สมเด็จพระวันรัตน
(เซ่ง)
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ฉิม ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อู่ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(จี่ อินฺทสโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พฺรหฺมรํสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัตน์
(ทับ พุทฺธสิริ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(พุก ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะฝ่ายอรัญญวาสี
อดีตเจ้าคณะใหญ่แขวงกรุงเก่า
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(ศรี อโนมสิริ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะอรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(แดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์
(ทัด ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง
อดีตเจ้าคณะอรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(แสง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(ฑิต อุทโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ฤทธิ์ ธมฺมสิริ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เขียว จนฺทสิริ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
รายละเอียด


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(ยัง เขมาภิรโต ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ม.ร.ว.เจริญ ญาณฉนฺโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
รายละเอียด


สมเด็จพระวันรัต
(จ่าย ปุณฺณทตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(เจริญ ญาณวโร ป.ธ.๗)
อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตสังฆนายก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินราวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook