พระราชสีลาภรณ์ (ศุภชัย ติกฺขวีโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชสีลาภรณ์ (ศุภชัย ติกฺขวีโร ป.ธ.๔)


 
วัด วัดธัมมธโร
ท้องที่ ประเทศออสเตรเลีย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 1,229

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ [1]
 เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น พระธรรมทูตอยู่ที่วัดธัมมธโร [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พิพิธธรรมโกศล วิมลสุตาคม อุดมคณานุนายก ตรีปิฎกญาณวิจิตร ฐานานุกรมใน พระสาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปรีชาญาณวิเทศ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสีลาภรณ์ สุนทรวิเทศศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๔๖
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๕๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๕๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook