ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๑๘๐๑ พระสันติชัย สนฺติกโร ใหม่พรม ๒๕ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๒ สามเณรธนธรณ์ สิงหล้า ๑๗ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๓ สามเณรวรพงศ์ โคตรมาตย์ ๑๖ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๔ สามเณรอัมรินทร์ ทำเพียง ๑๕ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๕ สามเณรไชยวัฒน์ กองเกิด ๑๗ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๖ สามเณรวุฒิ เวฬุวนารักษ์ ๑๗ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๗ สามเณรกฤษดา วันทองหลาง ๑๗ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๘ สามเณรเมวรรณ ไชยแสง ๑๖ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๙ สามเณรภคพล ชินโสภา ๑๖ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๐ สามเณรกิตติราช วงษ์ละคร ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๑ สามเณรลีนวัตร จันทรังษี ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๒ สามเณรธีรเดช บุญค้ำ ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๔๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๓ สามเณรวิวรรธณ์ หากันได้ ๑๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๔ สามเณรภาคิน อาญาสูน ๑๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๕ พระครูปลัดนันทะชัยย์ นนฺทชโย ผิวตะศาสตร์ ๔๓ ๑๒ โพนงาม (บูรพาภิรมย์) สกลนคร ๔๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๖ สามเณรอดิเรก สายลุน ๑๘ อารามแสงอรุณ สกลนคร ๔๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๗ สามเณรกฤษณะ รัตนวงศ์ ๑๗ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๔๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๘ พระสำลี สุมโณ อัมพระรัตน์ ๖๒ ๒๒ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๑๙ พระทองอินทร์ เตชวโร กลางนา ๗๓ ๑๘ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๐ พระพิเชษฐ์ ธมฺมธโร เสริมศักดิ์ ๓๗ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๑ พระปีย์ธวัช ฉนฺทวิมุตฺโต รอดปราณี ๔๙ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๒ พระประเสริฐศักดิ์ ปญฺญาวุโท ทังนันละ ๒๕ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๓ พระวรเดช ฐิตธมฺโม ขอนกุล ๔๖ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๔ พระจำรัส อคฺคธมฺโม สอนฤทธิ์ ๓๗ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๕ สามเณรกฤษณะ ปานนอก ๑๖ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๖ สามเณรธนวัฒน์ แสนวัง ๑๕ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๗ สามเณรศุภกิจ ชำนาญศรี ๑๔ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๘ สามเณรณัฐกร คำสว่าง ๑๒ สายทอง หนองบัวลำภู ๔๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๒๙ พระวีรพล สุขิโต ไชยศรี ๒๔ ป่าธรรมวิเวก หนองบัวลำภู ๔๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๐ พระเอกภพ อคฺคธมฺโม เกษมเมือง ๓๓ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๔๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๑ พระสมศักดิ์ กลฺยาโณ ปู่คาน ๕๓ ๒๗ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๔๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๒ พระปฐมวรรธ เขมจิตฺโต ศรีหะ ๒๘ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๔๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๓ พระครูธำรงคุณาธาร คุณธาโร สีสุวัน ๔๓ ๒๒ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๔๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๔ พระปลัดณัฐพงษ์ นาถกโร พิศพรม ๒๖ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๔๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๕ สามเณรพุทธรักษ์ เภาพัฒน์ ๑๕ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๔๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๖ สามเณรรัฐวุฒิ ถาบุญเรือง ๑๔ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๔๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๗ พระปรีชา ปริชโย มูลนิมาตร์ ๒๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๔๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๘ พระสุทธิบัตร ธีรปญฺโญ หอมพรมมา ๕๐ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๔๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๓๙ พระสนธยา สนฺตกาโย แสงวิเชียร ๒๙ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๔๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๐ สามเณรศาสตรา หอมจันนวน ๑๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๔๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๑ สามเณรนวพล สีลาวงศ์ ๑๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๔๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๒ พระณัฐพล อภิชาโน ลาดบัวขาว ๒๔ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๔๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๓ สามเณรพรเทพ กุดทิง ๑๗ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๔๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๔ สามเณรวัชระ ลาดบัวขาว ๑๕ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๔๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๕ สามเณรศักดิ์ดา ศรีหมอก ๑๕ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๔๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๖ พระอาทิตย์ สุธมฺโม สายธนู ๓๓ ป่าโชติการาม หนองบัวลำภู ๔๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๗ สามเณรทวีศักดิ์ เอี่ยมมา ๑๗ ป่าโชติการาม หนองบัวลำภู ๔๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๘ พระวิวัฒน์ ธมฺมวิริโย ศรีกระภา ๓๒ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลำภู (ธ) ๔๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๔๙ พระอมรเทพ อุตฺตโร อุตอามาต ๒๖ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลำภู (ธ) ๔๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๐ พระอาทิตย์ อคฺคปญฺโญ ศรีหล้า ๒๘ พิศาลรัญญาวาส หนองบัวลำภู (ธ) ๔๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๑ สามเณรพรเจริญ เหลือผล ๑๔ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๔๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๒ พระทวีศักดิ์ อคฺคปญฺโญ คำปัญญา ๖๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๔๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๓ สามเณรพีรเดช ไกยราช ๑๕ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๔๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๔ สามเณรอนุพงศ์ กงจีน ๑๕ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๔๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๕ สามเณรแทนคุณ วังจำนงค์ ๑๕ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๔๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๖ สามเณรภานุชา จันทร์อุดม ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๔๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๗ สามเณรนิธิพัทธ์ หลานวงค์ ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๔๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๘ พระปองกานต์ ฐานจาโร แก่นท้าว ๔๑ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๔๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๕๙ สามเณรนิติปรัญญา สีต้นโพธิ์ ๑๓ ศรีชมพูวนาราม บึงกาฬ ๔๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๐ พระจอมทอง สนฺตจิตฺโต อินทร์เลี้ยง ๗๐ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๔๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๑ พระภูมิพัฒน์ สุมงฺคโล ฤาชาพันธ์ ๓๙ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๔๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๒ สามเณรธาราดร ภาโสม ๑๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๕๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๓ พระสมชาย จนฺทสาโร ทุ่งมล ๒๘ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๕๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๔ สามเณรสุรศักดิ์ โยธกา ๑๙ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๕๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๕ พระอธิการวิฑูรย์ ปุญฺญพหุโล ไวทยโชติ ๓๒ ๑๐ โพธิ์ทอง ขอนแก่น ๕๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๖ พระอนุวัฒน์ สุวฑฺฒนกิตฺติ นาคพรหมพะเนาว์ ๒๓ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๕๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๗ สามเณรศุภศิลป์ สุหา ๑๖ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น ๕๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๘ พระวาสุทัศน์ สีลเตโช ช่องวารินทร์ ๒๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๖๙ สามเณรขจรศักดิ์ อาดสุรินทร์ ๑๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๐ สามเณรธีรชัย รุ่งไธสง ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๑ สามเณรชัชวาล ยอดไธสง ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๒ สามเณรถิรคุณเดช ปิ่นทอง ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๕๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๓ พระรณชัย ชยปาโล อาสานอก ๔๖ โพธิ์กลาง ขอนแก่น ๕๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๔ สามเณรณัฐพร หงสาวดี ๑๓ สุวรรณาวาส มหาสารคาม ๕๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๕ สามเณรชุติเดช ๑๓ สุวรรณาวาส มหาสารคาม ๕๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๖ พระสุริยา สิริภทฺโท นามภักดี ๓๘ ๑๑ อุทัยทิศ มหาสารคาม ๕๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๗ พระเจนวิทย์ ธมฺมรํสี งามนาศรี ๒๕ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๕๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๘ สามเณรสุนทร อินทร์คำแหง ๑๘ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๕๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๗๙ สามเณรคมสัน บุญย้อย ๑๖ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๕๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๐ สามเณรอภินนันท์ สุโพธิ์ ๑๔ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๕๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๑ สามเณรทักษ์ดนัย ทองกองเตีย ๑๔ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๕๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๒ พระจำลอง จิตฺตทนฺโต โคตา ๕๘ สุทัศน์ ร้อยเอ็ด ๕๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๓ พระศักดิ์ ฐิตสีโล กาหลง ๕๙ ยางน้อย อุบลราชธานี ๕๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๔ พระอุทัย สุมงฺคโล มูลไชย ๔๑ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๕๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๕ สามเณรอนุรักษ์ รักษาสัตย์ ๑๖ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๕๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๖ พระอำพร อคฺคธมฺโม ยงยืน ๓๑ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๕๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๗ พระทองแดง อริญฺชโย ผลบัว ๓๖ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๕๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๘ พระวันชนะ กิตฺติสาโร บุญมาเสน ๒๕ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๕๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๘๙ พระสถาพร คมฺภีรธมฺโม ผ่องจิต ๒๒ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๕๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๐ สามเณรณราวิชญ์ สิมพันธ์ ๑๘ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๕๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๑ สามเณรญาณวัฒน์ บุญเสริม ๑๖ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๕๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๒ สามเณรกฤษกร นิลชา ๑๕ เวฬุวัน อุบลราชธานี ๕๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๓ สามเณรอัฐพล สายรัตน์ ๑๘ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๕๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๔ สามเณรสันติ จันทวี ๑๖ วารินทราราม อุบลราชธานี ๕๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๕ สามเณรธีราทร พิมพ์เสน่ห์ ๑๗ มณีวนาราม อุบลราชธานี ๕๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๖ สามเณรวิศรุต อำพันธ์แสน ๑๖ มณีวนาราม อุบลราชธานี ๕๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๗ พระอวิรุด ขนฺติพโล แก้วคง ๔๓ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๕๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๘ สามเณรปฏิภาณ หงษา ๑๔ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๕๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๙๙ พระชายชุมพล สุวฑฺฒนเมธี จันทราภรณ์ ๒๓ บ้านเหล่าเสน ศรีสะเกษ ๕๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๐ พระสมคิด สีลธโร พิมพ์ทอง ๒๕ หนองหมากแซว ศรีสะเกษ ๕๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๑ เจ้าอธิการพงษ์ชัย รวิวํโส บัวพร ๓๓ ๑๓ ทุ่งสว่าง ศรีสะเกษ ๕๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๒ สามเณรจิระพงศ์ ทองปลูก ๑๘ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๕๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๓ สามเณรธนดล สนิท ๑๕ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๕๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๔ สามเณรปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย ๑๕ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๕๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๕ สามเณรธีรภัทร อายุวงษ์ ๑๔ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๕๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๖ สามเณรธนาชัย แก่นแก้ว ๑๓ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๕๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๗ พระสมพงษ์ สมฺมาปญฺโญ บุตราช ๕๓ พระธาตุพนม นครพนม ๕๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๘ สามเณรอภิศักดิ์ เงาธรรม ๑๗ พระธาตุพนม นครพนม ๕๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๐๙ พระกนกนิจ อุฏฺฐาโน เวฬุวนารักษ์ ๒๗ มหาธาตุ ยโสธร ๕๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๐ สามเณรประสพโชค เคนงาม ๒๐ มหาธาตุ ยโสธร ๕๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๑ สามเณรสิทธิพงษ์ เสนห์พูด ๑๙ มหาธาตุ ยโสธร ๕๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๒ สามเณรเอกอนันต์ สิงห์งอย ๑๗ มหาธาตุ ยโสธร ๕๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๓ สามเณรวุฒิชัย โพนพันนา ๑๙ อัมพวัน ยโสธร ๕๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๔ พระไกรสร กวิวํโส คำไข ๒๙ ห้วยกอย ยโสธร ๕๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๕ สามเณรพร้อมพันธ์ เมืองพิล ๑๗ ห้วยกอย ยโสธร ๕๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๖ พระจำรูญ จารุวณฺโณ ศรีนวล ๔๓ เหมือดขาว ยโสธร ๕๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๗ พระทรงกลต กิตฺติโก พลเยี่ยม ๒๒ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๘ พระทินกร ทินฺนวโร ดวงเพชรแสง ๒๐ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๑๙ สามเณรปัญญา ศรีวะสุทธิ์ ๑๙ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๐ สามเณรอิทธิพล วังทอง ๑๗ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๑ สามเณรลัทธพล มงคลเกตุ ๑๗ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๒ สามเณรณัฐภพ ศรีมันตะ ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๓ สามเณรธนพงษ์ กุละวงษ์ ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๔ สามเณรรณพีร์ มูลสาร ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๕ สามเณรนิวัฒน์ ไตรยมะณี ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๖ สามเณรกรกช ขนันเยี่ยม ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๗ สามเณรชันยบูรณ์ พลซา ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๘ สามเณรกฤษกร แก้วใส ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๒๙ สามเณรแสนศักดิ์ พรมมณี ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๐ สามเณรปรีชา เรืองโรจน์ ๑๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๑ สามเณรณัฏฐชัย เสคต ๑๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๒ สามเณรธเนศ คำป๊อก ๑๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๓ สามเณรปธานิน ชื่นชม ๑๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๕๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๔ พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ภทฺราวุโธ นาคะจัด ๓๓ โพธิ์ศรีแก้ว มุกดาหาร ๕๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๕ สามเณรคำภีร์ เฉลิมสุข ๑๙ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๕๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๖ สามเณรมงคล วรรณพันธ์ ๑๙ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๕๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๗ สามเณรธวัฒชัย จันปุ่ม ๑๘ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๕๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๘ สามเณรศาสตร์ตราชัย ผลาผล ๑๘ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๕๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๓๙ สามเณรอานนท์ จุลขุนทด ๑๗ บึง นครราชสีมา ๕๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๐ สามเณรปฏิภาณ ตันติเมธากุล ๑๗ บึง นครราชสีมา ๕๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๑ พระกฤตธนกร ปิยธมฺโม สกุลโพน ๓๕ ประโดก นครราชสีมา ๕๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๒ พระณัฐพงษ์ เตชปญฺโญ สมภูงา ๒๑ ประโดก นครราชสีมา ๕๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๓ พระนันทวัฒน์ นนฺทปญฺโญ หงษ์ศิริ ๒๐ ประโดก นครราชสีมา ๕๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๔ สามเณรพลกฤต เพิ่มผล ๑๘ ประโดก นครราชสีมา ๕๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๕ สามเณรชัยปณต คนดี ๑๖ ประโดก นครราชสีมา ๕๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๖ พระสมเกียรติ ฐิตโสภโณ เกษรหอม ๔๓ บ้านซาด นครราชสีมา ๕๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๗ พระอภิรมย์ วรธมฺโม แดงกลาง ๔๐ สะแก นครราชสีมา ๕๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๘ สามเณรกฤษดา ชูสูงเนิน ๒๐ พายัพ นครราชสีมา ๕๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๔๙ สามเณรอักษบดินทร์ กันโพธิ์ ๑๗ พายัพ นครราชสีมา ๕๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๐ สามเณรธันวา พิทักษ์ทา ๑๕ พายัพ นครราชสีมา ๕๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๑ พระอนพัทย์ ฐิตธมฺโม ประสพพฤกษ์ ๓๔ พระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา ๕๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๒ พระณัชชา กนโก ทิชินพงศ์ ๔๐ ๑๐ ทุ่งสว่าง นครราชสีมา ๕๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๓ พระใบฎีกาอโณทัย สุเมโธ อ้อมแก้ว ๓๐ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๕๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๔ พระสุเทพ พุทฺธญาโณ บุราคร ๔๘ บุละกอ นครราชสีมา ๕๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๕ พระครูใบฎีกานิคม กิตฺติญาโณ วงศรีละคร ๕๕ ๑๘ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๕๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๖ พระสุวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ชุมทอง ๒๗ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๕๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๗ พระณรงค์ เทวธมฺโม หินสูงเนิน ๔๓ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๕๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๘ พระฤทธิเดช ธมฺมรกฺขิโต ปิยะไพร ๒๕ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๕๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๕๙ พระสุวรรณ กิตฺติคุโณ เค้าแคน ๔๘ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๕๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๐ สามเณรฆนาการ แร่กาสิน ๑๗ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๕๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๑ พระทวีวัฒน์ อุปสโม อินทร์แปลง ๓๘ เขาซับพงโพด นครราชสีมา (ธ) ๕๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๒ พระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ พลอยรัมย์ ๕๒ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๖๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๓ พระกษิติธร รตนวณฺโณ แจ้งอรุณ ๓๙ ร่องมันเทศ บุรีรัมย์ ๖๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๔ พระบุญรัตน์ อโสโก กอแก้ว ๒๘ ไพศาลพัฒนา บุรีรัมย์ ๖๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๕ พระโชคทวี ขนฺติโสภโณ ฉกรรจ์ศิลป์ ๔๗ หัวสะพาน บุรีรัมย์ ๖๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๖ พระวณัฐพงศ์ สุภาจาโร สงึมรัมย์ ๔๕ แสงทองศรัทธาธรรม บุรีรัมย์ ๖๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๗ พระครูนิมิตวรธรรม ธมฺมวโร หมั่นนึก ๕๗ ๓๗ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๘ พระแดง อุตฺตมวโร คชเสนา ๖๓ ๓๒ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๖๙ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก ปทุมมานนท์ ๕๘ ๑๑ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๐ พระไกรศักดิ์ กิตฺติปญ์โญ เมืองน้อย ๒๙ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๑ พระวิทยา ญาณวชิรมุนี ธรรมวาฬ ๒๘ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๒ พระสมบูรณ์ จิตฺตสํวโร กองศรี ๖๓ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๓ พระเสนาะ วิสุทฺโธ เขาเขียว ๕๓ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๖๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๔ พระทศพร ชินวํโส งามดี ๒๓ สุภโสภณ บุรีรัมย์ ๖๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๕ สามเณรสันติสุข พะไลรัมย์ ๑๘ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๖๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๖ สามเณรสันติชัย โพธิ์แก้ว ๑๗ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๖๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๗ สามเณรชินภาค ตาแม่ก๋ง ๑๕ ป่าสุขสมบูรณ์ บุรีรัมย์ ๖๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๘ พระปลัดศรายุทธ ธีรปญฺโญ ดีนาน ๓๐ เย้ยปราสาท บุรีรัมย์ ๖๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๗๙ พระเมธาสิทธ์ วิสุทฺโธ รุ่งแจ้งรัมย์ ๓๗ สุพลศรัทธาราม บุรีรัมย์ ๖๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๐ พระวิรุฬชิต นริสฺสโร เช่นรัมย์ ๓๖ ๑๒ ทุ่งสว่าง บุรีรัมย์ ๖๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๑ พระเฉลียว ถิรญาโณ วิลัยฤทธิ์ ๕๐ ๑๓ สุพลศรัทธาราม บุรีรัมย์ ๖๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๒ พระครูสุวรรณจันทวิมล จนฺทวณฺโณ ศรีกิมแก้ว ๕๒ ๓๒ โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๖๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๓ พระธนัชนันท์ ธมฺมปาโล ธรรมปาน ๕๓ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๖๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๔ พระสุรชาติ สุทฺธปญฺโญ นาเสถียร ๓๑ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๖๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๕ สามเณรนพนันท์ สุภาพ ๑๙ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๖๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๖ สามเณรสันติราษฎร์ ผาสุขใจ ๑๗ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๖๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๗ พระเอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู มะเดื่อ ๒๘ ศาลาลอย สุรินทร์ ๖๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๘ พระมานะ ปิยภาณี สายศร ๒๑ ศาลาลอย สุรินทร์ ๖๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๘๙ สามเณรธนภูมิ รอบรู้ ๑๘ อมรินทราราม สุรินทร์ ๖๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๐ สามเณรนรินทร์ ผลสิน ๑๘ สระบัวแดง สุรินทร์ ๖๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๑ พระจริน ฐานวีโร นาคอ้น ๔๘ ๑๐ บ้านผือ สุรินทร์ ๖๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๒ พระสถิตย์ จนฺทโชโต แสงทอง ๔๘ บ้านผือ สุรินทร์ ๖๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๓ พระศุภชัย ฐานวีโร สมจิตร ๒๕ บ้านผือ สุรินทร์ ๖๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๔ พระมนูญ จกฺกวโร โง่นสาย ๔๓ ๑๗ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๖๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๕ สามเณรอภิรักษ์ สกุลซ่ง ๑๕ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๖๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๖ สามเณรภูธเนศ ปิ่นเพ็ชร ๑๖ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๖๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๗ พระนิรันดร ธมฺมคุตฺโต ภาคก้ว ๔๗ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๖๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๘ พระสุริยา ปภสฺสโร ภูมิ่งดาว ๓๐ ๑๐ แก้วพิจิตร ปราจีนบุรี (ธ) ๖๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๙๙๙ พระณัฏฐพล วิสุทฺธาจาโร บุญยะฤทธิ์ ๕๐ ๑๒ พราหมณี นครนายก ๖๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๐ พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ. จนฺทโก ขันเหลา ๔๙ ๒๘ พราหมณี นครนายก ๖๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook