พระสงฆ์ ภาค๑๑ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระสาสนโสภณ
(โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมโมลี
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพรัตนดิลก
(วิจิตร จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
รายละเอียด


พระเทพมงคลเมธี
(ประจักษ์ โชติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
(บุญมา ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
รายละเอียด


พระเทพปริยัตยาจารย์
(สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณวิเทศ วิ.
(โรเบิร์ต สุเมโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมราวดี
รายละเอียด


พระราชปัญญาวิสารัท
(เหลือง ฉนฺทาคโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
รายละเอียด


พระราชวรคุณ
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี วิ.
(เยื้อน ขนฺติพโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
รายละเอียด


พระราชชัยสิทธิสุนทร
(ฉวี มหทฺธโน ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
รายละเอียด


พระราชพิศาลสุธี
(อาจ อาวุธปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์
รายละเอียด


พระราชสุตาลังการ
(ฉัตต์ สจฺจวโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์
รายละเอียด


พระราชวิมลโมลี
(มานพ ปิยสีโล ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพัชรมานิต วิ.
(ฌอน ชยสาโร)
สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี
รายละเอียด


พระสิริวรคุณ
(สุพจน์ ถิราจาโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์
รายละเอียด


พระสุวีรญาณ
(พิชาญ สุวิชาโน ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้งคร้อ
รายละเอียด


พระกิตติรามมุนี
(สนิท อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิตร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook