พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)


 
เกิด ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๖๐
วัด วัดเสมียนนารี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 6,044

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวรสิทธาจารย์ มีนามเดิมว่า อุทัย แสงอ่อน เกิด วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปี มะเส็ง ชื่อบิดา นายเปรื่อง แสงอ่อน มารดาชื่อ นางเนื่อง แสงอ่อน ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา ณ พัทธสีมาวัดพระศรีมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลอนุสาวรีย์ (แขวงอนุสาวรีย์) อำเภอบางเขน (เขตบางเขน) จังหวัดพระนคร โดยมีพระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลอนุสาวรีย์ (แขวงอนุสาวรีย์) อำเภอบางเขน (เขตบางเขน) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) เป็นพระอุปัชฌาย์ 
     อุปสมบท วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ตรงกับ วัน พฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ มีะโรง ณ พัทธสีมา วัดเสมียนนารี ตำบลลาดยาว (แขวงลาดยาว) อำเภอบางเขน (เขตจตุจักร) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร)  โดยมี พระเทพวิริยาภรณ์ วัดเทพากร เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระธรรมราชานุวัตร วัดยานนาวา พระอธิการโปร่ง ภทฺทสโร วัดเสมียนนารี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระทองคำ จนฺทวํโส วัดเสมียนนารี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประจำอำเภอมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร)
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ - ลาดยาว
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าสักนักเรียนวัดเสมียนนารี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสังฆบริรักษ์ ฐานานุกรม ใน พระธรรมปัญญาบดี
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูธรรมรุจิ ฐานานุกรม ใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูอุทัยธรรมรัตน์
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศาสนกิจโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรสิทธาจารย์ บริหารศาสนกิจโสภณ วิมลวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
เว็บไซด์วัดเสมียนนารี

ผู้แนะนำข้อมูล


พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook