พระสังฆาธิการ ภาค๗ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๗


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ฟู อตฺตสิโว ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธมังคลาจารย์
(อมร อมรปญฺโญ ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธพจนวราภรณ์
(จันทร์ กุสโล ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมงคล วิ.
(ทอง สิริมงฺคโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ขันติ์ ขนติโก ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมสิทธาจารย์
(หนู ถาวโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(อินสม อภิชโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรสิทธาจารย์
(ดวงคำ ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเภา
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(สุเธียร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมหาเจติยาจารย์
(ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิคุณ
(กุศล คนฺธวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม
รายละเอียด


พระเทพวุฒาจารย์
(ชูเกียรติ อภโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระอภัยสารทะ
(อุทธา อภิวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุงยู
รายละเอียด


พระโพธิรังสี
(ศรีโหม้ สุคนฺโธ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
รายละเอียด


พระมงคลญาณมุนี
(ปั่น ปญฺญาวิสาโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระยืน
รายละเอียด


พระราชวีรากร
(บุญมา ญาณคุตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ
รายละเอียด


พระมงคลราชมุนี
(สมบูรณ์ จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชตวัน
รายละเอียด


พระราชสุตาจารย์
(สิงฆะ อภิวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
อดีตเจ้าอาวาสวัดจามเทวี
รายละเอียด


พระราชรัตนากร
(คำ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวีราคม
(บุญรักษ์ สุปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดก่ำก่อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook