พระสังฆาธิการ ���������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������๑๖


พระอริยมุนี
(เผื่อน สิริทตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระประสิทธิศีลคุณ
(พุด ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระสรภาณกวี
(ชื่น ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
รายละเอียด


พระไตรสรณธัช
(เย็น พุทฺธวํโส ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล
รายละเอียด


พระอมรเมธาจารย์
(ไคล อุตฺตโม ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระอมรเมธาจารย์
(ไคล อุตฺตโม ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระอมราภิรักขิต
(อยู่ เขมจาโร ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระวิสุทธิโสภณ
(โพธิ์ อินฺทโชโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสาธุศีลสังวร
(เผื่อน อคฺคเสโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระอมรโมลี
(ทวี ป.ธ.๙)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระญาณสมโพธิ
(พรหม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
รายละเอียด


พระรัตนมุนี
(บาง ธมฺมรสี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิเชียรกวี
(เชย ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระประสิทธิศีลคุณ
(จ้อย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธาธรรมรส
(เสาร์ โสริโย ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
รายละเอียด


พระวิเชียรกวี
(ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอริยมุนี
(หว่าง ธมฺมโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิเชียรมุนี
(บุญ ปุญฺญสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระอมราภิรักขิต
(ชัย ชิตมาโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
รายละเอียด


พระสาธุศีลสังวร
( สีลรัตนะ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook