พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๑๐๑ ปี
อุปสมบท ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๘๑
มรณภาพ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดศรีโคมคำ
ท้องที่ พะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


VIEW : 3,726

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า ปวง วงศ์เรือง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ (เดือน ๑๐ ตามปฏิทินล้านนา) ปีมะเส็ง ณ บ้านสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โยมบิดาชื่อพ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ) ปีวอก ณ วัดสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๑ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ (เดือน ๙ เหนือ) ปีขาล ณ พัทธสีมาวัดสางเหนือ โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง พระกรรมวาจาจารย์ พระปวง ธมฺมวโร วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และพระอนุสาวนาจารย์ พระตุ้ย ญาณรํสี วัดสันกว๊าน ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับฉายานามว่า ธมฺมปญฺโญ


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านสาง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดสางใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติในโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จากฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับยกย่องเชิดชูด้านการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาจากคณะกรรมการอำนวยการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานโล่ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ จากวิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเกียรติคุณ คนดีศรีสังคม จากมูลนิธิประภาส อวยชัย
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๔๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเมืองชุม
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง )
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ครูสอนนักเรียนโรงเรียนวัดสางเหนือ
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดเมืองชุม
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้จัดตั้งโรงเรียนพินิตประสาธน์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีโคมคำ
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ประธานสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ ๑ [1]

งานพิเศษ


  • เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธจังหวัดพะเยา
  • เป็นกรรมการที่ปรึกษาราชประชานุเคราะห์
  • เป็นกรรมการปริวรรตหนังสือล้านนาไทยปัจจุบันตามโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนาฉบับไร่แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนา ฉบับวิทยาลัยครูเชียงใหม่
  • เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

มรณกาล


     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๑ น. ณ โรงพยาบาลพะเยา สิริอายุ ๑๐๑ ปี พรรษา ๘๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูพินิตธรรมประภาส
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโศภนธรรมมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโสภณ วิมลสีลาจารวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิเวที ศรีปริยัติวิภูษิต วุฒิกิจวธรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิมลโมลี ศรีกิตติโสภณ โกศลพิพิธกิจจานุกิจ วิจิตรธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาคาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปริณายก ดิลกศีลาทิขันธสุนทร บวรธรรมภาณี สาธุการีธรรมากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ ๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๑๒ ข, ๑ กันยายน ๒๕๕๒
wikipedia
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook