พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดศรีทรายมูล
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., ศษ.ม.


VIEW : 5,663

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๒๑ Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

มรณกาล


     พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ) มรณภาพ​ด้วยอาการอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ​๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๕๕ น. สิริอายุ ๗๙ ปี พรรษา ๕๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูพินิตธรรมประภาส
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญากรกวี [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธินายก ดิลกธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๓๗

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook