พระราชญาณโกศล วิ. (เหรียญ ธนลาโภ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระราชญาณโกศล วิ. (เหรียญ ธนลาโภ ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
พรรษา ๕๔
วัด วัดป่าธรรมชาติ
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ.


VIEW : 1,310

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชญาณโกศล วิ. มีนามเดิมว่า เหรียญ แสนดัง เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่บ้านบุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โยมบิดาชื่อ พ่อสม แสนดัง โยมมารดา ชื่อ แม่พลิน แสนดัง มีพี่น้องทั้งหมด ๑๐ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๕ คน พระราชญาณโกศล เป็นบุตรคนที่ ๓ และเป็น บุตรชายคนโต


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระโอภาสธรรมญาณ (เปลี่ยน โอภาโส) เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิธรรมรังสี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดธรรมมงคล ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมี พระญาณวิริยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ปัจจุบันเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมมงคลญาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสวัสดิ์ อิสิญาโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเฉลิม วีรธมฺโม (พระเทพวัชราภรณ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลบ้านบุ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จ ปริญญาโท (M.A. สาขาปรัชญา) จาก Banaras Hindu Universityเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น รองประธานกรรมการคณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เลขานุการคณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น หัวหน้าศูนย์การเรียนทางไกล วัดป่าธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาญาณวิเทศ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชญาณโกศล วิเทศโสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๙๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๕๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
www.watpala1.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook