พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๔
วัด วัดพุทธานุสรณ์
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, B.A., M.A.


VIEW : 1,695

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๖ Bachelor of Arts (B.A.)
พ.ศ. ๒๕๑๙ Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
 รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๑
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเทศธรรมกวี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมวิเทศ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๘๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook