พระราชธรรมธาดา (นำ ติสฺสวํโส) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมธาดา (นำ ติสฺสวํโส)


 
เกิด ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๗๖
วัด วัดเทพบัณฑิต
ท้องที่ ประเทศมาเลเซีย
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,388

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมธาดา มีนามเดิมว่า นำ สุตตะปรีชา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีเถาะ บ้านเลขที่ ๑๕ ตำบลแอร์ปูเต๊ะ อำเภอเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ เป็นบุตรของนายแก้ว และนางบุญ สุดตะปรีชา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ พัทธสีมาวัดเทพสุวรรณาราม ตำบลปาดังแปลง อำเภอเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ โดยมี พระครูปฎิภาณธรรมคุต วัดกาไหล ตำบลเยอนารี อำเภอเสะ รัฐเคดาห์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า “ติสฺสวํโส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะรัฐเคดาห์ - เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
 เจ้าอาวาสวัดเทพบัณฑิต

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูพิศาลพัฒนโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิโครธธรรมธาดา [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมธาดา ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๔๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๗๑
พระราชาคณะชาวต่างประเทศ
องค์การคณะสงฆ์สยามมาเลเซีย
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook