วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร


      วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรํสี)   ๒๔๑๑  -  ๒๔๒๕   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
  พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร ป.ธ.๗)   ๒๔๒๕  -  ๒๔๔๓   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
  พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย ป.ธ.๗)   ๒๔๔๓  -  ๒๔๖๒   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
  พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล ,บาเรียญเอก)   ๒๔๖๒  -  ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี ป.ธ.๙)   ๒๔๘๘  -  ๒๕๑๔   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
  พระเทพกิตติเมธี (หิ้น คนฺธาโร ป.ธ.๖)   ๒๕๑๔  -  ๒๕๑๖   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร ป.ธ.๕)   ๒๕๔๓  -  ๒๕๕๑   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
-   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๕๑   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
  พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)   ๒๕๖๕   เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook