ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๑๓๐๘๐๑ สามเณรคลองธรรม โอชาผล ๒๑ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๙ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๒ พระมหาประพัฒน์ สิริปญฺโญ ศรีกุลกิจ ๒๕ นาคปรก วัดปากน้ำ ๒๐ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๓ พระมหากริชกาย วรธีโร ศรีนันทา ๓๑ บางรักใหญ่ นนทบุรี ๒๑ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๔ พระมหาสมเกียรติ วรยโส วรยศ ๓๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๕ สามเณรสามารถ เพชรสมัย ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๖ พระมหามนัส สุทฺธิมโน ล้วนเลิศ ๒๖ บางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ ๒๔ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๗ สามเณรอภิวัฒน์ แก้วแสน ๒๑ อ่างทองวรวิหาร อ่างทอง ๒๕ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๘ พระมหาสุเทพ สุเทโว ชนะศักดิ์ ๒๗ มงคลทับคล้อ พิจิตร ๒๖ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๐๙ พระมหาจำลอง วิริยธโร แก่นแก้ว ๒๓ จันทรังสี พิจิตร ๒๗ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๐ พระมหารัชวัตร ฐิตาโม ตรงกระโทก ๓๘ ๑๔ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ ๒๘ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๑ พระมหายุทธการ ปญฺญาสิริ สิงส่า ๒๓ ท่าตอน เชียงใหม่ ๒๙ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๒ พระมหาไพฑูรย์ วิทูโร คงจันทร์ ๓๑ ๑๑ บึง นครราชสีมา ๓๐ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๓ พระมหาวิศิษฐ์ ธีรวํโส กลีบม่วง ๒๙ พรหมสุรินทร์ สุรินทร์ ๓๑ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๔ พระมหาบุญเจิด มหาปุญฺโญ พรหมสวัสดิ์ ๓๔ สัตหีบ ชลบุรี ๓๒ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๕ สามเณรชินวุฒิ จันโท ๒๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๓๓ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๖ พระมหามนัส จารุธมฺโม ดอกพิกุล ๔๒ ๒๐ พระงาม นครปฐม ๓๔ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๗ พระมหาอภิสิฏฐ์ สุวณฺณสิริ ผลทิพย์ ๒๙ อู่ทอง สุพรรณบุรี ๓๕ ป.ธ.๘ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๘ พระมหาวัชระ ฐิตเมโธ ดงคงรัมย์ ๓๑ ๑๑ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๑๙ พระมหาธานี ธีรปญฺโญ สุวรรณประทีป ๒๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๐ พระมหาสุภัทร ฐานภทฺโร จันทร์เพ็ญ ๒๒ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๑ สามเณรอรุณ เฮียงฮม ๒๒ ตรีทศเทพ วัดบวรนิเวศวิหาร ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๒ พระมหาวิสูติ ปญฺญาทีโป ยุติธรรม ๓๒ ๑๑ สวัสดิ์วารีสีมาราม เบญจมบพิตร ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๓ พระมหาจรูญ อธิวโร สิงห์สาธร ๒๗ สวัสดิ์วารีสีมาราม เบญจมบพิตร ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๔ พระมหาชม โชติญาโณ ยาพันธ์ ๒๕ มหาธาตุ วัดมหาธาตุฯ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๕ สามเณรรัตนะ ปัญญาภา ๒๒ มหาธาตุ วัดมหาธาตุฯ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๖ สามเณรบุญเลิศ บารมี ๒๑ ราชบุรณะ วัดราชบุรณราชวรวิหาร ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๗ พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาคโม แก้วยวน ๓๒ ๑๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๘ พระมหาทองสา ฐานิสฺสโร ชาติดำดี ๓๑ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๑ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๒๙ พระมหาเดชทวี สุเมธี พัดพรม ๒๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๒ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๐ พระมหาสุชิน สุชีโว สมบูรณ์สุข ๒๖ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๑๓ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๑ พระมหายาจินต์ ธมฺมธโร สินสุภา ๒๓ ดุสิดาราม วัดดุสิดาราม ๑๔ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๒ พระมหาไฉน มหากุโล วัฒนะ ๓๐ ๑๐ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ ๑๕ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๓ สามเณรขวัญชัย ใจศิริ ๒๑ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๖ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๔ พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ พึงกุล ๒๗ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๗ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๕ สามเณรกฤษณชัย แดงพูนผล ๒๒ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๘ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๖ สามเณรคำพอง เถื่อนช้าง ๒๑ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๙ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๗ สามเณรประสูติ เรียบเรียง ๒๒ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๒๐ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๘ สามเณรสัญญา โปร่งใจ ๒๑ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๒๑ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๓๙ สามเณรสำเริง แสงศิริ ๒๑ จันทาราม วัดประยุรวงศาวาส ๒๒ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๐ พระมหาประดิษฐ์ สุเนตฺโต สุขสมเนตร ๓๐ ๑๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๒๓ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๑ พระมหาณรงค์ศักดิ์ กิตฺติสิทฺโธ รักษาสิทธิ์ ๒๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๒๔ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๒ สามเณรวิทยา แดบสูงเนิน ๒๒ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๕ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๓ สามเณรสยาม ราชวัตร ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๒๖ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๔ พระมหาสามิตร เตชปญฺโญ ดวงพินิจ ๒๕ เจ้าอาม วัดศรีสุดาราม ๒๗ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๕ พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต สมบัติวงศ์ ๒๗ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๘ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๖ พระมหาอิสระ ธมฺมภาคี สิงห์เปี้ย ๒๒ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๙ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๗ พระมหารังษี รตนโชโต แก้วน้ำไสย์ ๒๓ ละหาร นนทบุรี ๓๐ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๘ พระมหาขวัญชัย ปุณฺณสิริ ชื่นใจ ๒๘ เขียนเขต ปทุมธานี ๓๑ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๔๙ พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน กฤษวี ๓๑ ๑๐ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๒ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๕๐ พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี เอกจันทร์ ๒๗ บุพพาราม เชียงใหม่ ๓๓ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๕๑ พระมหาอุทัย ญาณวีโร เจริญชัย ๒๗ บึง นครราชสีมา ๓๔ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๕๒ พระมหาวินัย วินยธโร ผลเจริญ ๒๓ บึง นครราชสีมา ๓๕ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๕๓ พระมหาเสฐียร ชาตเมธี ทั่งทองมะดัน ๒๒ สะแก นครราชสีมา ๓๖ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๕๔ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ชุนรัมย์ ๓๑ ๑๑ พระงาม นครปฐม ๓๗ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๕๕ พระมหาประยุทธ สิริรตโน ศรีแก้วกุล ๒๓ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๘ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙
๑๓๐๘๕๖ พระมหาสมบูรณ์ จตฺตภโย เสริมผล ๓๒ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๓๙ ป.ธ.๙ ๒๕๓๙

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook