พระพรหมวชิรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๗๐
วัด วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 9,843

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เมื่ออายุ ๑๒ ปี ณ วัดตะกรุด ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ พระอุโบสถวัดทองนพคุณ คลองสาน โดยมี พระสังวรวิมล วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพรหมราช แต่เพิ่งมารับตราตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ [1]

ฝ่ายการศึกษา

ประธานสภา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูธวัชชัยมุนี
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสีหราชสมาจารมุนี วีรภูมิบริรักษ์ สังฆปาโมกข์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสีมาภรณ์ สาทรประชากิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสีมาภรณ์ สุนทรศีลสมาจาร ปริยัติญาณธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวรนายก สาธกธรรมวิจิตร ปริยัติกิจธาดา ราชสีมาคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรนายก สาธกธรรมวิจิตร วิสิฐสีลาจารวัตร พิพัฒนกิจดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๕
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [จำนวน ๖ รูป ๑. พระพรหมจริยาจารย์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสต์ทูเทย์
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook