ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๑๒๐๑ สามเณรทศพล ปรุธัมเม ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๒ สามเณรทินภัทร แก้วสำราญ ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๓ สามเณรภูผา พันยาง ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๔ สามเณรวัฒนศักดิ์ นวลแสง ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๕ สามเณรสรรเพชร เติมวงษ์ ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๖ สามเณรอธิษฐ์ จันทเขต ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๗ สามเณรวีระยุทธ จำปาศรี ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๘ พระวัฒนา อตฺถกาโม ลือชัย ๗๒ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๙ พระสุพรรณพร อาภสฺสโร มณีราช ๔๗ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๐ พระสมคิด กิตฺติญาโณ พันธ์มะลี ๔๗ ๒๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๑ พระธนพล โกวิโก วิชัยวงษ์ ๒๕ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๒ สามเณรสมเดช แพ้ชัยภูมิ ๑๗ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๓ สามเณรอดิเทพ โพเกตุ ๑๗ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๔ สามเณรสราวุฒิ หวังเสียวกลาง ๑๗ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๕ สามเณรกิตติพงษ์ ชะยมชัย ๑๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๖ สามเณรสนอง ขันนอก ๑๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๗ สามเณรอภิวันท์ อุเทนสุต ๑๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๘ สามเณรกิตติศักดิ์ หารอาคม ๑๕ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๑๙ สามเณรพีรพงษ์ สร้อยเนียม ๑๔ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๐ สามเณรอุ้มบุญ บุญทัน ๑๓ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๑ สามเณรทินกร หมั่นชาติ ๑๓ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๑๒๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๒ สามเณรรัฐภูมิ เกษมศรี ๑๕ สามัคคีอุทิศ ชัยภูมิ ๑๒๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๓ พระนิติสุข สุขิโต รูปพรหม ๒๑ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๑๒๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๔ สามเณรอนุวัฒน์ รักชัยภูมิ ๑๖ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๑๒๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๕ สามเณรธันยบูรณ์ คำงาม ๑๕ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๑๒๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๖ สามเณรกรุงศรี สิมมาวงษ์ ๑๕ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๑๒๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๗ สามเณรวัชรินทร์ แก้วพวง ๑๔ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๑๒๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๘ สามเณรรัฐภูมิ แก้วคูณ ๑๔ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๑๒๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๒๙ สามเณรสุรัตน์ บรรยง ๑๖ ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ ๑๒๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๐ สามเณรสมประสงค์ เพ็งมี ๑๕ ห้วยหินฝน ชัยภูมิ ๑๒๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๑ พระสกล สนฺตมโน รักงาน ๓๙ ๑๙ ศิลาดาด ชัยภูมิ ๑๒๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๒ พระธัชกวิน กตปุญฺโญ โพธิ์เย็น ๒๘ บ้านโนนม่วง ชัยภูมิ ๑๒๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๓ พระเสาวภาคย์ สุวโจ ฉัตรศรี ๓๒ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๒๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๔ สามเณรอติคุณ มณีวงษ์ ๑๕ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๑๒๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๕ พระสมชาย สมจิตฺโต เผากลิ่น ๒๙ ศรีมหาโพธิ์ ชัยภูมิ ๑๒๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๖ พระสายรุ้ง ฐิตนาโถ ป้ายนอก ๔๑ หนองสองห้อง ชัยภูมิ ๑๒๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๗ สามเณรพีระวัฒน์ ชูพรม ๑๗ ใหม่ศรีมากทอง สุรินทร์ ๑๒๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๘ พระพลายงาม อคฺคธมฺโม สุดเลิศ ๕๗ ลำชี สุรินทร์ ๑๒๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๓๙ พระสฤษดิ์ สาธโร จังอินทร์ ๒๒ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์ ๑๒๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๐ พระพงศกร ขนฺติธมฺโม ผลเกิด ๔๓ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์ ๑๒๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๑ พระชอบ เขมวโร คำบัว ๕๑ บ้านข่า สุรินทร์ ๑๒๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๒ สามเณรนวพล ยอดสำเภา ๒๐ บ้านผือ สุรินทร์ ๑๒๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๓ สามเณรพูนสุข พากล้า ๑๔ บ้านผือ สุรินทร์ ๑๒๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๔ สามเณรชาย ๑๙ สระบัวแดง สุรินทร์ ๑๒๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๕ สามเณรวิทยา สวัสดี ๒๐ สระบัวแดง สุรินทร์ ๑๒๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๖ สามเณรยุทธนา กล้าหาญ ๑๖ โพธิ์พฤกษาราม สุรินทร์ ๑๒๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๗ พระดำรงค์เกียรติ ตนฺติปาโล ศรีอร่าม ๓๐ สง่างาม ปราจีนบุรี ๑๒๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๘ พระปัญญา รกฺขิตธมฺโม ชอบนา ๓๕ สง่างาม ปราจีนบุรี ๑๒๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๔๙ พระปลัดนิธิ ถิรธมฺโม พรมขาว ๒๖ ดงพระราม ปราจีนบุรี ๑๒๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๐ พระวิฑูรย์ อภิปุญฺโญ วรเวก ๓๗ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๑๒๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๑ พระรวง จารุธมฺโม ยอดบุญเรือง ๕๖ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๑๒๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๒ พระชูชาติ อธิวโร บัวพรรษา ๖๐ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๑๒๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๓ พระเสฏฐวุฒิ จนฺทธมฺโม มูลเชื้อ ๒๗ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๑๒๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๔ พระสมศักดิ์ กตปุญฺโญ สีหมื่นไว ๖๐ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๑๒๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๕ สามเณรธนภัทร ทองสุข ๑๔ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๑๒๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๖ สามเณรภูวงศ์ ไชยะวงศ์ ๑๗ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๑๒๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๗ สามเณรแดนนี่ กิ่งสวัสดิ์ ๑๗ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๑๒๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๘ พระอัครนันท์ นาถปุญฺโญ ธนวรพงษ์ ๔๖ ๑๖ เกาะแดง ปราจีนบุรี ๑๒๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๕๙ พระธนยศ กิตฺติปญฺโญ โหลแก้ว ๒๖ เกาะแดง ปราจีนบุรี ๑๒๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๐ พระสมุห์มงคล วิสุทฺโธ รอบคอบ ๔๕ ๑๙ ธรรมโพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๑๒๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๑ พระครูปลัดเดชชัย หิริสมฺปนฺโน แก้วประเพณี ๔๐ ๒๐ บ้านกุดตาเสก ปราจีนบุรี ๑๒๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๒ พระใบฎีกาอภิวัชชัย อภิวฑฺฒโน สายดอนยาง ๔๔ ๑๑ หลังถ้ำ ปราจีนบุรี ๑๒๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๓ พระครูสังฆรักษ์อโนไทย อนุภทฺโท ภูเดช ๔๘ ๒๕ โพธิ์ทอง ปราจีนบุรี ๑๒๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๔ พระสุรชัย สุรชโย นาใจคง ๓๕ ๑๕ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๑๒๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๕ พระสุรเชฏฐ์ ปุญฺญกาโม บุญด้วง ๕๓ ๓๔ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๑๒๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๖ พระนิพนธ์ สนฺตจิตฺโต สมานมิตร ๕๒ ๒๙ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๑๒๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๗ พระอัสนี เตชวโร สำราญจิต ๒๙ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๑๒๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๘ พระอมรชัย อมรชโย ทาคำสุข ๒๕ ปวิเวการาม ปราจีนบุรี (ธ) ๑๒๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๖๙ พระประสิทธิ์ ภทฺรชโย คำสา ๖๐ พราหมณี นครนายก ๑๒๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๐ พระสุศิลป์ สิลปชโย ไชยโคตร ๕๑ พราหมณี นครนายก ๑๒๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๑ พระมนตรี ขนฺติวโร นิ่มจั่น ๔๗ พราหมณี นครนายก ๑๒๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๒ พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานากโร ภิรมย์ ๔๐ ๑๑ พราหมณี นครนายก ๑๒๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๓ พระพรชัย อโนมปญฺโญ วันชาญเวช ๕๙ ๑๑ อุดมธานี นครนายก ๑๒๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๔ พระอรรถพร เขมกาโร โพกพาน ๔๓ อุดมธานี นครนายก ๑๒๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๕ พระนิคม รกฺขิตธมฺโม แซ่ตั้ง ๓๕ อุดมธานี นครนายก ๑๒๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๖ พระพงศธร ฐิตคุโณ แสวงเงิน ๒๗ อุดมธานี นครนายก ๑๒๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๗ สามเณรอภิสิทธิ์ วงกวน ๑๔ หนองโพธิ์ นครนายก ๑๒๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๘ สามเณรธนกฤต สมมุติรัมย์ ๑๓ หนองโพธิ์ นครนายก ๑๒๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๗๙ พระวินิต ธมฺมวโร สุทธิ ๔๗ ๑๑ ช้าง นครนายก ๑๒๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๐ พระมานะ กนฺตสีโล หน่องพงษ์ ๔๗ ช้าง นครนายก ๑๒๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๑ พระราเชนทร์ ปภากโร มิ่งเชื้อ ๔๕ ๑๕ ช้าง นครนายก ๑๒๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๒ พระบัณฑิต กิจฺจสาโร ชื่นทรัพย์ ๔๐ ช้าง นครนายก ๑๒๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๓ พระธนภัทร คนฺทาโร ห่วงปรากฎ ๓๓ ช้าง นครนายก ๑๒๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๔ พระประภาสพงษ์ จิตฺตปสาโท ติลมัย ๒๓ เชี่ยวโอสถ นครนายก ๑๒๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๕ สามเณรเฉลิมศักดิ์ แก้วผาคำ ๑๘ ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) ๑๒๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๖ สามเณรสิทธินนท์ แก้วดิเรก ๑๔ ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) ๑๒๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๗ สามเณรธีร์เดช เพ็ชรรินทร์ ๑๖ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๑๒๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๘ พระศิริวุฒิ ธมฺมาวุโธ เพียรประสบสุข ๔๒ ท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา ๑๒๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๘๙ พระอธิการสมควร โกมโล รุ่งแสงชัยเจริญ ๕๙ ๓๕ เกาะกระทิง ฉะเชิงเทรา (ธ) ๑๒๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๐ พระชาติชาย ติสฺสวโร ดาทอง ๓๗ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๑๒๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๑ พระธีรศักดิ์ ธมฺมปาโล แกมจินดา ๓๕ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๑๒๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๒ พระนพณัฐ วรธมฺโม ภูจันทึก ๒๔ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๑๒๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๓ สามเณรปฏิพล เทียนเงิน ๑๕ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๑๒๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๔ พระวรยุทธ ปญฺญาวโร พรอนันต์รัตน์ ๔๐ บ่อลูกรัง สระแก้ว ๑๒๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๕ พระธเนษฐ ธมฺมวโร กระจ่างจิตร ๔๕ เก่าโบราณ ชลบุรี ๑๒๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๖ สามเณรสุรีชา เชื้อนพคุณ ๑๕ จรูญราษฏร์ ชลบุรี ๑๒๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๗ พระณัฐพร คุณธมฺโม คำพัด ๔๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๘ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติคุโณ ทองเพ็ชร ๓๙ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๙๙ พระณัฐพัชญ์ ตปสมฺปนฺโน จันทร ๓๘ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๒๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๐ พระวุฒิภัทร ชยวุฑฺโฒ ดวงจิตร ๓๒ ชัยมงคล ชลบุรี ๑๓๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๑ พระวิฑูรย์ ญาณวีโร น้อยแก้ว ๓๔ สุทธาวาส ชลบุรี ๑๓๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๒ สามเณรณัฐดนัย หิริโอ ๑๔ โค้งสนามเป้า จันทบุรี ๑๓๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๓ พระภูริทัตร สุเมธโส มลคลเอี่ยม ๒๖ สุทธิวารี จันทบุรี ๑๓๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๔ พระธนภัทร ฐิตธมฺโม บุญเสริม ๔๔ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี ๑๓๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๕ สามเณรวรท เสียง ๑๙ อีแงว จันทบุรี ๑๓๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๖ พระไพรัตน์ ถิรธมฺโม อำพล ๔๓ ๑๙ แหลมกลัด ตราด ๑๓๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๗ พระกิตติเวช สํวุฑฺโฒ ถนอมวงศ์ ๔๑ รัตนวนาราม ตราด (ธ) ๑๓๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๘ สามเณรธนารักษ์ พลศรี ๑๗ คีรีวิหาร ตราด (ธ) ๑๓๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๐๙ สามเณรสหวัสส์ วงษ์แวง ๑๖ คีรีวิหาร ตราด (ธ) ๑๓๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๐ พระพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน พีรพัฒน์ดิษฐ์ ๕๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๓๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๑ พระวีรพร พฺรหฺมปุญฺโญ เกตุแก้ว ๕๕ วังตะกู นครปฐม ๑๓๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๒ พระสุวิทย์ สุวฑฺโฒ คงกล่อม ๒๕ ใหม่ปิ่นเกลียว นครปฐม ๑๓๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๓ พระยี่ ภทฺทาจาโร แก้วนวล ๒๙ อินทราราม นครปฐม ๑๓๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๔ พระปิยบุตร ปิยปุตฺโต วงศ์ศรีเผือก ๒๖ ป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี ๑๓๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๕ พระศุภากร มหาวีโร ดาวไดรัมย์ ๒๔ ป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี ๑๓๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๖ พระจักรพงศ์ มหาปญฺโญ อ่ำเพชร ๕๓ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๑๓๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๗ สามเณรวีรยุทธ โพธิสุทธิ์ ๑๔ ธัญญวารี สุพรรณบุรี ๑๓๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๘ สามเณรชยานนท์ นาคใหม่ ๑๗ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี ๑๓๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๑๙ สามเณรอลงกรณ์ สุขเพราะนา ๒๐ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ๑๓๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๐ พระชลธี ธมฺมวโร มหัคฆพงศ์ ๓๗ ท่าขนุน กาญจนบุรี ๑๓๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๑ พระครูสมุห์จตุรวิธ ฐานธมฺโม ปิยะมโนธรรม ๓๘ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๓๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๒ สามเณรชโย แมนโงย ๑๘ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๓๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๓ พระธัชธรรม์ ธมฺมธีโร วงศ์ศรีสกุลแก้ว ๔๒ หลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร ๑๓๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๔ พระศิริชัย ฐิตปุญฺโญ คำมา ๓๗ สุนทรสถิต สมุทรสาคร ๑๓๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๕ พระเอกภพ ปริปุณฺโณ รอดบุญเกิด ๒๓ ประสาทสามัคคีธรรม สมุทรสาคร ๑๓๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๖ พระกิตติศักดิ์ สมตฺโถ โตบารมีกุล ๒๖ เวฬุวนาราม ราชบุรี ๑๓๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๗ พระสมุห์ธนู โสภณสีโล โอ่งเคลือบ ๒๗ หลักหกรัตนาราม ราชบุรี ๑๓๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๘ พระเดชฤทธิ์ เตชวโร เวชโช ๒๓ อมรินทราราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๒๙ พระธนเทพ ธนปาโล สังข์ทอง ๒๗ ลาด เพชรบุรี ๑๓๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๐ พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ ปิ่นทอง ๒๗ ข่อย เพชรบุรี ๑๓๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๑ พระณัฐพล ฐิตคุโณ หอมตลบ ๒๘ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๒ พระปริวรรต ปริวฑฺฒสมฺปนฺโน บุญประสพ ๒๙ ประดู่พระอารามหลวง สมุทรสงคราม ๑๓๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๓ พระทรงพล ชยาภินนฺโท ปานช้าง ๒๕ คลองขุดเล็ก สมุทรสงคราม ๑๓๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๔ พระเพีย สุจิณฺโณ แซ่ว่าง ๓๘ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๑๓๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๕ พระอนุสรณ์ สนฺตกาโย รสโสดา ๒๘ ห้วยสัก ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๖ พระแสง ธมฺมธโร วงสวรรค์ ๔๐ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๗ พระเจษฎา สนฺตวาโจ ปัญญาเตียม ๒๕ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๘ พระสมภพ สุนฺทโร พุทธแก้ว ๕๔ ๒๒ บูรณาราม นครศรีธรรมราช ๑๓๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๓๙ พระสันติพงศ์ สุขิโต ลัฏชนะ ๔๔ ใหญ่ชัยมงคล นครศรีธรรมราช ๑๓๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๐ พระภควัจน์ กิตฺติภทฺโท รัญจวน ๓๐ ใหญ่ชัยมงคล นครศรีธรรมราช ๑๓๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๑ พระปฏิเวธ ญาณธีโร ทองเกลี้ยง ๒๘ ชายนา นครศรีธรรมราช ๑๓๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๒ สามเณรเจตษฎา สุขเจริญ ๑๙ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช ๑๓๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๓ สามเณรณัฐพล เกิดขาว ๑๘ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช ๑๓๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๔ สามเณรกานนท์ แก้วเลียม ๑๕ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช ๑๓๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๕ พระครูสมุห์บุญส่ง กิตฺติโสภโณ ไกรวงศ์ ๔๔ ๒๔ ลำนาว นครศรีธรรมราช ๑๓๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๖ พระปลัดณัฐพงษ์ สติสมฺปนฺโน เทพรักษ์ ๓๕ ประสาทนิกร ชุมพร ๑๓๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๗ พระธนวุฒิ โชติกะ ๒๒ คีรีวงก์ ชุมพร ๑๓๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๘ พระสิทธิโชค สุเมโธ พัชนะ ๓๗ จันทราวาส ชุมพร ๑๓๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๔๙ พระพรชัย กิตฺติญาโณ แซ่ตั้ง ๕๓ พัฒนาราม สุราษฏร์ธานี ๑๓๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๐ พระสุทธิพงศ์ สิริวณฺโณ สุวรรณ์ทิพย์ ๓๑ ธรรมบูชา สุราษฎร์ธานี (ธ) ๑๓๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๑ พระจำรูญ จนฺทสาโร อิ่นอ่ำ ๔๒ ๑๑ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๑๓๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๒ พระประมวล อนุตฺตโร ทูลนอก ๓๔ ๑๐ อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต ๑๓๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๓ พระชาญคาพัฒน์ กนฺตวณฺโณ หลงขาว ๒๕ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๑๓๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๔ สามเณรธีรภัทร สุวรรณรัตน์ ๑๓ โคกสมานคุณ สงขลา ๑๓๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๕ สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ ๑๕ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๓๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๖ สามเณรปัณณธร สวัสดี ๑๗ โคกเปี้ยว สงขลา (ธ) ๑๓๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๗ พระพงศ์ศิริ วรญาโณ ตั้นเสรีกุล ๓๑ นิโครธาราม พัทลุง ๑๓๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๘ พระวิโรจน์ วิโรจโน สว่างรัตน์ ๕๒ ทุ่งยาว พัทลุง ๑๓๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๕๙ พระพิชิต ปุณฺณญาโน หุ้ยทั่น ๔๓ ป่าบอนบน พัทลุง ๑๓๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๖๐ พระจำเริญ ยติโก โอนิกะ ๔๕ เขาป้าเจ้ พัทลุง ๑๓๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๖๑ พระศุภณัฐ โกสโล แหวนเพ็ชร ๒๓ เขาโพรกเพลง พัทลุง ๑๓๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๖๒ สามเณรประมาณ รัตนวรรณ ๑๒ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๓๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๓๖๓ สามเณรก้องภพ ศรีภูรัตน์ ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๖๔ สามเณรคำมี อินสุข ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๖๕ สามเณรสุวัฒน์ ศรีแก้ว ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๖๖ สามเณรศุภโชค ศิริญาน ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๖๗ สามเณรฐิติพงศ์ ฐานวิสัย ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๖๘ สามเณรศุภชัย แสนสาตร์ ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๖๙ พระรุ่งแสง ฐิติญาโณ สถานพงษ์ ๓๖ ๑๖ ศรีบุญเรือง วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๐ พระวุฒิชัย ปญฺญาธโร แก้วทอง ๒๓ ราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๑ พระปัญญวัฒน์ ญาณวฑฺฒโน บุญเกื้อ ๒๔ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๒ พระณัฐปภัสร์ ปภสฺสโร โชคศิลปสาท ๒๘ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๓ พระศรัณ สารธมฺโม เชื้อแก้ว ๒๓ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล ๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๔ พระไพฑูรย์ ฐิตธมฺโม ศรีจำปาน้อย ๒๙ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๕ พระกลาง มหาปุญฺโญ แซ่อั๊ว ๓๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๖ พระศเรวัฒน์ กนฺตวีโร เข็มเพ็ชร์ ๒๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๗ พระธราดล จตฺตมโล แจ่มแจ้ง ๒๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๘ พระวรวิทย์ ธมฺมฐาโน หล่อสกุลวงศ์ ๔๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๗๙ สามเณรพาณิชย์ ยกยอดี ๑๕ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๐ สามเณรกษมา แช่มภู ๒๐ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๑ สามเณรวศิน ภูมิสะอาด ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๒ สามเณรโชคดี ขุนจันทร์ ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๓ สามเณรวีระชาติ นาคจุติ ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๔ สามเณรวรากร อภิรัตน์มนตรี ๑๙ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๕ พระรัตนศักดิ์ ชุตินฺธโร พุทธวงษ์ ๒๕ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๖ พระทักษิณ จิรวฑฺฒโน บุญกะยะ ๒๑ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๗ สามเณรจิรพงศ์ จิตพิเศษ ๑๕ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๘ สามเณรวิศรุต นาบอน ๑๕ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๘๙ สามเณรเหนือดวง จันอยู่ ๑๕ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๐ พระภคพล ภคฺคพโล จันทร์ภูงาม ๓๓ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๑ พระหนึ่ง กุสโล คำแก้ว ๒๒ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๒ สามเณรอภิวัฒน์ วงศ์บุตรดี ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๓ สามเณรวรากร กันทะราช ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๔ สามเณรภานุเดช รัตน์พล ๑๕ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๕ พระปลัดจิตรกร ธมฺมธีโร หันจางสิทธิ์ ๓๒ ๑๐ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๖ สามเณรธีรเมธ ทับทิม ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๗ สามเณรพิเชษฐ์ ราชโส ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๘ สามเณรกิตติพงษ์ เดชนาลักษณ์ ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๓๙๙ สามเณรคมกริช โคตรสงคราม ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๔๐๐ สามเณรอาทร ปิดจะยัง ๑๔ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook