พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗)


 
เกิด ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๕ ปี
พรรษา ๕๔
วัด วัดบึง
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พ.ม., พธ.บ., พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 7,008

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีรัตโนดม [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสีมาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสีมาภรณ์ สุนทรศีลาจาร บริหารศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook