พระสังฆาธิการ ต่างประเทศ | พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระธรรมพุทธิวงศ์
(สวัสดิ์ อตฺถโชโต ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระธรรมโพธิวงศ์
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
รายละเอียด


พระเทพสิทธิวิเทศ
(สุจินต์ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม
รายละเอียด


พระเทพสีลาภรณ์
(สมัย สุขสมิทฺโธ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี
รายละเอียด


พระเทพสารสุธี
(ทองปลิว มาสวโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกิตติวิมล
(วงศ์สมาน คุณากโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
รายละเอียด


พระเทพมงคลวิเทศ
(อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.๓)
ประธานสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส
รายละเอียด


พระเทพสารมุนี
(สุทิน ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดวิชิตาราม
รายละเอียด


พระเทพวชิรวิเทศ
(ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมธาดา
(นำ ติสฺสวํโส)
เจ้าอาวาสวัดเทพบัณฑิต
รายละเอียด


พระราชวรญาณมุนี วิ.
(วินัย อภิวินโย ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป
รายละเอียด


พระราชกิตติวิมล
(พนม รตฺตวโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
ประธานสงฆ์วัดพุทธดัลลัส
รายละเอียด


พระราชสีลาภรณ์
(ศุภชัย ติกฺขวีโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร
รายละเอียด


พระราชมงคลรังษี
(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
รายละเอียด


พระราชรัชวิเทศ
(ผดุงพงษ์ สุวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
รายละเอียด


พระราชญาณโกศล วิ.
(เหรียญ ธนลาโภ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
รายละเอียด


พระราชพุทธิวิเทศ
(สุรเชษฐ์ ปรกฺกโม ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิวิเทศ
(วิสุทธิ์ โชติญาโณ ป.ธ.๘)
เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลศีลคุณ
(ช้อย อติพโล)
เจ้าคณะรัฐเคดาห์ - เปอร์ลิส
เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลวิเทศ
(น้อม กาญฺจนรํสี ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook