พระเทพพัชรญาณมุนี วิ. (ฟิลลิป ญาณธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระเทพพัชรญาณมุนี วิ. (ฟิลลิป ญาณธมฺโม)


 
วัด วัดป่ารัตนวัน
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,959

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนวัน

สมณศักดิ์


๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๗, ตอนที่ ๓๓ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๔
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook