วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร


      วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   พระมงคลราชมุนี (สนธิ์ ยติธโร ป.ธ.๗)     รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่ ป.ธ.๙)   ๒๓๘๖  -  ๒๔๐๑   เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
  พระพิมลธรรม (อ้น ป.ธ.๘)     เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
  สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘)     เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน ป.ธ.๕)   ๒๔๘๙  -  ๒๕๐๕   เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ ป.ธ.๖)   ๒๕๐๖   เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
-   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)   ๒๕๒๖   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)   ๒๕๒๗  -  ๒๕๕๙   เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
-   พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๕๙   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร [1]
  พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๕๙   เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร [2]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook