พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล)


 
เกิด ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 4,443

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมมงคล วิ. นามเดิม ทอง พรหมเสน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อ นายทา นามสกุล พรหมเสน มารดาชื่อ นางแต้ม นามสกุล พรหมเสน มีพี่น้องด้วยกัน ๖ คน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ตรงกันวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูบาชัยวงศ์ (หลวงปู่ครูบาแก้ว ชยวํโส) เจ้าอาวาสวัดนาแก่ง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปี วอก ณ บ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการญาณรังสี เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “สิริมงฺคโล”


ประวัติการอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน

พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๖ ฝึกการปฏิบัติสมถกรรมฐานกับ พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) พระสุพรหมยานเถร (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศาพัฒนา) ครูบาอภิชัย (ขาวปี)

พ.ศ. ๒๔๙๖ ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกับ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ)

พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๐๐ ฝึกการปฏิบัติและศึกษาแนวทางการปฏิบัติในแนวสติปักฐาน ๔ ตามหลักพระไตรปิฎก อรรถกถา และอื่น ๆ ที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์

พ.ศ. ๒๕๐๐ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับ มหาสีสยาดอ ณ สำนักวัดศาสนยิสสา ประเทศสหภาพเมียนมาร์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริม ผู้ปฏิบัติธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน “วัฒนธรรมท้องถิ่น” สาขามนุษยศาสตร์ จากศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ในงานรำลึกถึงพระครูบาศรีวิขัย ครบรอบ ๑๑๒ ปี ได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้ง นักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านการปกครอง เนื่องในวันวิสาขบูชา
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายปริญญา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธสาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านสาธารณูปการ เนื่องในวันมาฆบูชา
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่น ในการดำเนินงาน ให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพื่อเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเกียรติคุณ ด้านอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ด้านภาษา และ วรรณกรรมของไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพัดยศพัฒนาดีเด่น พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ของยุวพุทธิกสมาคม จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชินูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จนประสบความสำเร็จ จากชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นผู้กระทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าผู้ได้รับความสำเร็จอย่างสูงทั้งทางโลก และทางธรรม จากมหาธาตุวิทยาลัยโดยพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณ จากสภาผู้แทนราษฎรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถวายปริญญา ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเมืองมาง
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอฮอด
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนเหนือ

มรณกาล


     พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) มรณภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริอายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ที่ พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล [2]
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุพรหมยานเถร [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชพรหมาจารย์ ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิมงคลชัยสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ์ ปาวจนุตตมานุศาสน์ คัมภีรญาณพิลาสธำรง มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองรูปแรก ที่ได้รับพระราชทานพัดยศพิเศษ ที่พระราชทานแก่พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ [7]

สมณศักดิ์ต่างประเทศ


พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์จากสังฆสภารามัญมหานิกาย ประเทศศรีลังกา ที่ พระศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมัฏฐานาจารย์
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ แห่งที่ ๒ แห่งที่ ๓ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ ๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๕
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๒
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๒ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒
wikipedia


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook