฺทวํโส พิมพ์วัน ๔๘ ศิลาธิคุณ หนองคาย ๗๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๐ สามเณรวัชรกร สอนศรี ๑๔ บ้านบอน หนองคาย ๗๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๑ สามเณรเอเชีย สามิตร ๑๒ บ้านบอน หนองคาย ๗๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๒ สามเณรสุกฤษฎิ์ พลรัมย์ ๑๓ บ้านบอน หนองคาย ๗๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๓ สามเณรธนพล ทามแก้ว ๑๔ บ้านบอน หนองคาย ๗๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๔ สามเณรสมุทรสาคร คิดสาจันทร์ ๒๒ ดอนสวรรค์ หนองคาย ๗๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๕ สามเณรธีรภัทร อนุราช ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย ๗๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๖ พระธวัชชัย วิสุทฺโธ สินทิพย์ลา ๒๑ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๗๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๗ สามเณรจิรศักดิ์ แก้วกาหลง ๑๖ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๗๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๘ สามเณรณัฐวุฒิ วงประทุม ๑๕ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๗๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๗๙ สามเณรกิตติพงษ์ เพชรจันทร์ ๑๕ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๗๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๐ สามเณรณรงค์ชัย นาไพรวัลย์ ๑๔ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๗๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๑ สามเณรพสุนันท์ สมศรี ๑๗ สุธรรมนิมิต หนองคาย ๗๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๒ สามเณรภูชิสะ สมศรีแก้ว ๑๔ สุธรรมนิมิต หนองคาย ๗๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๓ สามเณรนพรัตน์ บัวคอม ๑๔ สุธรรมนิมิต หนองคาย ๗๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๔ สามเณรศรัณยู เขียวรัมย์ ๑๓ สุธรรมนิมิต หนองคาย ๗๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๕ สามเณรณฐวัฒน์ ชลชี ๑๔ สุธรรมนิมิต หนองคาย ๗๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๖ สามเณรศธาวิน ศรีพระวงษ์ ๑๔ ราษฎร์บำรุง หนองคาย ๗๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๗ สามเณรธีรศักดิ์ โคตรปัญญา ๑๔ ราษฎร์บำรุง หนองคาย ๗๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๘ สามเณรธีรพัทธ์ ลุนกา ๑๔ เพืยลือ หนองคาย ๗๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๘๙ พระขวัญแก้ว กิตฺติโสภโณ ชัยภูมิ ๒๑ ศรีมงคลธรรมาราม หนองคาย ๗๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๐ พระครูปลัดภูริภัทร สิริวฑฺฒนเมธี ร่มโพธิ์ ๒๗ วาปีประดิษฐ์ หนองคาย ๗๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๑ พระแมน โฆสโก อ่างหิรัญ ๓๘ วาปีประดิษฐ์ หนองคาย ๗๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๒ สามเณรวรชิต นุ่มสาลี ๑๕ โนนอุดมหนองแจ้ง หนองคาย ๗๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๓ สามเณรริมโขง น้อยผาง ๑๓ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๗๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๔ สามเณรศุภณัฐ ภูละมูล ๑๓ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๗๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๕ สามเณรศุภกฤต พิลา ๑๓ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๗๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๖ สามเณรชยพล อุ่นเริอง ๑๔ โกเสยเขต หนองคาย ๗๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๗ สามเณรวีรพล มณิโชติ ๑๓ โกเสยเขต หนองคาย ๗๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๘ พระฤทธิดร อธิปญฺโญ เที่ยงอักษร ๕๑ อุดมสรรพผล หนองคาย ๗๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๗๙๙ สามเณรจตุพร โยธาทร ๑๓ โกเสยเขต หนองคาย ๗๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๘๐๐ พระสุทธิพงศ์ สุธมฺโม เสาแพง ๒๗ เขตอุดม หนองคาย ๘๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook