พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๖๒
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 8,323

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวชิรมุนี มีนามเดิมว่า เชิด ฤกษ์ภาชนี เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่บ้านตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดรางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูปริยัติคุณูปการ (วาสน์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพนเป็นพระอุปัชฌาย์เรียนพระปริยัติธรรมกับหลวงลุงโก๋ ปีพ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ก่อนย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางกระทิง และสอบได้นักธรรมชั้นโท
     จากนั้นมาอยู่กับพระสุเมธมุนี (มังกร กัสสโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดรางจระเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูพิศิษฐ์สังฆการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดบางกระทิง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสุเมธมุนี(มังกร กัสสโป) เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการกุหลาบ ธมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดรางจระเข้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จิตตฺคุตฺโต


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดรางจระเข้
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๔
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร [2]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร [3]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ [4]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [5]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [6]

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
ผู้ช่วยประธานกรรมการและเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
อาจารย์ใหญ่วัดสุทัศนเทพวราราม

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวราภรณ์ [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิมลโมลี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนดิลก สาธกศาสนธรรม คัมภีรปัญญาโสภิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธาธิบดี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [11]
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับพระราชทานราชทินนาม เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรมุนี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [12]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระธรรมรัตนดิลก ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระธรรมรัตนดิลก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๕
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๖
9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๔
10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๓
11. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานราชทินนาม, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔ ข, ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
12. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook