วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร


      วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระอริยมุนี (เอม อายุวฑฺฒโน)   ๒๔๒๑  -  ๒๔๒๖   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
  พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เดช ฐานจาโร ป.ธ.๕)   ๒๔๒๗  -  ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
  พระวินัยรักขิต (นาม กาฬนาโม)   ๒๔๓๗  -  ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
  หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร (มจ.พร้อม ธมฺมรโต ป.ธ.๗)   ๒๔๓๗  -  ๒๔๔๑   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร ป.ธ.๗)   ๒๔๔๑  -  ๒๔๙๔   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินราวาส
  พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต ป.ธ.๗)   ๒๔๙๘  -  ๒๕๒๑   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
  สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร ป.ธ.๙)   ๒๕๒๑  -  ๒๕๔๖   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
  สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.๙)   ๒๕๔๖  -  ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
  สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)   ๒๕๕๓   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook