พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๓ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดทุ่งกวาว
ท้องที่ แพร่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 3,441

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ ๑ [1]

มรณกาล


     พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔) มรณภาพเมื่อ วันจันทร์ ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๕ น. สิริอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูโกศลสมณคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโกสัยธรรมคณี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธี ปรีชาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ ๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook