พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพระแก้ว
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ค.บ.(กิตติ์), ค.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า สุทัศน์ หลักแน่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ บ้านสันมะเค็ด ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โยมบิดามารดา นายหลาน - นางคำ หลักแน่น


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดสันมะเค็ด โดยมี พระครูยติวัตรวิมล (บุญ เป็ง มหาวณฺโณ) วัดหนองเป็ด อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดพระแก้ว โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๙  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้ตรวจการพระธรรมทูตภาคเหนือ

มรณกาล


     พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สิริอายุ ๗๓ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ไพบุลสังฆานุนายก ปิฎกธรรมวิจิตร ฐานานุกรมใน พระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมปัญญาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนากร สาทรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook