พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 1,455

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุทธพจนวราภรณ์ มีนามเดิมว่า จันทร์ แสงทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่บ้านท่ากองิ้ว ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นบุตรคนสุดท้องของนายจารินต๊ะ และนางแสง แสงทอง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพาเป็นสามเณร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมี พระครูนพีสีพิศาลคุณ (ทอง โฆสิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมี พระพุทธิโศภน (แหวว ธมฺมทินฺโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณดิลก (พิมพ์ ธมฺมธโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพุทธิโศภน (ปั๋น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “กุสโล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

มรณกาล


     พระพุทธพจนวราภรณ์ อาพาธด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคปอด และถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะโลหิตเป็นพิษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๓๓ น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวินัยโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินยาภรณ์ สุนทรธรรมสาธิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี เมธีธรรมโฆสิต อรรถกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ธรรมสาธกวิจิตราภรณ์ สุนทรพิพิธธรรมวาที ตรีปิฎกวิภูสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธพจนวราภรณ์ อดิศรวุฒิโสภณ วิมลศีลาจารวัตร วิสุทธิธรรมปฏิบัติวินยวาท พุทธศาสน์คณาธิกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๗, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook