พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๕)


 
เกิด ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๑
วัด วัดศาลาลอย
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., ศน.ม.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 6,542

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพรัตนดิลก มีนามเดิมว่า วิจิตร พิมพ์งาม เกิด ณ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๑๔ บ้านโนนน้อย ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖ โยมบิดาชื่อ  ผู้ใหญ่แดง พิมพ์งาม โยมมารดาชื่อ ชาดา พิมพ์งาม เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้อง ๑๐ คน  


 บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสุทธศีลสังวร (สุวรรณ นนฺทิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ พัทธสีมา วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา เป็นพระอุปัชฌาย์  การอุปสมบทมีคุณแม่เทียน คัมภีรญาณนนท์ และนายแพทย์น่วม แพทย์หญิงสำเนียง เศรษฐจันทร์ เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์บำรุง


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลบ้านระเวียง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนศึกษา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๑ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จการฝึกอบรมได้รับ ประกาศนียบัตร "พระสังฆาธิการชั้นสูงคณะธรรมยุต"


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
----
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดำเนินโครงการโคราชวัดปลอดเหล้าถาวร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯในวโรกาสมหามงคล ๘๐ พรรษา จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
ได้รับพระราชทานวุฒิบัตร เป็นบุคคลตัวอย่างมีจริยธรรม และคุณธรรมดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเกียรติบัตรนักปกครองดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร เข็มกลัด เกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับเกียรติบัตรนักสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเกียรติบัตร เป็นพระวิทยากรบรรยายถวายความรู้ตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมือง,ปากช่อง,สีคิ้ว,บัวใหญ่,ขามทะเลสอ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมือง,จักราช,โชคชัย,ปักธงชัย, และเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาทอง
พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการศาสนาจังหวัด และอุปถัมภ์พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) [2]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ณ วัดศาลาทอง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น รองประธานกรรมการสอบบาลีสนามหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระธรรมวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการ ภายในเขตปกครองจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น รองหัวหน้าพระธรรมฑูตประจำจังหวัดนครราชสีมา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุนทรธรรมโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกวีวรญาณ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรญาณ บริหารศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนดิลก สาธกธรรมโฆษิต วิจิตรสีลาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๙
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประวัติเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธ)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook