พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ ,ดร.)


 
เกิด ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๘
วัด วัดไทยพุทธคยา
ท้องที่ สาธารณรัฐอินเดีย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา B.A., M.A., Ph.D.


VIEW : 13,911

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔ Bachelor of Arts (B.A.)
พ.ศ. ๒๕๓๗ Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๕๐ Doctor of Philosophy (Ph.D.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับศศ.ด.(กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพธ.ด.(กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับศศ.ด.(กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับศศ.ด.(กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับศศ.ด.(กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์ ฐานานุกรมในพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูพิบูลสรกิจ ฐานานุกรมในพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ ฐานานุกรมในพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศโพธิคุณ [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนรังษี สุธีวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโพธิวิเทศ พิเศษศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโพธิวงศ์ วิสุทธิธํารงศาสนวิเทศ พิเนตโกศลวรานุกิจ วิจิตรธรรมวราภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๓๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๕๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๕๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๒ แก้ไข
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook