พระราชรัชวิเทศ (ผดุงพงษ์ สุวํโส ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัชวิเทศ (ผดุงพงษ์ สุวํโส ป.ธ.๔)


 
วัด วัดปากน้ำญี่ปุ่น
ท้องที่ ประเทศญี่ปุ่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 1,240

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเทศโพธิคุณ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัชวิเทศ พิเนตศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาและรองประธาน สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
2. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๕๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook