ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๑๐๐๑ สามเณรรัตนชัย การพัดชี ๑๔ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๑๐๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๒ สามเณรกิตติศักดิ์ รสหอม ๑๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๑๐๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๓ สามเณรภาคิน พิกุลศรี ๑๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๑๐๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๔ พระฤทธิชัย สีลเตโช สีหลิ่ง ๒๗ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๑๐๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๕ พระสถาพร จนฺทสุวณฺโณ แสนสุวรรณ ๔๑ ๑๖ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๐๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๖ พระสมชาย ปสนฺโน เชื่อเจริญ ๕๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๐๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๗ สามเณรพรศิริ ลวกไธสง ๑๖ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๐๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๘ พระไกรเชษฐ์ จตฺตมโล บึงสุวรรณ ๔๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๐๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๐๙ สามเณรพีรพงค์ อินต๊ะ ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๐๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๐ สามเณรเอกพันธ์ ใจดี ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๐๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๑ สามเณรวสันติ์ นาชัยลาน ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๐๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๒ สามเณรวุฒิชัย เรืองเรื่อง ๑๒ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๐๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๓ สามเณรสนธยา แพงทุย ๑๒ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๐๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๔ สามเณรเจตนิพัทธ์ ฐานกระโทก ๑๘ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ ๑๐๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๕ สามเณรบพิตร ยศทอง ๑๓ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ ๑๐๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๖ สามเณรพงศ์เทพ ยศทอง ๑๓ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ ๑๐๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๗ สามเณรพีระพงษ์ ราชวงษ์ ๑๓ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ ๑๐๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๘ สามเณรธนกร คำเหลือ ๑๔ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ ๑๐๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๑๙ พระยศวัจน์ จิตฺตปาโล วิริยเลิศ ๖๑ โพธิ์ศรี บึงกาฬ ๑๐๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๐ สามเณรโสภณณัฐ ดอกไม้ ๑๖ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ ๑๐๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๑ พระสมจิตร ธมฺมรโส อุดรเขตร์ ๔๑ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๒ พระสถาพร ถิรจิตฺโต ยี่เข่ง ๓๘ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๓ พระสาคร ธมฺมสาโร ประวิเศษ ๔๖ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๔ พระสุพิศ อตฺถกาโร รมพลงาม ๖๐ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๕ พระสัคพงศ์ มนฺตาคโม คุฑละคร ๔๒ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๖ สามเณรอุดมศักดิ์ วาสิงห์หล ๒๑ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๗ สามเณรพิชิตชัย พุทธแสง ๑๓ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๘ สามเณรธีระพล ระวังรัมย์ ๑๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ ๑๐๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๒๙ พระอุทัย วิสุทฺธสาโร กองจันทร์ ๓๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๐ พระศรัณ ปญฺญาวโร ทองภูธร ๒๓ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๑ พระสมพงษ์ ขนฺติโก ภาพิรมย์ ๔๐ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๒ พระพัสกร วิสุทฺโธ ชุติธัญวรรณ ๒๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๓ สามเณรธนภัทร ธนะขว้าง ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๔ สามเณรกิตติพงษ์ ทมโยธา ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๕ สามเณรสุรพัศ มีพันธ์ ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๖ สามเณรศิรสิทธิ์ ต้นศรี ๑๓ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๗ สามเณรอลงกรณ์ เจ็ดกระโทก ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๘ สามเณรธีรวิทย์ แฝงจันดา ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๓๙ สามเณรอัษฎาวุธ นักทำนา ๑๓ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๐ สามเณรพงศกร ติวสร้อย ๑๓ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๐๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๑ พระทองดำ ธเนโส โพธิ์ศรี ๕๓ ๓๔ จอมแจ้ง ขอนแก่น ๑๐๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๒ สามเณรธนชล จารนัย ๑๖ สุวรรณาวาส มหาสารคาม ๑๐๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๓ พระสมชาย ปโมทิโต ลิ่มกุล ๔๙ สระแก้ว มหาสารคาม ๑๐๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๔ สามเณรธีรพัฒน์ เจริญศิริ ๑๓ ป่าโคกดินแดง มหาสารคาม ๑๐๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๕ พระวันเฉลิม สุจิตฺโต งามดี ๔๕ กลาง กาฬสินธุ์ ๑๐๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๖ สามเณรพิเชษฐ์ชัย สัตราศรี ๑๖ อร่ามมงคล กาฬสินธุ์ ๑๐๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๗ พระเทพประสิทธิ์ อมโร มาตุรงค์ ๔๕ ประชานิยม กาฬสินธุ์ (ธ) ๑๐๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๘ พระธนบดี ธมฺมทินฺโน วรฉัตร ๔๙ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๑๐๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๔๙ สามเณรพสิษฐ์ สุกปรั่ง ๑๔ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๑๐๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๐ สามเณรธนพงษ์ เที่ยงแก้ว ๑๓ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๑๐๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๑ สามเณรสุกฤษฏิ์ โพธิราช ๑๓ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด ๑๐๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๒ พระวราวุฒิ มหาวโร ถาวะโร ๓๑ ๑๒ บ้านเปลือยใหญ่ ร้อยเอ็ด ๑๐๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๓ พระเด่นชัย ฐิตญาโณ พันธนา ๒๘ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๑๐๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๔ พระศาสตราวุธ โชติธมฺโม มีพันธ์ ๓๘ อุทกวราราม ร้อยเอ็ด ๑๐๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๕ พระภพศักดิ์ มหาปญฺโญ เปลือยหนองแข้ ๔๒ นิเวศน์ ร้อยเอ็ด ๑๐๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๖ สามเณรคำตัน ดวงพระจัน ๑๕ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๑๐๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๗ สามเณรวงค์วรรณ ชัยชนะ ๑๔ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๑๐๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๘ สามเณรอัจฉริยะ ท้าวบุตร ๑๒ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๑๐๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๕๙ สามเณรธีรพัฒน์ พูลเพิ่ม ๑๔ เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด ๑๐๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๐ สามเณรประณิธาน ชรากามุด ๑๔ เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด ๑๐๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๑ พระสมุห์อมรเทพ อมรธมฺโม บุตรน้อย ๒๒ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๑๐๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๒ สามเณรนนทวัฒน์ ทุมชาติ ๑๖ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๑๐๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๓ สามเณรฉัตรมงคล ทมานนท์ ๑๖ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๑๐๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๔ สามเณรธีระศักดิ์ บัวศรีธรานนท์ ๑๕ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๑๐๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๕ สามเณรสุพจน์ ศรีโยธี ๑๕ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด (ธ) ๑๐๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๖ พระปัญญา กิตฺติปญฺโญ มาตุ่น ๒๒ สุปัญญาราม ร้อยเอ็ด (ธ) ๑๐๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๗ สามเณรฐานวุฑฒ์ เจริญราษฎร์ ๑๕ สุปัญญาราม ร้อยเอ็ด (ธ) ๑๐๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๘ สามเณรเฉลิม คำเมืองมูล ๑๘ ด้ามพร้า อุบลราชธานี ๑๐๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๖๙ พระเกียรติศักดิ์ ปญฺญาทีโป ชัยราช ๒๔ แจ้งสว่าง อุบลราชธานี ๑๐๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๐ สามเณรเดชาธร อุดร ๑๔ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๑ สามเณรวรดร นีระพงศ์ ๑๒ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๒ สามเณรอรัญ หลักคำ ๑๖ บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) อุบลราชธานี ๑๐๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๓ พระสิริธรรม ฐิตสีโล บุดดาลี ๔๖ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๔ พระทรงเดช กตทีโป บัวใหญ่ ๒๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๕ สามเณรอนันตพงษ์ นพศรี ๑๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๐๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๖ พระวิวัฒน์ ธมฺมานนฺโท เขตนิมิตร ๒๒ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๑๐๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๗ สามเณรวัชรพล กันหาวัน ๑๖ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๑๐๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๘ สามเณรอิทธิชัย ปัดภัย ๑๕ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๗๙ สามเณรกานต์ดนัย ศุภบุตร ๑๕ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๐ สามเณรพีรนัฐ แพงไพรี ๑๕ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๑ สามเณรการัณยภาส ส้มอ่ำ ๑๔ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๒ สามเณรกฤตธร แสนคนึง ๑๒ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๐๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๓ สามเณรไมตรี หล้าสิงห์ ๑๕ วารินทราราม อุบลราชธานี ๑๐๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๔ พระณัฐพล ติกฺขกโร คำกระจาย ๒๙ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ ๑๐๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๕ สามเณรณัฐชัย วิลามาตย์ ๑๗ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ ๑๐๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๖ สามเณรสุธารักษ์ อุ่นแก้ว ๑๗ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๑๐๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๗ พระธนรรณพ จนฺโทภาโส ขันคำ ๔๖ พระธาตุพนม นครพนม ๑๐๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๘ พระพชร ฐานวุฑฺโฒ สวายแอม ๒๖ พระธาตุพนม นครพนม ๑๐๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๘๙ พระศักดิ์ดา สิริจนฺโท สิมมา ๓๓ มหาธาตุ ยโสธร ๑๐๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๐ พระสามารถ สามตฺถิโก พรมชาติ ๓๑ มหาธาตุ ยโสธร ๑๐๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๑ พระภานุพงษ์ อภิปุณฺโณ วรรณทอง ๒๑ มหาธาตุ ยโสธร ๑๐๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๒ สามเณรอภิชัย มณีชัย ๑๖ มหาธาตุ ยโสธร ๑๐๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๓ สามเณรอริญชัย สีวะสา ๑๔ มหาธาตุ ยโสธร ๑๐๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๔ พระสุระชัย สุพโล สุระพล ๒๐ ยางตลาด ยโสธร ๑๐๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๕ พระอารุณ กลฺยาโณ เวียงคำ ๔๒ ยางตลาด ยโสธร ๑๐๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๖ พระกัมปนาถ อตฺถกาโร คำมะลุน ๒๓ ยางตลาด ยโสธร ๑๐๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๗ สามเณรนิตย์ ลูกหวาย ๑๕ ยางตลาด ยโสธร ๑๐๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๘ สามเณรวุฒิศักดิ์ สายกองคำ ๑๒ เหมือดขาว ยโสธร ๑๐๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๐๙๙ พระพงษ์ศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ศรีแก้ว ๕๕ ฟ้าหยาด ยโสธร ๑๐๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๐ พระกตัญญู กตคุโณ คำทอง ๒๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๑ สามเณรวุฒิชัย ช่างปรุง ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๒ สามเณรเดชโสธรธานี เหมือนตา ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๓ สามเณรปกาศิต บุญบุ้งทอง ๑๖ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๔ สามเณรกิตติกร ขจรสมบัติ ๑๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๕ สามเณรธีรเทพ วิชาฤทธิ์ ๑๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๖ สามเณรวรวิทย์ เหล็กเจริญ ๑๔ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๗ สามเณรวัชราวุฒิ ทองบ่อ ๑๒ บูรพารามใต้ ยโสธร ๑๑๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๘ สามเณรเกียรติศักดิ์ คล่องแคล่ว ๑๕ ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๑๑๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๐๙ พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท มณีสาย ๓๒ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๑๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๐ พระถวิล จารุวณฺโณ ภาคศิริ ๔๔ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๑๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๑ สามเณรเจริญชัย นาคเจริญ ๑๗ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๑๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๒ สามเณรกิตติพงษ์ ผุเพ็ชร ๑๕ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๑๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๓ สามเณรเอกรินทร์ โลเตียะนัน ๑๓ โนนโพธิ์ อำนาจเจริญ ๑๑๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๔ พระจรูญ ฐิตธมฺโม สุนทราวงศ์ ๓๑ ๑๑ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๑๑๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๕ พระอนุรักษ์ ธมฺมคเวสโก วงอนันต์ ๓๔ ๑๑ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๑๑๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๖ พระวิโรจน์ วิโรจโน อโลคา ๔๑ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๑๑๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๗ พระภาณุพงษ์ มหาวีโร สนิมค้ำ ๕๑ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๑๑๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๘ พระสมภพ ธมฺมนนฺโท นนทพจน์ ๔๓ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๑๑๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๑๙ สามเณรณัชพล โกฏค้างพลู ๑๘ บึง นครราชสีมา ๑๑๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๐ สามเณรอรรณพ คร่ำสุข ๑๗ บึง นครราชสีมา ๑๑๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๑ สามเณรวรเมธ บุญพา ๑๕ ประโดก นครราชสีมา ๑๑๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๒ สามเณรณัฐภัทร จันทะค่อม ๑๓ ประโดก นครราชสีมา ๑๑๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๓ สามเณรนภัสกร สุวรรณเหลา ๑๓ บ้านเพชร นครราชสีมา ๑๑๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๔ พระสมคิด สมจิตฺโต เถียรสูงเนิน ๓๒ สะแก นครราชสีมา ๑๑๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๕ พระนภัสกร สิริสุวณฺโณ เคลือยพลอย ๔๓ สะแก นครราชสีมา ๑๑๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๖ พระสุทธิศักดิ์ จารุธมฺโม ช่อม่วง ๒๖ สะแก นครราชสีมา ๑๑๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๗ พระรณชิต โคตมสิสฺโส ทรัพย์คง ๒๘ สะแก นครราชสีมา ๑๑๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๘ พระธนภูมิ จารุวณฺโณ ช่อรัมย์ ๒๔ สะแก นครราชสีมา ๑๑๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๒๙ พระณัฐวุฒิ วชิรญาโณ มุ่งพันธ์กลาง ๒๗ สะแก นครราชสีมา ๑๑๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๐ พระวัชระ ปภสฺสโร สุตโท ๒๑ สะแก นครราชสีมา ๑๑๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๑ สามเณรทวีทรัพย์ บุญลา ๑๖ สะแก นครราชสีมา ๑๑๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๒ สามเณรพีรพงษ์ จีนมะเริง ๑๔ สะแก นครราชสีมา ๑๑๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๓ พระพีรศักดิ์ ปรกฺกโม ขอดวงกลาง ๒๖ โนนหมัน นครราชสีมา ๑๑๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๔ พระอธิการปาน ปญฺญาพโล ลาดกระโทก ๔๓ ๑๖ พายัพ นครราชสีมา ๑๑๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๕ พระวรัญชัย ปญฺญาวชิโร ธนากุลวินิจ ๕๔ ๑๑ พายัพ นครราชสีมา ๑๑๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๖ พระสมุห์ภานรินทร์ ภานรินฺโท ในพิมาย ๓๗ ๑๐ พายัพ นครราชสีมา ๑๑๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๗ พระธนกฤต กิตฺติปญฺโญ จันทร์สูงเนิน ๒๗ พายัพ นครราชสีมา ๑๑๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๘ พระพล.ต.ต.ธวัชชัย เขมจิตโต หาญนัทธี ๖๓ วิสุทธิศรีสุมังคลาราม นครราชสีมา ๑๑๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๓๙ พระชุมพล มุทิโต ขอแรงกลาง ๔๒ ต่างตา นครราชสีมา ๑๑๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๐ พระจิรพงศ์ กตธมฺโม ปะตังเวสา ๒๖ โนนขี้ตุ่น นครราชสีมา ๑๑๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๑ พระกฤษฎา สมาจาโร ศรีเกษ ๓๐ ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา ๑๑๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๒ สามเณรกฤษดา แก้วใส ๑๙ ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา ๑๑๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๓ สามเณรพุฒิเมธ เพ็ชรราม ๑๘ ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา ๑๑๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๔ สามเณรพิศิษฐ์ จันทร์มงคล ๑๗ ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา ๑๑๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๕ สามเณรวชัญญู นุ่มยองใย ๑๕ ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา ๑๑๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๖ สามเณรณัฐพงศ์ ลิ้มปิไพศาล ๑๕ ดอนขวาง นครราชสีมา ๑๑๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๗ พระพรหมวิริยะ พฺรหฺมโชโต เยี่ยงอย่าง ๓๔ ศาลา นครราชสีมา ๑๑๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๘ สามเณรธัชศักดิ์ นิธิยาคณาพงศ์ ๑๗ พิกุลทอง นครราชสีมา ๑๑๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๔๙ พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิวํโส พิมพ์กลาง ๓๔ ปอบิด นครราชสีมา ๑๑๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๐ สามเณรอัครวัฒน์ อุไรพันธ์ ๑๘ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๑๑๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๑ สามเณรสามารถ ฝากชัยภูมิ ๑๖ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๑๑๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๒ สามเณรปราโมทย์ ขันตี ๑๕ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๑๑๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๓ สามเณรสุชัญญา แฟนพิมาย ๑๘ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๑๑๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๔ พระครูสมุห์ประกอบ ธมฺมรโต มุ่งพันธ์กลาง ๖๔ ๒๗ สะพาน นครราชสีมา ๑๑๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๕ พระสุเมธ สุเมโธ ปักษิณ ๕๓ บ้านไร่ นครราชสีมา ๑๑๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๖ พระสมควร จารุธมฺโม พรมไผ่กลาง ๓๙ บ้านไร่ นครราชสีมา ๑๑๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๗ พระทนงศักดิ์ ฐิตธมฺโม สัตยานุกูล ๕๘ บ้านไร่ นครราชสีมา ๑๑๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๘ พระจิรพล จิรธมฺโม หนูวงษ์ ๒๖ วิเวกการาม นครราชสีมา ๑๑๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๕๙ พระครูวินัยธรมานะ กตสาโร ศอกกลาง ๔๒ ๒๒ ตะคร้อ นครราชสีมา ๑๑๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๐ พระธีรพงษ์ ติกฺขปญฺโญ ไฮงาม ๓๕ บุละกอ นครราชสีมา ๑๑๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๑ พระสักดิ์รินทร์ วรสทฺโท สังขบูรณ์ ๔๓ บุละกอ นครราชสีมา ๑๑๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๒ พระสัมฤทธิ์ นนฺทิโย คุ้มปรุ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๑๑๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๓ สามเณรเซียวฮัว โล ๑๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๑๑๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๔ พระนนทวัฒน์ โคตฺตธมฺโม ชินโคตร ๒๐ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๑๑๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๕ สามเณรวีระศักดิ์ จันทะสอน ๑๘ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๑๑๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๖ พระวัชรพล กิตฺติญาโณ ตรวจมรรคา ๔๕ ๑๑ บ้านติม บุรีรัมย์ ๑๑๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๗ พระอธิการสมาน ญาณสาโร สิทธิโชติ ๕๗ ๑๐ ดงเย็น บุรีรัมย์ ๑๑๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๘ พระศราวุธ ญาณาวุโธ เงียบกระโทก ๓๒ ๑๐ ชัยศรี บุรีรัมย์ ๑๑๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๖๙ พระธงชัย ปญฺญาวโร ราชแก้ว ๓๙ โพธิ์คงคา บุรีรัมย์ ๑๑๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๐ พระทองดำ ทมกิจฺโจ ยุดรัมย์ ๕๓ ใหม่สายตะกู บุรีรัมย์ ๑๑๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๑ พระวรรณ ญาณสุโภ เจือจันทร์ ๓๓ จตุราษฎร์บำรุง บุรีรัมย์ ๑๑๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๒ พระอู๊ด เตชธมฺโม แต้มพิมาย ๔๓ สุภโสภณ บุรีรัมย์ ๑๑๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๓ สามเณรธนาทิป กล่าวรัมย์ ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๑๑๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๔ พระบุญร่วม กลฺยาณธมฺโม จะรัมย์ ๔๗ ๒๗ กลาง บุรีรัมย์ ๑๑๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๕ พระสมุห์บุญเรือน สปฺปุญฺโญ พลอยสมบูรณ์ ๔๑ ๑๓ กลาง บุรีรัมย์ ๑๑๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๖ พระศปัญ ธีรปญฺโญ สว่างอารมย์ ๓๑ พระครูน้อย บุรีรัมย์ ๑๑๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๗ พระครูปลัดประดิษฐ์ อุตฺตโม สุนทอง ๓๘ ๑๒ หนองเหล็ก บุรีรัมย์ ๑๑๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๘ พระสมชาย มหาวีโร เนียมกุญชร ๔๘ ๑๖ โพธิ์คงคา บุรีรัมย์ ๑๑๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๗๙ พระปิยะพงษ์ ธมฺมทีโป ฝ่ายกลาง ๒๗ โพธาราม บุรีรัมย์ ๑๑๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๐ พระสายชล กนฺตสีโล บุญกองชาติ ๔๖ ป่าเรไร บุรีรัมย์ ๑๑๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๑ พระสมประสงค์ สุเมธโส ประสงค์ทรัพย์ ๕๒ หนองกง บุรีรัมย์ ๑๑๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๒ พระอภิรัฐ ขนฺติพโล พิรุฬห์ ๔๒ ๑๑ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๑๑๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๓ พระโชคชัย วุฑฺฒิธมฺโม เพ็งสกุล ๔๓ ๑๐ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๑๑๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๔ พระสุรเชษฐ์ คุณวโร แก้วกล้า ๓๘ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๑๑๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๕ พระพิทยา ปญฺญาวชิโร หมื่นโพธิ์ ๒๓ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๑๑๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๖ พระสมุห์จตุพร จกฺกวโร โพธิ์กลาง ๓๘ วัดด่านทองประชาสามัคคี บุรีรัมย์ ๑๑๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๗ พระกิตติชัย จิตฺตธมฺโม กอตติยาวรรณ ๒๙ วัดชัยมงคล บุรีรัมย์ ๑๑๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๘ พระเอกพงษ์ มหาวีโร เงินสันเทียะ ๒๗ วัดชัยมงคล บุรีรัมย์ ๑๑๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๘๙ พระครูใบฎีกาปํญญา สุภทฺโท กล้าชี่ยว ๔๙ ๒๒ บัวถนน บุรีรัมย์ ๑๑๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๐ พระณัฐพล เตชปญฺโญ เชษฐณัทศิต ๔๔ หนองกี่ บุรีรัมย์ ๑๑๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๑ พระครูพิพัฒน์กิจจานุรักษ์ สิลสํวโร นวลคนึง ๕๒ ๓๑ กลาง บุรีรัมย์ ๑๑๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๒ พระครูภัทรสมาจารคุณ สิริภทฺโท บูรณะ ๔๗ ๒๘ โคกปราสาท บุรีรัมย์ ๑๑๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๓ พระครูเกษมธรรมพิสิฐ ธมฺมจาโร แรงประโคน ๕๑ ๓๐ โคกใหญ่ บุรีรัมย์ ๑๑๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๔ พระครุสุกิจพัฒนาทร กตคุโณ มีแก้ว ๔๖ ๒๖ บึงเจริญ บุรีรัมย์ ๑๑๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๕ สามเณรอาณัติ ทรัพย์สุวรรณ์ ๑๕ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๖ สามเณรอรชุนห์ บุตรวงค์ ๑๕ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๗ สามเณรปิ่นพงศ์ สินลือนาม ๑๕ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๘ สามเณรนาวิน นาเจ็ก ๑๕ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๑๙๙ สามเณรณัฐติภูมิ ศรีอุ่น ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๑๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๑๒๐๐ สามเณรณัฐพงศ์ ตะวงษ์ ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ ๑๒๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook