ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๑๖๐๑ สามเณรชานน อุ่นกุล ๑๗ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา ๒๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๒ สามเณรภาณุชพงษ์ ภูปาทา ๑๖ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา ๒๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๓ สามเณรจิตติศักดิ์ โสภาศรี ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๒๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๔ พระหม่อง ฐิตเมโธ พลบำรุง ๔๙ ๒๙ อ่างทองวรวิหาร อ่างทอง ๒๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๕ พระพิภัช ปมุตฺโต ดิษฐแย้ม ๕๖ อ่างทองวรวิหาร อ่างทอง ๒๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๖ พระสมชาย ปภสฺสโร ปราชญาวงศ์ ๕๖ ๑๐ ต้นสน อ่างทอง ๒๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๗ พระปรีชา วรปญฺโญ จันทร์ทอง ๕๖ ๓๖ ท้องคุ้ง อ่างทอง ๒๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๘ พระยงวิทย์ ธมฺมวีรสุธี วีระสัย ๒๕ เกาะ อ่างทอง ๒๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๐๙ สามเณรพงศ์ภรณ์ เวชชกรรม ๑๗ พระพุทธฉาย สระบุรี ๒๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๐ สามเณรชัชพงษ์ แตงทอง ๑๖ พระพุทธฉาย สระบุรี ๒๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๑ สามเณรไวพจน์ ครบุรี ๑๖ พระพุทธฉาย สระบุรี ๒๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๒ สามเณรไพบูลย์ แสงกัลยา ๑๓ พระพุทธฉาย สระบุรี ๒๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๓ พระวรายุ ภูริปญฺโญ หนูเย็น ๒๐ กวิศราราม ลพบุรี ๒๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๔ พระหว่างอัน สนฺตจิตฺโต ถาจ ๒๖ โคกกะเทียม ลพบุรี ๒๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๕ สามเณรเฮียง เจ้า ๑๙ โคกกะเทียม ลพบุรี ๒๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๖ พระสมัคร อติภทฺโท นาซิน ๒๓ มหาสอน ลพบุรี ๒๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๗ พระปวรปรัชญ์ ปวรปญฺโญ จริตน้อม ๒๑ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๒๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๘ สามเณรนัฐพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ๑๘ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๒๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๑๙ สามเณรนิธินัย สิทธิจันทร์ ๑๙ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๒๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๐ สามเณรณัฐพล ร่วมรักษ์ ๑๗ บ้านจ่า สิงห์บุรี ๒๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๑ พระสุรศักดิ์ จนฺทวํโส ไพรเงิน ๔๘ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๒๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๒ สามเณรณัฐยชญ์ เกณสาคู ๑๔ โพธิ์งาม ชัยนาท ๒๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๓ พระนที อาสโภ ปรีชา ๖๑ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี ๒๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๔ พระภานุภาค อนาลโย แผนงาม ๕๑ หนองกระดี่นอก อุทัยธานี ๒๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๕ พระบุญมั่น สีลเตโช วงษ์กันหา ๔๔ หนองคล้า นครสวรรค์ ๒๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๖ สามเณรจักรวาล ภู่น้อย ๑๗ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๗ สามเณรกมลภพ ใจรักษา ๑๗ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๘ สามเณรธนกร อชิตพล ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๒๙ พระณัฏฐ์ ฐานวโร คูณเมือง ๒๗ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๒๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๐ พระภิญโญ สนฺตวาโจ พิสมัย ๒๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๒๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๑ สามเณรพากร พันธ์มี ๑๖ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๒๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๒ สามเณรณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์ ๑๖ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๒๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๓ พระนเรศ กตธมฺโม สุรีวัน ๔๗ ตะพานหิน พิจิตร ๒๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๔ พระวรเศรษฐาภรณ์ โอภาสธมฺโม บุญประมวล ๕๑ กรดงาม พิจิตร ๒๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๕ พระอิศราพงษ์ โชติปญฺโญ บุญเสริมวงศา ๓๒ ๑๒ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๒๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๖ สามเณรสาธิต แก้วอินชัย ๒๑ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๒๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๗ สามเณรศุภกร ฉัตรทอง ๑๙ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๒๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๘ พระอนุชา ฐานสมฺปนฺโน มหาวัน ๔๑ โพธิ์กลาง เพชรบูรณ์ ๒๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๓๙ พระมีชัย โชติโก ใหมบัวเขียว ๓๑ ๑๐ โพธิ์กลาง เพชรบูรณ์ ๒๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๐ พระใหญ่ อภินนฺโท คูณกระโทก ๔๕ ๒๔ โพธิ์งาม เพชรบูรณ์ ๒๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๑ พระสง่า ฐานวีโร ด้วงโพธิ์ ๕๗ ๑๒ โพธิ์งาม เพชรบูรณ์ ๒๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๒ พระพรเทพ สาทโร บัวสัน ๔๕ ๑๑ เสาธงทอง เพชรบูรณ์ ๒๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๓ พระประดิษฐ์ ปคุโณ เที่ยงตรง ๔๑ ๑๗ ประเชชัย เพชรบูรณ์ ๒๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๔ พระประทีป โชติญาโณ คำพรวน ๒๓ สระเกศ เพชรบูรณ์ ๒๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๕ สามเณรติณณภพ ฤทธิขันธ์ ๑๕ สระเกศ เพชรบูรณ์ ๒๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๖ พระสมเดช รกฺขิตธมฺโม พวงพิมาย ๕๗ ๓๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๒๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๗ พระอธิการแกล้วกล้า สนฺตมโน พันภู ๒๘ หนองแดง เพชรบูรณ์ ๒๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๘ พระสมชาย ธมฺมทีโป วงษ์ละคร ๓๘ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์ ๒๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๔๙ พระธนาบดี ธนปาโล นิโลตบล ๓๐ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์ ๒๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๐ สามเณรปิยวัฒน์ ขำมา ๑๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๑ พระกลมชัย กมโล ยิ้มอ่ำ ๔๓ มะขามเตี้ย พิษณุโลก ๒๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๒ พระบัญชา ฐานจาโร งอนสวัส ๓๘ มะขามเตี้ย พิษณุโลก ๒๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๓ พระเสกสรร ฐิติสมฺปนฺโน กฤษสุวรรณ ๔๒ ๑๐ บ้านแถว พิษณุโลก ๒๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๔ สามเณรแดนชัย จันทร์แสง ๑๗ บ้านแถว พิษณุโลก ๒๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๕ สามเณรรัชชานนท์ เอกพรพิศาล ๑๖ เชิงผา สุโขทัย ๒๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๖ พระอภิวัฒน์ จนฺทวํโส พรมมี ๒๗ สังฆาราม สุโขทัย ๒๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๗ พระกฤษณะ ฐานวีโร รอดประทับ ๓๑ ท่าช้าง สุโขทัย ๒๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๘ พระหัสนัย ถิรคุโณ โตนิ่ม ๓๗ ๑๗ มงคลนิมิตร อุตรดิตถ์ ๒๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๕๙ พระทิพย์เนตร อคฺคปญฺโญ คำไชย ๖๔ อัมพวัน ตาก ๒๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๐ พระพีรวัส ญาณวีโร ดารินทร์ ๓๐ โพธิคุณ ตาก ๒๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๑ สามเณรภูสิทธิ์ เลิศผกา ๒๐ โพธิคุณ ตาก ๒๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๒ สามเณรบอย ๑๖ โพธิคุณ ตาก ๓๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๓ สามเณรวันชัย เวียงมิถุนา ๑๘ ดอนไชย ตาก ๓๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๔ พระสมคิด ปริปุณฺโณ ปันคำ ๒๔ มณีไพรสณฑ์ ตาก ๓๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๕ พระครูใบฎีกาวีรพงษ์ ธมฺมิสฺสโร ตรีพรเจริญ ๓๗ ๑๔ จองคำ ลำปาง ๓๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๖ พระธนชัย อกิญฺจโน ลิมป์ไพฑูรย์ ๓๗ จองคำ ลำปาง ๓๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๗ สามเณรธนวัชร์ ผันผาย ๒๐ จองคำ ลำปาง ๓๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๘ สามเณรพู่กันไท สนธิ์สัมพัน ๑๕ จองคำ ลำปาง ๓๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๖๙ สามเณรศักดิ์ระพี ต้นชมภู ๑๕ จองคำ ลำปาง ๓๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๐ สามเณรอริย์ธัช บุญตอบ ๑๔ จองคำ ลำปาง ๓๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๑ สามเณรวัชระ สุริยะทุง ๑๓ จองคำ ลำปาง ๓๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๒ พระอานนท์ เขมสิริ คำเงิน ๔๔ ๒๓ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย ๓๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๓ พระใบฎีกาหล้า ภูริวฑฺฒโน คำแสน ๒๕ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย ๓๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๔ พระพงษ์เพชร จนฺทโชโต ปิ่นสกุล ๔๕ ๑๕ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๕ สามเณรอชิรวิทย์ ก้างยาง ๑๘ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๖ สามเณรณัฐวุฒิ พานิชย์ ๑๖ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๓๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๗ พระณัฐกานต์ วรเตโช สุขสุเดช ๒๒ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๓๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๘ พระอภินพ ฐานวีโร จันทิ ๔๖ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๓๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๗๙ พระชัยอนันต์ ฐานวโร ด่านนอก ๒๖ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๓๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๐ พระกิจตนนท์ กิตฺติธีโร สุกใส ๒๕ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๓๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๑ พระธุวานนท์ จิรปุญฺโญ ชัยศิลป์ ๒๖ ร่องซ้อ แพร่ ๓๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๒ สามเณรเฉลิม เอียดขันตี ๑๖ ชัยมงคล แพร่ ๓๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๓ สามเณรบูรพา บางสี ๑๕ ชัยมงคล แพร่ ๓๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๔ พระนันทวัฒน์ ธมฺมิกวาโท สมฤทธิ์ ๒๓ กาศใต้ แพร่ ๓๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๕ พระปลัดฉัตรชัย จนฺทนนฺโท จะทำ ๓๘ ๑๑ ผาราง แพร่ ๓๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๖ สามเณรณภัทร วงศ์ภูธร ๑๕ พญาภู น่าน ๓๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๗ สามเณรนราธิป แก้วโก ๑๕ พญาภู น่าน ๓๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๘ พระเตชินท์ ติกฺขญาโณ ผลเวช ๔๕ ๒๓ ป่าคอวัง น่าน ๓๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๘๙ สามเณรสายวัน เป่าจ่า ๑๗ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ ๓๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๐ สามเณรเอกวุฒิ วิดจา ๒๐ สวนดอก เชียงใหม่ ๓๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๑ สามเณรแสงชัย คำใส ๑๙ เจ็ดยอด เชียงใหม่ ๓๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๒ สามเณรจตุรงค์ เสือบัญชา ๑๗ ศรีโสดา เชียงใหม่ ๓๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๓ พระทรงพล โชติโย อิ่มเกษม ๔๓ ๑๑ สมเด็จอาสภวัน เชียงใหม่ ๓๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๔ พระนพรุจ จารุโภ ดุลยทรรศนะ ๒๕ ร่ำเปิง เชียงใหม่ ๓๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๕ สามเณรปี ลุงกี้ ๑๗ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๓๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๖ พระธนิต เนปกฺโก บุญมา ๔๕ ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่ ๓๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๗ สามเณรจิ่งเมือง ลุงคำ ๑๘ บ้านขุน เชียงใหม่ ๓๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๘ พระพรศักดิ์ อคฺคธมฺโม ธนูศิลป์ ๔๒ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๓๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๖๙๙ พระพรชัย อาภากโร อธิการโกวิทย์ ๔๒ ป่าไม้แดง เชียงใหม่ ๓๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๐ พระศุภกิจ ปภสฺสโร เทอดสุวรรณ ๕๑ ๑๙ ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธ) ๓๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๑ พระฐาปกรณ์ ฐานธมฺโม ลองไชย ๒๕ ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธ) ๓๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๒ พระณัฏฐ์คณิศ สุนฺทรปญฺโญ วงศ์แก่น ๓๘ ๑๖ หนองเส้ง ลำพูน ๓๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๓ สามเณรเชาวกรณ์ ๑๘ ปางล้อ แม่ฮ่องสอน ๓๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๔ สามเณรสุรพัด ๒๑ ม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน ๓๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๕ สามเณรจรัส ก้องตะวัน ๑๘ ม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน ๓๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๖ สามเณรกิตติศักดิ์ พงพาน ๑๕ ป่าวิเวกโนนแคน อุดรธานี ๓๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๗ พระเดชสิทธิ์ ชาคโร ศรีกุดหว้า ๓๒ บวรรัตนคุณ อุดรธานี ๓๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๘ พระพงศธร ปภงฺกโร ทุมชะ ๓๔ อัมพวันวิทยาราม อุดรธานี ๓๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๐๙ พระทินกร ฐิตกุสโล มูลน้อย ๔๕ ๑๘ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๓๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๐ พระจีรศักดิ์ จารุธมฺโม ไชยคำหาญ ๒๗ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๓๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๑ พระสุรพล ฐิตปุญฺโญ ขันเงิน ๕๘ ๑๕ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๓๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๒ พระครูสังฆรักษ์เด่นชัย เขมวโร พันธง ๓๔ หนองแด่น อุดรธานี ๓๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๓ สามเณรสุเมธ อันหนองกุง ๑๗ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๓๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๔ สามเณรธีรภัทร ทองทวน ๑๗ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๓๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๕ สามเณรณฐปกรณ์ สุพรม ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๓๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๖ พระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม ลือเรื่อง ๓๘ ๑๑ โพธิ์ชัยศรี อุดรธานี ๓๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๗ พระอาคม จิตปญฺโญ นามวงษ์ โพธิ์ชัยศรี อุดรธานี ๓๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๘ พระวัชรชัย ปิยสีโล ศรีสว่าง ๔๗ ๒๕ จันทราราม อุดรธานี ๓๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๑๙ พระปัญญา กิตฺติปุญฺโญ โคตรพรมศรี ๕๓ ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี ๓๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๐ พระชัยพร อคฺคธมฺโม พลรักษา ๕๓ ศรีนคราราม อุดรธานี ๓๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๑ พระสุธาธร เตชธมฺโม พงอุดยา ๒๑ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๓๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๒ พระณัฐพงษ์ โสภโณ วิบูลศิลป์ ๒๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๓๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๓ พระสมยงค์ สมจิตฺโต ศรีบริบูรณ์ ๔๗ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๓๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๔ พระศักดิ์ดา สุทฺธิญาณโมลี วงษ์ท้าว ๒๑ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๓๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๕ พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน บุตตอินทร์ ๓๐ บูรพา อุดรธานี ๓๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๖ พระวสันต์ อาจาโร บุญหลง ๓๑ ศรีชุมพร อุดรธานี ๓๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๗ พระวีระศักดิ์ กิตฺตสารเมธี ใฮงาม ๒๒ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี ๓๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๘ พระเอกราช อิสฺสโร เม็งไธสง ๒๒ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี ๓๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๒๙ พระพุทธพัฒน์ พุทฺธสโร คำวิมล ๓๘ ๑๘ สว่างอารมณ์ อุดรธานี ๓๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๐ พระสุวิทย์ สุวิชฺโช แสนคำเลิศ ๕๐ ศรีสวาท อุดรธานี ๓๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๑ พระสำรวย สิริภทฺโท ม่วงคะลา ๖๓ ๔๒ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๓๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๒ พระมนตรี สิรินฺธโร สงวนนาม ๔๕ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๓๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๓ พระชาญยุทธ กิตฺติปญฺโญ วงษ์ละ ๔๗ ศรีชมชื่น อุดรธานี ๓๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๔ พระพรามณ์วิชิต ฐานุตฺตโร อุตรธรณ์ ๓๗ ๑๔ ดงคำ อุดรธานี ๓๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๕ พระวุฒิชัย วชิรธมฺโม พันธุ์นิบาตร ๓๕ ดงคำ อุดรธานี ๓๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๖ พระประกอบ อุปสโม ณุดา ๓๓ โพธิ์ชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี ๓๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๗ พระวีรภัทร ธมฺมภทฺโท นีระกุล ๒๐ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๓๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๘ พระพงษ์ศักดิ์ จนฺทปญฺโญ โพธิ์จุมพล ๔๖ ชัยพร หนองคาย ๓๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๓๙ พระธีระพงษ์ กตปุญฺโญ อัสสาภัย ๓๓ ชัยพร หนองคาย ๓๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๐ พระนัฐชา ถาวรธมฺโม เกตุลา ๒๖ ชัยพร หนองคาย ๓๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๑ พระอริญชัย จนฺทธมฺโม มีลา ๒๒ ชัยพร หนองคาย ๓๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๒ สามเณรเอกรัฐ หิรัญอร ๑๘ ชัยพร หนองคาย ๓๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๓ สามเณรอุดมศักดิ์ ตะกะศิลา ๑๗ ชัยพร หนองคาย ๓๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๔ พระสุบิน กิตฺติสาโร สาสูงเนิน ๔๔ ศรีชมชื่น หนองคาย ๓๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๕ พระสมุห์กฤติพิสิฐ กิตฺติธมฺโม จ่าพันธ์ ๔๖ ๒๕ โพธิ์ชัย หนองคาย ๓๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๖ พระจิโรจน์ คมฺภีรเมธี ชุมวงค์ ๒๐ โพธิ์ชัย หนองคาย ๓๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๗ สามเณรพรเทพ สายศรี ๒๐ โพธิ์ชัย หนองคาย ๓๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๘ พระวชิรวิทย์ วชิรญาโณ พรมโคตร ๓๔ ศรีคุณเมือง หนองคาย ๓๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๔๙ พระสุเมธ สุเมโธ ศรีสิงห์ ๒๙ ยอดแก้ว หนองคาย ๓๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๐ พระนพรัตน์ กิตฺติรตโน มีชัย ๒๑ ยอดแก้ว หนองคาย ๓๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๑ สามเณรธีรภัทร์ ถมปัด ๑๖ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย ๓๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๒ สามเณรภูรินทร์ เปล่งผิว ๑๓ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย ๓๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๓ พระไพรวัลย์ กลฺลยาโณ บัวผัน ๓๖ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๓๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๔ สามเณรพลวัด ทศบุญ ๑๙ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๓๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๕ สามเณรธีรภัทร์ ควรคำ ๑๗ จอมมณี หนองคาย ๓๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๖ พระครูปิยสิริธรรม สิริธมฺโม ไชยขุมเหล็ก ๖๔ ๒๙ วาฬุกรมณีทุ่ง หนองคาย ๓๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๗ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ โกวิโท ตาตะมิ ๔๗ ๒๔ โพธิ์ชัยพฤกษ์ หนองคาย ๓๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๘ สามเณรกรกช แก้วกาหลง ๑๗ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๓๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๕๙ สามเณรภาสกร ดวงไพร ๑๘ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย ๓๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๐ พระอรุณ อรุโณ เคณาภูมิ ๔๑ เขตอุดม หนองคาย ๓๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๑ พระธีรพงษ์ สุเมโธ ภักดี ๓๔ โพธิสมภาร หนองคาย ๓๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๒ พระฤทธิยงค์ กิตฺติโก ไชยคิรินทร์ ๔๘ ศรีบัวบาน หนองคาย ๔๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๓ พระราเชนทร์ วิสารโท ไชยเจริญ ๖๓ ๒๗ โชคอำนวยพร หนองคาย ๔๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๔ พระมานะพล ธมฺมทินฺโน อุ่นศิริ ๒๗ เจริญศรีสมพร หนองคาย ๔๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๕ สามเณรขันธวัตร์ ราชครูบอน ๑๓ สมุหนาค หนองคาย ๔๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๖ พระจักรพงษ์ อติธมฺโม ไชยโชค ๒๗ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๔๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๗ สามเณรฐิตินันท์ หมอยา ๑๘ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๔๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๘ สามเณรธนกฤต อุปสาแก้ว ๑๗ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๔๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๖๙ สามเณรจิรภัทร ศรีบุญเรือง ๑๔ โนนพระแก้ว หนองคาย ๔๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๐ พระพิกุล จิตฺตปญฺโญ บุตรดาพันธ์ ๔๕ ๒๑ ธรรมคุณ หนองคาย ๔๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๑ พระอมร อคฺคปญฺโญ สอรักษา ๖๙ ธรรมคุณ หนองคาย ๔๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๒ พระพิบูล ฐานวโร ยืนชีพ ๕๐ ๑๔ โพนคำ หนองคาย ๔๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๓ สามเณรสมประสงค์ ไฮกันยา ๑๙ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๔๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๔ สามเณรวงศกร ทารส ๑๖ ป่าส่างคำ หนองคาย ๔๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๕ พระธงชัย สิริรตโน แสนแก้ว ๒๐ ศรีบุญเรือง เลย ๔๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๖ สามเณรสุรเดช พิมศิริ ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย ๔๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๗ สามเณรธนวัฒน์ พลพิทักษ์ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๔๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๘ พระประพัฒน์ อภิวฑฺฒโน กะติโร ๔๐ โพนงาม เลย ๔๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๗๙ พระณัฐวุฒิ จนฺทเสโณ จันทะนา ๒๔ โพธิ์งาม เลย ๔๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๐ พระศุภกฤต สุภจิตฺโต จันทร์โสม ๒๓ ศรีจันทร์ เลย ๔๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๑ พระกวีพัฒน์ ฐิตโสภโณ ยารังษี ๒๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๒ พระวิชัย วิชฺชโย จันทร์เหลือง ๖๖ ๑๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๓ พระโสภา ธมฺมทีโป สีบุญเรือง ๓๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๔ พระวราศักดิ์ ญาณวิชฺโย เรือนสอน ๓๑ ๑๑ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๕ พระณัฐพล โสภณจิตฺโต การแปลง ๒๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๖ สามเณรวิริทธิ์พล ศรีราคำ ๑๖ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๗ สามเณรอนุพงษ์ เพชรวิเศษ ๑๖ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๘ พระสายชล อภิชาโต ตรีระนิล ๕๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๔๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๘๙ เจ้าอธิการไพบูลย์ ธมฺมวโร ลาดี ๖๑ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๐ พระปลัดชัยนรินทร์ ชยาภิวฑฺฒนเมธี โทสาธรรม ๒๖ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๑ พระชัยพร จนฺทวํโส จันทวงษ์ ๔๙ ๑๙ ศรีบุญเรือง เลย ๔๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๒ พระสมุห์ธีระพันธ์ ญาณธีโร หมอยาดี ๒๗ ศรีบุญเรือง เลย ๔๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๓ พระชลภัทร ชลภทฺโท จันทะวิลัย ๓๒ ศรีบุญเรือง เลย ๔๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๔ สามเณรตะวัน พรอนุลี ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย ๔๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๕ สามเณรธีรพัฒน์ ไชยพลเพชร ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๔๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๖ พระปลัดวิมล สุจิตฺโต กันทาเหล็ก ๔๗ ๑๘ เนรมิตวิปัสสนา เลย ๔๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๗ พระอมรเทวะ อมรจิตฺโต ตระกูลมา ๔๙ ๒๓ เนรมิตวิปัสสนา เลย ๔๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๘ สามเณรธวัลพร วงษา ๑๕ โพนชัย เลย ๔๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๗๙๙ พระเทพิน กิตฺติสาโร หมื่นชนะ ๔๑ ศรีสว่าง เลย ๔๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔
๑๘๐๐ สามเณรภูริทัต จันทพล ๑๘ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๔๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook