ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๒๐๐๑ พระพยัพ พุทฺธพโล บำรุงจิตต์ ๖๑ อุดมธานี นครนายก ๖๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๒ พระวิรัตน์ วรปญฺโญ พูลสวัสดิ์ ๕๑ ๑๑ อุดมธานี นครนายก ๖๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๓ พระสมุห์นิคม ถิรธมฺโม นุชดี ๕๐ ๑๕ อุดมธานี นครนายก ๖๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๔ พระวัชรพงศ์ ฐานวโร กำพลรัตน์ ๓๗ อุดมธานี นครนายก ๖๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๕ พระศักดิ์ชัย โชติปญฺโญ อยู่สวน ๓๑ อุดมธานี นครนายก ๖๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๖ สามเณรธีรพงศ์ มดยงศ์ ๑๘ หนองโพธิ์ นครนายก ๖๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๗ พระณัฎฐ์ฐากร มหาคุโณ จิตต์เจริญทอง ๗๔ ช้าง นครนายก ๖๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๘ พระธาตรี ชาคโร แสงคุณ ๕๘ ๑๔ ช้าง นครนายก ๖๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๐๙ พระใบฎีกาสมาน เตชธโร เพิ่มสุข ๖๙ ๑๘ ประสิทธิเวช นครนายก ๖๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๐ พระครูโพธิธรรมานุกิจ จิตฺตสํวโร กรรเจียก ๕๙ ๓๗ ประสิทธิเวช นครนายก ๖๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๑ พระครูปลัดสำรวย เขมปญฺโญ กองมูล ๔๖ ๒๕ เชี่ยวโอสถ นครนายก ๖๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๒ สามเณรณัฐพล ทองอ้ม ๑๙ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๖๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๓ สามเณรกีรติกร ฆ้องเถื่อน ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๖๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๔ สามเณรอรุณ ไกรประสิทธิ์ ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๖๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๕ สามเณรจิติพัส หาระโคตร ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๖๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๖ สามเณรกฤติมา ดีสนอง ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๖๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๗ สามเณรอำนาจ คงเจริญ ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๖๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๘ สามเณรเกรียงไกร ยิ่งนาม ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๖๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๑๙ พระอมรกาญจณ์ ปญฺญาวโร อินทอง ๓๕ บางแก้ว ฉะเชิงเทรา ๖๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๐ พระชิษณุพงศ์ นาถกโร สำราญ ๓๔ ท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา ๖๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๑ พระณัฐพงศ์ ณฏฺฐวํโส มิ่งมิตร ๒๕ เทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา (ธ) ๖๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๒ พระชัยสิทธิ์ อิทฺธิปญฺโญ เพ็ชรหร่าย ๔๒ ๑๔ บ่อลูกรัง สระแก้ว ๖๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๓ สามเณรอภิชัย ลาน้ำเที่ยง ๑๖ เหล่าอ้อย สระแก้ว ๖๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๔ พระอภิชาติ กนฺตชาโต กันแตง ๓๕ จรูญราษฏร์ ชลบุรี ๖๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๕ สามเณรรักชริน จุ่มจันทร์ ๑๕ หนองบอนบุญญาราม ชลบุรี ๖๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๖ พระธีระศักดิ์ ธีรวํโส วงศ์จำเนียร ๒๔ บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี ๖๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๗ พระมาศเฉลิม ปญฺญาวชิโร วิรุณพันธ์ ๒๕ บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี ๖๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๘ พระสุวิทย์ ชวนปญฺโญ เขมะศิริ ๒๙ เขาไม้แดง ชลบุรี ๖๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๒๙ พระณฐนนท์ อาวุธปญฺโญ วารีพัฒน์ ๓๔ ๑๓ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๐ พระนพนัย จารุวณฺโณ ชมชื่น ๓๑ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๑ พระวีรพงษ์ สุภทฺโท จันทร์เพชร ๒๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๒ สามเณรทักดนัย โพธิ์ศรีดา ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๓ สามเณรอิทธิพล กระชั้น ๑๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๔ พระสมชาย ญาณสํวโร จันแสง ๓๗ สุทธาวาส ชลบุรี ๖๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๕ พระชูศิลป์ ติสาโร แต้รุ่งเรืองชัยกุล ๕๕ สัตหีบ ชลบุรี ๖๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๖ สามเณรถลัฏฐ์ การช่าง ๑๖ สัตหีบ ชลบุรี ๖๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๗ พระภาทิศ สงฺกิจฺโจ พุทธาปณิธาน ๒๙ ช่องแสมสาร ชลบุรี ๖๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๘ สามเณรสิงหราช พวงจันทร์ ๑๕ ช่องแสมสาร ชลบุรี ๖๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๓๙ พระธานี ฉนฺทกาโม มีทรัพย์ ๕๔ ลุ่ม ระยอง ๖๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๐ พระธนกฤต สุภกิจฺโจ ยนต์พงษ์ ๕๕ ลุ่ม ระยอง ๖๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๑ พระวีรเวทย์ วิสุทฺธสีโล เสนาวัง ๓๐ เนินพระ ระยอง ๖๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๒ พระสมปอง อุฏฺฐายี สุวารินทร์ ๕๖ โขดหิน ระยอง ๖๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๓ พระเสมา ปญฺญาสาโร กิจพงษ์ ๕๘ ใหม่ จันทบุรี ๖๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๔ พระไกรสร ทีปวํโส พิษนาค ๒๗ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๕ พระนัฐพล ธมฺมวิชฺโช กุลคำ ๒๖ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๖ สามเณรอภิชาติ สืบป่วน ๒๐ ซอยสอง จันทบุรี ๖๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๗ สามเณรทรัพย์อนันต์ เชื้อพันธ์ ๑๗ ซอยสอง จันทบุรี ๖๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๘ สามเณรกันธร เติมต่อ ๑๓ ซอยสอง จันทบุรี ๖๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๔๙ สามเณรณัฐพล เติมศิริศักดิ์ ๑๓ ซอยสอง จันทบุรี ๖๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๐ พระบุญอนันต์ นนฺทโก บัวแก้ว ๒๖ มณีกาญจนาราม ตราด (ธ) ๖๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๑ พระภาคิน สมิทฺธิชโย วงศ์ทอง ๓๗ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๒ พระวุฒิชัย นรินฺโท ชัยเพชร ๓๒ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๓ พระวันชนะ ปญฺญาวุโธ ทองอ้น ๓๕ วังตะกู นครปฐม ๖๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๔ พระสมพงษ์ อนาลโย กิ่งนอก ๕๗ อ้อมใหญ่ นครปฐม ๖๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๕ พระครูสังฆวิจารณ์ เกตุญาโณ อัครบัณฑิตวงศ์ ๔๐ ๑๐ ญาณเวศกวัน นครปฐม ๖๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๖ พระนิชนันท์ ชุติกาโร พงษ์สำราญกุล ๓๐ ญาณเวศกวัน นครปฐม ๖๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๗ พระสุรเดช ฐิตสทฺโธ ทองสุกใส ๒๒ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๘ สามเณรเตชธรรม คำสุนี ๑๕ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๕๙ สามเณรสมรักษ์ ดิษกุล ๑๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๐ สามเณรธนาวุธ ฝ่ายสมบัติ ๑๕ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๑ พระณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร หนูชาวนา ๒๑ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๖๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๒ สามเณรจิระ ๑๔ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๗๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๓ สามเณรปฏิภาณ ดอกรัก ๑๒ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๗๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๔ สามเณรพัสกร เขียวเซ็น ๑๗ ราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี ๗๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๕ สามเณรเอกภพ ไม้งาม ๑๕ เขาวงจินดาราม กาญจนบุรี ๗๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๖ พระอินทรปกรณ์ ฐิตสุโภ ตรีไวทยานนท์ ๔๒ ท่าขนุน กาญจนบุรี ๗๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๗ พระกิตติศักดิ์ นิธิปญฺโญ มณีวัชราภรณ์ ๒๗ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) ๗๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๘ สามเณรอนวัช บุญช่วย ๑๔ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) ๗๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๖๙ พระทัศไนย สติปญฺโญ กันจินะ ๔๖ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) ๗๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๐ พระวิทวัส นนฺทิโย เทศพันธ์ ๓๒ โกรกกราก สมุทรสาคร ๗๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๑ พระทรงยศ เขมงฺกโร สมวรรณดี ๒๖ ดอนไก่ดี สมุทรสาคร ๗๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๒ พระกรกฤษณ์ กิตฺติญาโณ ชมเจริญ ๔๕ หลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร ๗๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๓ พระกิตติ์ภัทร์ กิตฺติภทฺโท เรืองศิริ ๔๒ มหาธาตุ ราชบุรี ๗๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๔ พระวรวิทย์ วรสทฺโธ ง่วนทอง ๓๖ บ้านโป่ง ราชบุรี ๗๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๕ พระจิรโชติ จิรโชโต มั่งมี ๒๔ ท่าผา ราชบุรี ๗๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๖ พระณัชพงษ์ชัย กตนาโถ ศรีสุทธิ์ ๓๙ พิทักษ์เทพาวาส ราชบุรี ๗๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๗ พระไพบูลย์ ปญฺญาวโร นามวงษา ๒๓ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๗๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๘ สามเณรธีรไนย ไชยา ๑๕ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) ๗๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๗๙ พระกิตติศักดิ์ สิริภทฺโท สุวรรณ ๓๘ เนรัญชราราม เพชรบุรี (ธ) ๗๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๐ พระสุรวิชญ์ ปิยธมฺโม วุฒิธรรมกิตติ ๒๘ ประทุมคณาวาส สมุทรสงคราม ๗๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๑ พระนิตินนท์ สติสมฺปนฺโน สมุทรสกุลเจริญ ๒๔ ประทุมคณาวาส สมุทรสงคราม ๗๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๒ พระอัครพล ธมฺมพโล พิมพิทักษ์ ๓๗ ประดู่พระอารามหลวง สมุทรสงคราม ๗๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๓ พระพิเชษฐ์ วฑฺฒโน ชะรุมรัมย์ ๔๐ ๑๖ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๗๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๔ พระชัยพงษ์ เตชวโร เที่ยงดาห์ ๒๘ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๗๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๕ พระอนพัทย์ ธมฺมวีโร คำเรืองโรจน์ ๕๙ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๖ พระภาณุพงศ์ ฐิตวํโส คล้ายทอง ๒๔ ทุ่งน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๗ พระไพจิตร อนาลโย มีภักดี ๔๕ ๑๘ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๘ พระมานะชัย อินฺทวณฺโณ เตชะนอก ๓๑ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๘๙ สามเณรสุนทร ไวว่อง ๑๖ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๐ สามเณรกรัณฑ์ สงเล็ก ๑๗ สำนาว นครศรีธรรมราช ๗๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๑ สามเณรบุญพรรณ หวามา ๑๘ พระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช (ธ) ๗๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๒ พระสมเกียรติ ปทุมจิตฺโต บัวผดุง ๔๓ ขันเงิน ชุมพร ๗๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๓ พระธีรศิลป์ กุสลจิตฺโต ใหม่อินวงศ์ ๓๔ ขันเงิน ชุมพร ๗๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๔ สามเณรวัชร ไชยสุระ ๑๔ ขันเงิน ชุมพร ๗๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๕ สามเณรพีรภัทร มีโภคา ๑๔ ขันเงิน ชุมพร ๗๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๖ พระเสริมวิทย์ เปมสีโล บุญศรี ๓๐ แหลมปอ ชุมพร ๗๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๗ พระครูวินัยธรบรรพต ทีฆายุโก เลิศวิริยะการณ์ ๔๘ ๒๐ เชิงคีรี ชุมพร ๗๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๘ พระณัฐพงษ์ ติกฺขวิริโย ศิลปศร ๒๙ บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ๗๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๐๙๙ พระไกรศักดิ์ เขมทสฺสี มีพริ้ง ๒๒ บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ๗๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๐ พระเทพรัตนะ พลญาโณ เทพเลื่อน ๔๕ ธารน้ำไหล สุราษฎร์ธานี ๗๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๑ พระวิทยา จนฺทโชโต แซ่นาย ๖๘ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๗๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๒ พระมนูญ อติธมฺโม ใยแก้ว ๔๓ ๑๓ อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต ๗๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๓ พระสมรักษ์ กตทีโป เลิงเพ็ญ ๓๔ ๑๓ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง ๗๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๔ พระชานนท์ อธิปุญฺโญ ตะเคียนทอง ๒๙ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๗๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๕ พระกฤษติน สารโท ธราพร ๓๐ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๗๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๖ พระธนวรรธน์ เขมเทโว เปสลสกุล ๒๙ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๗๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๗ พระเมธิชัย ชยปญฺโญ ศิลวิศาล ๒๔ นิคมประทีป ตรัง ๗๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๘ สามเณรรติกร พรมสุข ๑๔ โคกสมานคุณ สงขลา ๗๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๐๙ สามเณรไชยวัฒน์ ผุดผ่อง ๑๔ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๗๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๑๐ สามเณรนราวิชญ์ ท้าวนาง ๑๗ ธรรมโฆษณ์ สงขลา ๗๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๑๑ พระอังศุธร สุจิตฺโต จันทบูรณ์ ๒๖ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๗๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๑๒ พระกันตพิชญ์ นิรโต ภู่วิเศษ ๓๒ หน้าเมืองสตูล สตูล ๗๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๑๓ สามเณรธีร์ธวัช บุญญานุวัตร์ ๑๘ หน้าเมืองสตูล สตูล ๗๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๒๑๑๔ สามเณรสิงหา นามสม ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๑๕ พระมหาเทอดเกียรติ ฐานุตฺตโม ประคองยศ ๒๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๑๖ สามเณรภูวมินทร์ ทองมาก ๑๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๑๗ สามเณรธนากร สุทธิกุล ๑๖ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๑๘ สามเณรจิณณวัตร สิงห์สองคอน ๑๖ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๑๙ พระมหาภาสกร ภทฺทโก สุขใจ ๓๐ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๐ สามเณรสุวิจักขณ์ วรรณสด ๒๐ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๑ พระมหาพรธนวัจน์ ธนวจโน สุพรรณวัฒนกุล ๕๑ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๒ พระมหาอนุชิต อภิปุณฺโณ สุภวัตร ๕๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๓ พระมหาทวีศักดิ์ อภิวโร พรมบุญเรือง ๓๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๔ พระมหายุทธนา ปยุตฺโต เข่งพิมล ๕๙ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๕ พระมหาไตรภูมิ เขมปญฺโญ คำมั่น ๒๐ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๖ พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมทีโป ศรีสุนนท์ ๒๐ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๗ สามเณรชญานนท์ ประณต ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๘ พระมหาจักรธร อตฺถธโร ขจรไชยกูล ๔๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๒๙ สามเณรเจษฎาพร อินแก้ว ๑๖ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๐ พระมหารัฐนินท์ โชติปญฺโญ พยนต์รักษ์ ๔๒ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๑ พระมหาพิศาล ฉนฺทโก จันทร์เตี้ย ๓๙ ๑๐ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร ๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๒ สามเณรปรัชญา สัสดี ๑๘ บางนาใน วัดบางนาใน ๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๓ สามเณรธีระพัฒน์ เตยสอย ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๔ สามเณรดนัยวุฒิ พิมลา ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๕ พระมหาอนุพันธ์ สนฺตมโน เบญจตานนท์ ๕๙ ๒๐ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๖ พระมหาศรชัย รติโก มะลิจันทร์ ๒๗ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๗ สามเณรโยธิน อุทุมพันธ์ ๑๘ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๘ สามเณรอนุวัฒน์ เมฆปะคำ ๑๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๓๙ สามเณรณัฐพงษ์ พ่วงประพันธ์ ๑๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๐ สามเณรมานะศักดิ์ แซ่อึ้ง ๑๘ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๑ สามเณรธนบูรณ์ อ่อนช้อย ๑๔ ยานนาวา วัดยานนาวา ๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๒ พระครูขันติวโรภาส ขนฺติโก บุญรอด ๖๕ ๔๓ ทองบน วัดยานนาวา ๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๓ พระมหาธนศักดิ์ โชติวโร แก้วมณี ๕๔ ๒๑ ช่องนนทรี วัดยานนาวา ๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๔ พระมหาเตชินท์ อินฺทเตโช จุลเทศ ๓๐ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ ๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๕ สามเณรโอภาสภัทท์ ละดาดาษ ๑๗ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ ๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๖ สามเณรธนากร บัวสกุล ๑๘ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ ๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๗ พระมหาสราวุฒิ ฐิตสํวโร คาทวงศ์ ๒๒ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ ๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๘ พระมหากิติพันธ์ สมาจาโร กุลวงษ์ ๒๑ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ ๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๔๙ สามเณรธัญนพ พิมสอน ๑๖ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ ๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๐ พระมหาอธิป วิทิตธมฺโม มิตรกระจ่าง ๓๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๑ พระมหาสุกฤษฎ์ ปญฺญาวุโธ ธุระหาย ๒๖ บางแก้ว วัดศรีเอี่ยม ๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๒ พระมหาณัฐวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ สุขเกษม ๒๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๓ พระมหามงคล มงฺคโล แสงเทียน ๒๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๔ สามเณรสุนันท์ เช้าจันทร์ญา ๑๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๕ สามเณรรัฐพงษ์ สายหล้า ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๖ สามเณรธนศักดิ์ ธรรมวงศา ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๗ พระมหาคามิน สุจิตฺโต พรหมคุณ ๕๕ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๘ พระมหาณัฐพงศ์ ปภาโต นาคคงคำ ๒๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๕๙ พระมหาสมบัติ ฉนฺทธมฺโม เพิ่มทวีทรัพย์ ๓๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๐ พระมหาอดิศร อนาลโย ศรแก้ว ๔๓ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๑ พระมหาโชคชัย ธีรธมฺโม สมศิริ ๒๖ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๒ พระมหาพรชัย รตนญาโณ รัตนะ ๒๗ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๓ พระมหาขวัญชัย คุณวโร บางเทศธรรม ๓๓ สามพระยา วัดสามพระยา ๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๔ พระมหาสุริยันต์ ญาณจนฺโท แสงจันทร์ ๒๗ สามพระยา วัดสามพระยา ๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๕ สามเณรกัสสปะ ฟองสมุทร ๑๘ สามพระยา วัดสามพระยา ๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๖ สามเณรพัชรินทร์ ชาวนา ๑๗ สามพระยา วัดสามพระยา ๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๗ สามเณรเมธิพงศ์ หาญสมัคร ๒๑ อินทรวิหาร วัดสามพระยา ๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๘ สามเณรเจนรบ วุฒิคุณ ๑๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๖๙ พระประกิจ ป. โอภาโส เสนเอียด ๓๒ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี ๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๐ สามเณรวิชิต ภู่ภักดี ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข ๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๑ สามเณรมานัส แก้วสีหมอก ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข ๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๒ สามเณรสัณห์ภวิศ เกศรี ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข ๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๓ พระมหาปิยะพงษ์ จนฺทโชโต ชัยแสนฤทธิ์ ๓๐ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๔ พระมหาเจนณรงค์ ปภงฺกโร วังก่ำ ๒๕ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๕ สามเณรณัฐกิตติ์ มีแก้ว ๑๕ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๖ สามเณรกตัญญู มูละศรีวะ ๑๖ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๗ สามเณรฐิติพงศ์ ยนต์ศรี ๑๕ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๘ สามเณรธีรพัฒน์ สมศรี ๑๕ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๗๙ สามเณรกิตติกร โกพล ๑๕ กระทุ่ม วัดกระทุ่ม ๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๐ พระมหาอภินันท์ อาภาธโร ชมหมื่น ๒๙ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๑ พระมหาอภิรุมชัย ฐานวีโร ละลอบ ๔๐ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๒ พระมหาพิเชษฐ อธิปญฺโญ สอนสุภาพ ๓๐ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๓ พระมหาธนวัฒน์ อภิญาโณ งามสะพรั่ง ๔๑ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๔ พระมหาเสง สุวิมโล หน ๒๓ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๕ พระมหาประสาน ติสฺสโร ดวงสิน ๔๓ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๖ พระอนุชิต ป. กนฺตรตโน ซอสูงเนิน ๖๓ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๗ พระมหาสุวิทย์ ธมฺมทินฺโน ธารประเสริฐ ๔๓ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๘ พระมหากำชัย สติสมฺปนฺโน ศรีสุนนท์ ๔๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๘๙ พระมหาธนากร ติกฺขปญฺโญ บุญยืน ๔๑ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๐ พระมหาแสงเพชร สุวิทู ปิยธรรมวิจิตร ๓๔ ๑๕ ปากบ่อ คณะเขตสวนหลวง ๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๑ พระมหาสถาปนิก สุมโน โล่ห์ทอง ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๒ พระมหาอภิชาติ อธิปญฺโญ ภูมิกระจ่าง ๒๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๓ พระมหาพัฒิวัลย์ จิรวฑฺฒโน สีลาชีวสุทธิ์ ๒๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๔ พระมหาเอกพงษ์ เมตฺติโก ป้องบุญมี ๓๕ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๕ สามเณรวุฒิพงศ์ ลาเมือง ๑๖ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๖ สามเณรศรีสุวรรณ สายเชื้อ ๑๖ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๗ สามเณรสุรชัช เอกรัมย์ ๑๔ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๘ พระมหาศุภชัย พุทฺธสรณี เนื้อแน่น ๒๔ ภาณุรังษี วัดเทพากร ๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๑๙๙ พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม สุขเกษม ๔๑ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔
๒๒๐๐ สามเณรธนิสร กองแก้ว ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook