พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๗๕
มรณภาพ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
ท้องที่ แพร่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 2,093

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหาโพธิวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า สุจี ขรวงค์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ (วันขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็ง) ณ บ้านทุ่งอ่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นบุตรของ นายลาด กับ นางผัน ขรวงค์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดนาจักร จนสำเร็จชั้นประถมปีที่ ๕ อันเป็นชั้นสูงสุด


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ วัดกาญจนาราม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี พระครูมหาญาณสิทธิ์ วัดมิ่งเมือง (ปัจจุบันวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดกาญจนาราม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) (ในขณะดำรงสมนศักดิ์ที่ พระปริยัติวงศาจารย์) วัดพระบาท (ปัจจุบันวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร


ความชำนาญ

เทศนาภาษาไทยถิ่นเหนือ
อ่านและเขียนอักษรธรรมล้านนาได้


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง ของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น ครูสอนนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการตรวจนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น กรรมการตรวจนักธรรมชั้นโทสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีมัธยมธรรมราชวิทยา
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่พุทธโกศัยวิทยา (ปัจจุบันโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่)
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น กรรมการนำประโยคข้อสอบธรรมไปเปิดสอบ ณ ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตแพร่
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ประธานสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

มรณกาล


     พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สิริอายุ ๙๔ ปี ๒๑๑ วัน พรรษา ๗๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระปริยัติวงศาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว)
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพมุนี (ฟู อตฺตสิโว)
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูธรรมสารสุจิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภัทรสารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีโกไสยคุณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรกิจโกศล วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรพรหมปฏิบัติ สมณวัตรโกศล วิมลปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระมหาโพธิวงศาจารย์ ญาณจริยสมบัติ พุทธบริษัทปสาทนียคุณ วิบูลพัฒนวโรปการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook