พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)


 
เกิด ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
พรรษา ๔๓
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., กศ.ม.


VIEW : 13,659

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ [2]
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๗ [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๗
 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ประธานคณะพระธรรมจาริก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธรรมบัณฑิต [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโสภณ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติเวที ศีลาจารโสภิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิราธิบดี สีลาจารโสภณ วิมลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๘
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๓
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานคณะพระธรรมจาริก ประจำปี ๒๕๖๐
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๖๘

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook