พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๓
วัด วัดชัยภูมิพิทักษ์
ท้องที่ ชัยภูมิ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 10,490

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ [1]
 เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ ๑ [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูศรีพิพัฒนคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศีลวราลังการ [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชภาวนาวราจารย์ ไพศาลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุยุต วิสุทธิ์ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชชัยสิทธิสุนทร วัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๗๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook