ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๒๐๑ สามเณรจิรภัทร ประสงค์กูล ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๒ สามเณรรัชพล วิเศษชาติ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๓ สามเณรนาราวิน แว่นศรี ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๔ สามเณรพัฒนพงษ์ เนินแสง ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๕ สามเณรธงชัย อภัยโส ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๖ สามเณรยุโรป สังขะมาน ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๗ สามเณรพานทองแท้ เกษศิริ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๘ สามเณรบุญญฤทธิ์ ปราบภัย ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๐๙ สามเณรอภิชัย บำรุงแคว้น ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๐ สามเณรมานิตย์ เสงี่ยมงาม ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๑ สามเณรชุติพนธ์ วิไลชื่นผล ๑๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๒๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๒ สามเณรณัฐพงษ์ จันละออ ๑๓ ชิโนรสาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๓ สามเณรนวพล ฝั้นคำปวง ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๔ สามเณรชาญชัย โภคาเพชร ๑๔ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๕ พระครูสังฆรักษ์จรูญ อภินนฺโท เงางาม ๕๒ ๑๑ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๒๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๖ สามเณรสิงหา แจด ๑๙ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๒๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๗ สามเณรอธิน กานต์ดามณี ๑๔ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๒๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๘ พระวุฒิชัย พุทฺธสีโล ไพรบึง ๓๓ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๑๙ พระสุริยนต์ สาคโร กาญจนสุขเมธากุล ๕๑ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๐ สามเณรอภิสร ใสสะอาด ๑๔ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๑ พระน้อย นาถปญฺโญ สุลินดา ๒๐ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๒๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๒ สามเณรชด ลุงคำ ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๒๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๓ สามเณรฆฤณ ศรีสุข ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๒๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๔ พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติปาโล รุ่งเรืองศรี ๓๔ ประสาทบุญญาวาส วัดอรุณราชวราราม ๒๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๕ สามเณรธนพล ก้องกระโทก ๑๘ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๖ สามเณรเจษฎา เขียวทองน้อย ๑๓ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๗ สามเณรสราวุฒิ น้ำเพชร ๑๓ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๘ สามเณรนิธิศ พิมาทัย ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๒๙ สามเณรนนทวัฒน์ แขจันทร์ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๐ สามเณรอนุชา บุญจำ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๑ สามเณรพศิน จิตรพินิจ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๒ สามเณรธนกฤต สาธรณ์ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๓ สามเณรกิตติเดช ทำทอง ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๔ สามเณรอนันตชัย บุญโกมล ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๕ สามเณรอมรเทพ สารภีร์ ๑๕ ราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง ๒๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๖ สามเณรหมาก สีดอกตาน ๒๐ ทองเนียม วัดราษฎร์บำรุง ๒๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๗ พระอำนวย อภิปาโล ทัศนา ๔๒ บางมดโสธราราม คณะเขตทุ่งครุ ๒๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๘ พระอภิชาติ อชฺฌาโภ ชาติภูมิ ๓๔ กก คณะเขตบางขุนเทียน ๒๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๓๙ พระสุทธิรักษ์ สิริสุวณโณ อภิรัตนนันทกุล ๔๒ กก คณะเขตบางขุนเทียน ๒๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๐ พระเสรี อมิตฺตชิโต หมู่คำ ๔๓ ๑๐ เลา คณะเขตบางขุนเทียน ๒๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๑ ส.ณ.ตะวัน ไตรโชติชวาล ๑๕ กำแพง คณะเขตบางขุนเทียน ๒๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๒ พระวชิระ ธมฺมธโร นาคชมจันทร์ ๔๒ ๑๙ นาคปรก คณะเขตภาษีเจริญ ๒๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๓ พระบัณฑิต ปณฺฑิโต ครองบัวบาน ๒๖ โตนด คณะเขตภาษีเจริญ ๒๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๔ พระอนุศร สิริธโร ศรีภักดี ๓๖ ๑๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๕ พระวุฒิ กุมารวฑฺฒโน ตางวุฒิ ๔๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๖ พระศุภชีพ ปิยสีโล นะสุโห ๒๗ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๗ พระรามเธือง ตุฏฺฐธมฺโม เจ้า ๒๖ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๘ พระปรินทร ธมฺมโชโต ควรสงเมือง ๔๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๔๙ สามเณรชัยพร เล็บประโคน ๒๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๐ สามเณรปิยทัศน์ วิบูลย์อรรถ ๑๕ บัวขวัญ นนทบุรี ๒๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๑ พระชัยพร ชยวโร เหล็กใหล ๓๗ ทินกรนิมิต นนทบุรี ๒๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๒ สามเณรจันทร์ทอง ประเสริฐกุล ๑๙ เชิงเลน นนทบุรี ๒๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๓ สามเณรวีรเจตน์ ราชแสง ๑๙ เชิงเลน นนทบุรี ๒๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๔ พระวรวิทย์ วรปญฺโญ คอนสกุล ๕๓ บางไผ่ นนทบุรี ๒๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๕ พระอดิศร กิตฺติปญฺโญ ภักดี ๒๖ บางไผ่ นนทบุรี ๒๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๖ สามเณรเรืองฤทธิ์ แซ่พุ้น ๑๖ บางไผ่ นนทบุรี ๒๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๗ สามเณรภูวนาท กุดั่น ๑๕ บางไผ่ นนทบุรี ๒๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๘ พระภัทรพล ชุตินฺธโร เถื่อนเล็ก ๔๐ บางแพรก นนทบุรี ๒๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๕๙ พระเอกกวี ญาณวโร แก่นวงษ์คำ ๒๙ พุทโธภาวนา นนทบุรี ๒๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๐ พระธนยศ เขมาสโย สินหนัง ๕๓ ละหาร นนทบุรี ๒๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๑ พระมิตรสวรรค์ ปภาโส จันทร์เพชร ๕๓ ละหาร นนทบุรี ๒๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๒ พระพิสิฎฐ์ สุจิตฺโต สายสร้าง ๓๙ ลำโพ นนทบุรี ๒๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๓ พระหนุ่ม อมรธมฺโม แก้วฟ้า ๓๖ เปรมประชา ปทุมธานี ๒๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๔ พระสมเกียรติ ฐิตวํโส ยางเดิม ๕๔ เปรมประชา ปทุมธานี ๒๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๕ พระธวัชชัย ปสาโท ดวนใหญ่ ๓๖ ๑๒ บ่อทอง ปทุมธานี ๒๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๖ สามเณรเปรมปิติ ขัติยศ ๑๖ บ่อทอง ปทุมธานี ๒๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๗ สามเณรพรชัย เชื้อทอง ๑๔ บ่อทอง ปทุมธานี ๒๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๘ สามเณรธนทัต เวชวิฐาน ๑๔ บ่อทอง ปทุมธานี ๒๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๖๙ สามเณรแทนคุณ หอมหวาน ๑๓ บ่อทอง ปทุมธานี ๒๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๐ พระณัฐพงษ์ สุทฺธญาโณ สุทธิวนิช ๕๔ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๑ พระฐพงศ์สรรค์ สุทฺธิปุญฺโญ บุญญฤทธิวงษ์ ๓๖ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๒ พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย ๓๒ ๑๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๓ พระมานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช ๓๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๔ พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ ๒๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๕ พระโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา ๓๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๖ พระอนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา ๒๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๗ พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร ๒๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๘ พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๗๙ พระพรสวรรค์ ธมฺมาภินนฺโท ปัจจุโส ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๐ พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๑ พระศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๒ สามเณรวิทยา ทองพลึง ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๓ สามเณรเกษมคมสันต์ เพ็งหมู ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๔ สามเณรธนากร ลี้สกุล ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๕ สามเณรณัชชา เรืองประทีป ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๖ สามเณรสุวรรณ เจริญพร ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๗ สามเณรคุณัญญา เขตแดน ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๘ สามเณรพัฒนา ทุริดไธสง ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๘๙ สามเณรเมฆา คุณสมบัติ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๐ สามเณรสหชาติ มณีโชติ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๑ สามเณรวายุ สร้อยคีรี ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๒ สามเณรอภิรักษ์ ปรกติ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๓ สามเณรกิตติชัย กิจสุข ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๔ สามเณรอนุชา สุโนภักดิ์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๕ สามเณรวัชรพล พรมกัน ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๖ สามเณรกิตติธัช คีรีพฤกษ์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๗ สามเณรธีรดนย์ พุ่มแก้ว ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๘ สามเณรชนาธิป ชูคันหอม ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๒๙๙ สามเณรเด่นชัย อ่อนขัน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๐ สามเณรสุพัฒนกิจ อุ่นพินิจ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๑ พระประเสริฐชัย ธมฺมธีโร แซ่อึ้ง ๔๑ ๒๑ คลองหนึ่ง ปทุมธานี ๓๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๒ พระวิฑูรย์ อาภาธโร อันเพ็ชรดี ๔๑ สำแล ปทุมธานี (ธ) ๓๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๓ พระชัยวัช วุฑฺฒิธมฺโม ศรีหล้า ๓๔ แพรกษา สมุทรปราการ ๓๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๔ พระพิรุณ จนฺทชฺโชโต เจ้า ๓๑ ๑๓ จากแดง สมุทรปราการ ๓๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๕ พระเอกพล อคฺคปญฺโญ บูรณะสมภพ ๔๕ จากแดง สมุทรปราการ ๓๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๖ พระรัตนแก้ว ฐิติธมฺโม ศรีมงคล ๓๒ จากแดง สมุทรปราการ ๓๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๗ พระอำนวยโชค ธมฺมิโก คณิตธรรมวัตร ๔๖ จากแดง สมุทรปราการ ๓๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๘ พระณัฐรินทร์ กิตฺติญาโณ ใจกูณา ๓๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๐๙ สามเณรอดิสรณ์ กันหาชาติ ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๐ สามเณรณัฐพล นนวงษ์ษา ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๑ สามเณรกนกพล ตาลประสงค์ ๑๒ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๒ สามเณรรัฐศาสตร์ วิจิตต์จำนงค์ ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๓ สามเณรพงศ์พล ทัศบุตร ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๔ สามเณรปิยะพงษ์ พลเยี่ยม ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๕ สามเณรอัครพนธ์ พรมนอก ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๖ สามเณรกฤษณะ ไชยแสง ๑๒ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๗ สามเณรเมธี เรืองศรี ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๘ สามเณรธานินทร์ โพธิ์ชัยทอง ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๑๙ สามเณรอครพล กระจ่างจิตร ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๐ สามเณรปัญญา กุลวงษ์ ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๑ สามเณรศศิวงศ์ ศรีลาพัฒน์ ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๒ สามเณรเปรมเดช หาญสงคราม ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๓๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๓ พระโชคชัย จิรวฑฺโฒ ถนอมทรัพย์ ๒๙ สุคันธาวาส สมุทรปราการ ๓๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๔ สามเณรอภิเดช เจริญธรรม ๑๘ ลาดหวาย สมุทรปราการ ๓๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๕ พระธีรวุฒิ ธีรวุฒโฒ อยู่ไสว ๓๑ หัวคู้ สมุทรปราการ ๓๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๖ พระสมศักดิ์ นนฺทโก งามศิริ ๓๐ หัวคู้ สมุทรปราการ ๓๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๗ พระอภิสิทธิ์ ปภสฺสโร ชื่นเจริญ ๒๑ หัวคู้ สมุทรปราการ ๓๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๘ สามเณรชินวัตร พูลเพิ่ม ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๓๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๒๙ สามเณรอดิศักดิ์ ชลูดดง ๑๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๓๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๐ พระวชิระ วชิรมโน ญาณโภชน์ ๕๔ ๑๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๓๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๑ พระจักรกฤษณ์ ขนฺติวโร ปานส่องแสง ๒๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๓๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๒ พระไท อิสฺสรธมฺโม ธรรมกิจ ๓๑ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๓๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๓ พระณัฐปกรณ์ เขมสรโณ หนุนภักดี ๕๐ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๓๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๔ พระครูใบฎีกานัฐพล ปญฺญาทีโป ใหลสกุล ๖๑ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๓๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๕ พระพิเชษฐ อมโร ปรีเอี่ยม ๔๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๓๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๖ พระอภิสิทธิ์ ภทฺทธมฺโม เทพไทย ๔๒ ประสาท พระนครศรีอยุธยา ๓๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๗ พระชัยเทพ ธมฺมเทโว ทรัพย์ไพศาลสกุล ๒๐ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ๓๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๘ พระสันติ สนฺติกโร มูลจัด ๓๓ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ๓๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๓๙ พระศิริพงษ์ สิริธมฺโม ตระกูลโชคอำนวย ๔๐ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ๓๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๐ พระชยพล พลวโร ริสอน ๖๔ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ๓๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๑ พระวีระ ธมฺมวิริโย สันติบูรณ์ ๕๔ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ๓๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๒ สามเณรวรเชษฐ์ พลสามารถ ๑๘ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๓๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๓ สามเณรรัตนชัย เชียงวัดเกตุ ๑๓ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา ๓๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๔ สามเณรกษาปณ์ ชัยรักษา ๒๒ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๕ สามเณรณรงค์ธร รัตนแสงศร ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๖ พระกำหนด สุกิตฺติโก ไชยหาญ ๒๔ วชริธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๗ พระภัทรพล ชุติพโล ตั้งธนศฤงคาร ๒๖ วชริธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๘ สามเณรมงคล อาทิฎฐานุคติ ๑๖ อ่างทอง อ่างทอง ๓๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๔๙ สามเณรพงศกร วงศ์เติน ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี ๓๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๐ พระลำพอง ฐานทตฺโต จัตตุรัส ๕๘ หนองครก สระบุรี ๓๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๑ พระจิรวัฒน์ ปญฺญาวโร พยัคฆิน ๔๕ สันติวิหาร สระบุรี ๓๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๒ พระณภัทร จกฺกวโร ชุ่มชื่น ๓๐ หนองสมัคร สระบุรี ๓๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๓ พระมนตรา อาภาธโร โสภาแจ้ง ๕๑ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๔ สามเณรสรศักดิ์ แซเชียว ๑๕ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๕ พระนพพร ปสนฺโน อ่อนสุวรรณ์ ๓๗ เกาะแก้วอรุณคาม สระบุรี ๓๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๖ พระภู่ประเสริฐ อุตฺตมปญฺโญ สมเทพ ๒๐ เขาน้อยจอมสวรรค์ สระบุรี ๓๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๗ สามเณรวง วอน ๑๘ โคกกะเทียม ลพบุรี ๓๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๘ พระวชิรญาณ์ วชิรปญฺโญ เต็งวราภรภัทร ๓๙ ๑๖ มหาสอน ลพบุรี ๓๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๕๙ พระเจษฎา จิตฺตคุตฺโต น้อยสุข ๓๑ ๑๑ มหาสอน ลพบุรี ๓๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๐ สามเณรฉัตร โสดา ๑๘ พีระภูมาราม ลพบุรี (ธ) ๓๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๑ พระกุลอานนท์ ชยานนฺโท เตรียมชัย ๓๐ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๒ สามเณรธนกฤต เสมอใจ ๑๙ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๓ สามเณรรัชชานนท์ โกยยืนยง ๑๕ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๔ สามเณรชัยอนันต์ ทศแก้ว ๑๕ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๕ สามเณรภูมี พงศ์ภัควาสน์ ๑๕ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๖ สามเณรอดิพงษ์ อาศัยผล ๑๔ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๓๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๗ พระสุรัตน์ สิรินฺธโร ชูเทียน ๔๕ ๑๑ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๘ พระสุวิช สุวิชาโณ กิจวรรณ ๖๘ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๖๙ พระอนันต์ ยุตฺตธมฺโม เกษประทุม ๕๕ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๐ สามเณรศราวุธ สัจจะมณี ๑๘ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๑ สามเณรวันชนะ คำน้อย ๑๘ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๒ สามเณรอรรถชัย สิงห์จันทร์ ๑๘ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๓ สามเณรสุรชัย พูลมี ๑๗ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๔ สามเณรพัชร์ทีรนัย ธนเดชพิบูล ๑๖ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๕ สามเณรเดชา มีลาภ ๑๖ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๓๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๖ สามเณรศุภฤกษ์ ทิพศร ๑๙ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๓๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๗ สามเณรเกษฎา แสนสุดตา ๑๘ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๓๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๘ สามเณรรัชชานนท์ จิตอารี ๑๗ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๓๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๗๙ สามเณรอภิสิษฐ์ พลอาษา ๑๗ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๓๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๐ สามเณรศุภชัย สงนอก ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๓๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๑ พระปลัดเสกสรรค์ ปิยคุโณ สีสำแดง ๓๑ พระบรมธาตุ ชัยนาท ๓๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๒ พระครูกิตติพิชัยคุณ จิรสุวณฺโณ เปรมทอง ๔๓ ๒๑ สระแก้ว ชัยนาท ๓๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๓ พระเรวัตร เรวโต บัวชื่น ๔๑ เนินขาม ชัยนาท ๓๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๔ พระสันตินันท์ สนฺตินนฺโท ฉินนานนท์ ๔๐ ๑๑ โพธิ์งาม ชัยนาท ๓๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๕ พระโชคชัย ฐิตสาโร พรานแม่น ๓๖ ๑๑ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี ๓๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๖ พระนันทปรีชา ขนฺติธมฺโม อักษร ๕๘ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี ๓๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๗ พระศุภชัย ธมฺมสาโร นิ่มปาน ๔๖ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี ๓๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๘ พระศราวุธ สุภทฺโท อุดร ๒๑ ภูจวง อุทัยธานี ๓๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๘๙ พระสุทธนพ ปุญฺญสุทฺโธ กรุมรัมย์ ๒๑ หนองขุนชาติ อุทัยธานี ๓๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๐ สามเณรนที ภู่เกตุ ๑๘ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๑ สามเณรณัฐวุฒิ โพธิ ๑๗ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๒ สามเณรปฐมพร บูรณเพชร ๑๖ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๓ สามเณรธนพนธ์ เพ็ชรกระต่าย ๑๖ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๔ สามเณรทรงยศ ประดิษฐ์ศร ๑๔ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๕ สามเณรบวรวิชญ์ อ่อนสี ๑๓ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๖ สามเณรนันทกร อ่อนวาที ๑๕ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๗ สามเณรธีรภัทร ท้วมคล้าย ๑๓ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๘ สามเณรจักรดุลย์ สุกรอด ๑๓ โพธาราม นครสวรรค์ ๓๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๓๙๙ สามเณรอุเทน จำปาคง ๑๘ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๓๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๔
๔๐๐ สามเณรชนะศักดิ์ อินสุภา ๑๕ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๔๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๔

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook