พระสังฆาธิการ ภาค๑๑ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระพรหมวชิรญาณ
(โรเบิร์ต สุเมโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมราวดี
รายละเอียด


พระพรหมวชิรโมลี
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมพัชรญาณมุนี วิ.
(ฌอน ชยสาโร)
สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี
รายละเอียด


พระเทพรัตนดิลก
(วิจิตร จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
รายละเอียด


พระเทพมงคลเมธี
(ประจักษ์ โชติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
(บุญมา ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
รายละเอียด


พระเทพปริยัตยาจารย์
(สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลวัชราจารย์
(เหลือง ฉนฺทาคโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
รายละเอียด


พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ.
(เยื้อน ขนฺติพโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
รายละเอียด


พระเทพพัชรญาณมุนี วิ.
(ฟิลลิป ญาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนวัน
รายละเอียด


พระราชวรคุณ
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชชัยสิทธิสุนทร
(ฉวี มหทฺธโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
รายละเอียด


พระราชพิศาลสุธี
(อาจ อาวุธปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์
รายละเอียด


พระราชสุตาลังการ
(ฉัตต์ สจฺจวโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์
รายละเอียด


พระราชวิมลโมลี
(มานพ ปิยสีโล ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรญาณโสภณ วิ.
(อุทัย สิริธโร)
เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน
รายละเอียด


พระราชภาวนาวชิรคุณ วิ.
(จื่อ พนฺธมุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะอุดมพร
รายละเอียด


พระราชวชิราลังการ วิ.
(คำปอน สุทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook