วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร


      วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต ป.ธ.๗)   ๒๔๔๓   เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)   ๒๔๗๑   เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗)   ๒๕๐๕   เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗)   ๒๕๓๘   เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
-   พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)   ๒๕๔๓   ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)   ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)   ๒๕๕๗   เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook