พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (เยื้อน ขนฺติพโล) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (เยื้อน ขนฺติพโล)


 
เกิด ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พรรษา ๕๒
วัด วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 4,564

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. มีนามเดิมว่า เยื้อน หฤทัยถาวร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่บ้านระไซร์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อ นายมอญ หฤทัยถาวร มารดาชื่อ นางฮิต หฤทัยถาวร มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนแรก


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์ (ดูลย์ อตุโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสถิตยสารคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลสีลคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพื้นฐานอีสาน จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นวัดที่อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้เขต ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๔ จากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิตประจำปี ๒๕๕๐ จากสภาชาวพุทธและมูลนิธิโลกทิพย์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าอตุโลบุญญลักษณ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะตำบลสนม (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะตำบลระแงง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทธิธรรมาราม
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น กรรมการธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล)
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาวิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลศาสนกิจ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวิสุทธิมุนี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพวชิรญาณโสภณ โกศลศาสนกิจบริหาร ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
wikipedia


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook