พระเทพสุเมธี
(ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติโสภณ
(ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณโสภณ
(วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติคุณ
(สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพเวที
(พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรสิทธาจารย์
(อุทัย อุทโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติกวี
(เชษฐา ฉินฺนาลโย ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


พระเทพสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปวรเมธี
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕ ,รศ.ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๑๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรโมลี
(ทองใบ ปุญฺญภาโส)
รายละเอียด


พระเทพวชิรญาณ วิ.
(เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
รายละเอียด


พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ.
(เยื้อน ขนฺติพโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
รายละเอียด


พระเทพวัชรเมธี
(สมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลวชิรมุนี วิ.
(หา สุภโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน
รายละเอียด


พระเทพวชิรมุนี
(ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรากร
(พิศาล ปุรินฺทโก)
รองเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล
รายละเอียด


พระเทพวัชราจารย์
(เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพพัชรญาณมุนี วิ.
(ฟิลลิป ญาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนวัน
รายละเอียด


พระเทพวชิรสุนทร
(ธงชัย ธมฺมธโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวัชรญาณเวที วิ.
(สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook