พระสงฆ์ ภาค๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๖


พระมหาโพธิวงศาจารย์
(สุจี กตสาโร ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปวง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิโสภณ
(สิงห์คำ จนฺทวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชียงราย
รายละเอียด


พระเทพนันทาจารย์
(บุญชู ธมฺมสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลมุนี
(จิ่น ฐานทตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำล้อม
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปัญญาโมลี
(บู่ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด
รายละเอียด


พระราชสุธรรมาภรณ์
(หล้า อินฺทวิชโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดคะตึกเชียงมั่น
รายละเอียด


พระราชรัตนมุนี
(รส คนฺธรโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วงไข่
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาภรณ์
(ปั๋น สิกฺขาสโภ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิริยสุนทร
(ธงชัย ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์
รายละเอียด


พระราชเมธาจารย์
(ศรีบัว ยโสธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง - เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำทรายมูล
รายละเอียด


พระชยานันทมุนี
(พรหม พฺรหฺมวีโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
รายละเอียด


พระเมธังกรญาณมุนี
(อินสม ชวนปญฺญโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
วัดเจ็ดยอด
รายละเอียด


พระโอภาสพุทธิคุณ
(คำหล้า โอภาสี ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านถิ่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน
รายละเอียด


พระจินดารัตนาภรณ์
(แก้ว รตนปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่านาง
รายละเอียด


พระโสภณพิพัฒนกิจ
(สุทัศน์ สีลวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนดอก
รายละเอียด


พระสิทธิสารมุนี
(ชวรัชต์ มุนิจโร ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลวุฒาจารย์ วิ.
(ดวงจันทร์ กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook